رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13
نشریه مدیریت ورزشی
مقاله ۵، دوره ۲، شماره ۵، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۷۳-۱۵۹  XML اصل مقاله (۲۴۰ K)
نویسندگان
نفسیه الماسی۱؛ محمد خبیری۲؛ ابوالفضل فراهانی۳؛ رسول حمایت طلب۴
۱کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
۲دانشیار دانشگاه تهران
۳استاد دانشگاه پیام نور تهران
۴استادیار دانشگاه تهران
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی بود. نمونه آماری تحقیق متشکل از ورزشکاران متأهل باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن و شهرداری در مجموع ۱۲۰ نفر و افراد عادی بود. به این منظور گروه های ورزشکاران با جامعه آماری یکسان و گروه افراد عادی (۱۰۰ نفر)، از بین افرادی که از لحاظ سن، جنس، درآمد و مدرک تحصیلی با جامعه آماری همتا بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق سه پرسشنامه به دست آمده است. در این تحقیق برای رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ با اعتبار ۹۵/۰ و برای سبک زندگی از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای ۷۹/۰ که روایی آن توسط استادان دانشگاه اصفهان تأیید شده و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران در سطح ۰۵/۰

P بالاتر است و در مورد رضایت زناشویی بین افراد عادی ورزشکاران تفاوتی دیده نشد. براساس یافته ها، ارتباط سابقه فعالیت ورزشی، تعداد فرزندان و مدرک تحصیلی، سن، مدت ازدواج و میزان درآمد با سبک زندگی ورزشکاران در سطح ۰۵/۰

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*