قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

ماده واحده – به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیر بنایی و ارئه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاسیس می گردد.

 

*مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع(رئیس مجمع)وزیر امور اقتصادی و دارائی- رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر صنایع سنگین ، وزیر نیرو ، وزیر مسکن و شهر سازی، وزیر کشاورزی ، وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد.

*شرکت شهرکهای صنعتی ایران می تواند شرکت های شهرک صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.

*     رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی از طرف وزیر صنایع تعیین خواهد شد.

*     شرکت های شهرک صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

*     هر شرکت شهرک صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین نیروی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می شود.

*     استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه ای اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیر بنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی می رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت می گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور به تفکیک در آئین نامه مشخص خواهد شد.

 

 

 

*    تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی انجام خواهد شد. واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی مربوط می باشد.

 

 

 

*    مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدامات لازم را انجام دهد.

 

 

 

*   اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/62 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 

 

 

آئین نامه خدمات و امور اجرایی شهرکهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 

تاریخ تصویب : 22/6/77

 

v   ماده 1- آغاز بهره برداری از هر شهرک صنعتی و یا هر فاز عملیاتی از یک شهرک صنعتی موکول به ایجاد تاسیسات زیربنایی به میزان هفتاد و پنج درصد(75%) می باشد.

 

 

 

v   ماده 2- هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی به بهره برداری رسیده به شرح زیر می باشد:
<الف: هزینه های خدماتی و نگهداری:
عبارت است از هزینه های جاری عمومی شهرک صنعتی مانند مصرف آب و برق معابر و اماکن و تاسیسات عمومی، نگهداری معابر و ساختمان های عمومی و فضای سبز، تعمیرات ضروری، جمع آوری و حمل زباله غیر صنعتی، حفاظت و نظافت شهرک .

<ب: هزینه های اختصاصی واحدها:
عبارت است از هزینه های مصرف آب، تصفیه فاضلاب و موارد مشابه که توسط شرکت شهرکهای صنعتی تامین شده است.
<ج- هزینه های نوسازی و بازسازی:
عبارت است از هزینه های تعمیرات ، نوسازی و بازسازی ابنیه،معابر و تاسیسات زیربنائی شهرک صنعتی.

 

 

 

v   ماده 3- تعرفه های هزینه های موضوع ماده2 این آئین نامه برای هر شهرک صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر اساس قیمت تمام شده تعیین می گردد.

 

 

 

v   ماده4 – صاحبان کلیه واحدهای مستقر در هر شهرک صنعتی موظفند نسبت به پرداخت هزینه های موضوع ماده 2 آئین نامه ظرف مهلت مقرر مندرج در صورت حساب ارسالی اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت براساس مفاد قرارداد منعقد ه فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی و طرف قرارداد عمل خواهد شد.
< تبصره: شرکت های شهرک صنعتی تابعه به تناسب زمین صنعتی واگذار نشده در هر شهرک صنعتی نسبت به تامین هزینه های موضوع ماده 2 آئین نامه از محل منابع در اختیار (به جز بودجه عمرانی و یا سرمایه ای اصلی اولیه شهرک) اقدام نمایند.

 

 

 

v    ماده 5- شرکت شهرکهای صنعتی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا اداره خدمات و امور جاری هر شهرک صنعتی کلاً و یا بعضاً به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و ترجیحاً به شرکت های خدماتی متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار شود.

 

 

 

v   ماده 6- این آئین نامه در شش ماده و یک تبصره به استناد تفویض اختیار مورخ 18/5/77 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به رئیس مجمع عمومی در تاریخ 22/6/77 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشند.

 

 

 

 

 

قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 

 

 

تاریخ تصویب :11/3/76

 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

لایحه شماره 63864/16973 مورخ 7/7/1375 دولت در مورد اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

 

 

 

تاریخ:2/4/76
شماره:7779

 

 

 

وزارت صنایع

 
 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 

قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1102- ق مورخ 27/3/1376 واصل گردیده است. به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور

 

ماده واحده – اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عمل می آید.

 

1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزیرجهاد سازندگی» اضافه می شود.

 

2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرک» به عبارت « شهرکها» تغییر می یابد.
بند (3) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

 

3- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
بند (4) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

 

4- شرکت های شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.
برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمک های بلاعوض محسوب می گردد.
انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.
بند (5) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

 

5- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد.
بند (7)ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود:

 

7- تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد.

 

تبصره- عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.
بند(8) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

 

8- مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

مستخرجه ازسایر قوانین در مورد شهرکهای صنعتی :

 

 

 

< قانون بودجه سال 1379 کل کشور – تبصره 2- بند ص:
ص- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی وزارت صنایع می تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید .

< آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می رسد .

< قانون برنامه سوم توسعه افتصادی –اجتماعی-فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – ماده 52- پاراگراف آخر

< وزارتخانه های نیرو, نفت , پست وتلگراف و تلفن وراه و ترابری موظف به تامین آّب- برق –گاز-تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می باشند.

 

 

 

 

 

قوانین حمایت از نواحی صنعتی و واگذاری به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

 

توضیحات :

 

وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی – مصوب 1384 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

 

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

 

ماده 1- در این آئین نامه عبارات به کار رفته درمعانی مشروح زیر به کار برده می شوند:

 

الف- ناحیه صنعتی روستایی : که در این آئین نامه ناحیه خوانده می شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارجوب طرحهای ناحیه ای موجود مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تأمین می شود.

 

ب- سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

ج- شرکت استانی : شرکت شهرکهای صنعتی استان

 

تبصره- ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانبپذیر خواهد بود.

 

ماده 2- تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس شرح خدمات همان به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی ، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد می شود.

 

تبصره 1- شرکت خدمات همسان حد اکثر دو ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی به شرکت های استانی و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره 2- نواحی به شرح فهرست پیوست – ممهور به مهر دفتر هیئت دولت – که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی- مصب 1384 – توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده، مصوب تلقی می شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و باتمام تعهدات و دارائیها و امکانات فهرست شده به تفکیک در ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکتهای استانی منتقل می شوند.

 

تبصره 3- کمکهای دولت درآماده سازی و زیرساختها به عنوان یارانه به متقاضی محسوب می شود

 

ماده 3- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره برداری نواحی موضوع تبصره (2) ماده (2) این قانون را رأساً کارشناسی کرده و مشابه ابنیه وتاسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.

 

ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی به نمانیدگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی ودولتی مورد نیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه ای سال ایجاد ناحیه به صورت قطعی به شرکت های استانی انتقال می دهد.

 

تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.

 

ماده 5- واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقردر نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

 

ماده 6- تمام نواحی صنعتی روستایی واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

 

ماده 7- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تامین آب برق گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر درنواحی صنعتی روستایی ، اقدامهای لازم را به عمل آورند.

 

تبصره – اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.

 

ماده 8- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است.

 

ماده 9- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند، هر شش ماه یکبار ، اطلاعات مربوط به مطالعه واجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*