قرارداد تعمیر و نگه داری

قرارداد تعمیر و نگه داری

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد :
عبارت است از تعمیر و نگه داری و بازدید های فنی و عند اللزوم تعویض قطعات معیوب دستگاه کامپیوتری ، موضوع قرارداد به شماره سریال … به طوری که دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابلیت بهره برداری را داشته باشد .
مدت قرارداد :
مدت قرارداد عبارت است … ماه / سال از تاریخ … الی …
امور مالی و مبلغ قرارداد :
الف: مبلغ و نحوه پرداخت : هزینه خدمات فنی دستگاه موضوع این قرارداد به حروف … ریال و طبق جدول پیوست می باشد که در چهار مرحله به شرح ذیل پرداخت می گردد :
۱-

تبصره : متعهد له در هر یک از مراحل فوق در صورتی اقدام به پرداخت وجه خواهد نمود که متعهد تعهدات مرحله قبل را به نحو احسن انجام داده و آن را به تائید کارفرما رسانده باشد .
ب: تضمینات :
در زمان انعقاد قرارداد متعهد مبلغ … ریال معادل ۱۰% بهای قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام معامله به صورت تضمین نامه بانکی / سفته … و مبلغ … ریال معادل ۲۵% بهای قرارداد به عنوان تضمین پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره صادره از بانک … که تا تاریخ … معتبر بوده و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید یا تبدیل آن می باشد را به متعهد له تسلیم می نماید و پس از انجام کامل تعهدات در خاتمه قرارداد تضمینات مذکور به متعهد مسترد خواهد شد .
تبصره : در صورت تخلف متعهد از هر یک از مفاد این قرارداد ، قرارداد توسط متعهد له فسخ و تضمین حسن انجام کار ضبط و وصول خواهد شد و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .
کسور قانونی :
پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له در هر پرداخت … % بابت مالیات و ۵% بابت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ ق تامین اجتماعی کسر می نماید . بدیهی است مبلغ اخیر الذکر به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط متعهد به وی مسترد خواهد گردید .
حوادث قهریه
در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متعهد یا متعهد له باشد به نحوی که مستقیماً در انجام تعهدات طرفین تاثیر نماید مسئولیت طرفین قرارداد حسب مورد تا حدودی که مربوط به علل و عوامل مذکور می گردد در قبال یکدیگر ساقط می گردد .
فسخ قرارداد:
در صورتیکه متعهد له تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد ، می تواند موضوع را حداقل … قبل به متعهد اعلام و قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید .
حل اختلاف :
اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر یا اجراء مفاد این قرارداد به … ارجاع و نظر مرجع مذکور قابل اجرا است .
تائیدات و تعهدات طرفین :
تهیه ملزومات مصرفی مانند دیسکت ، نوار جوهری چاپگر ، و غیره به عهده متعهد بوده و متعهد له مساعدت لازم در این زمینه را خواهد نمود .
تهیه ملزومات و قطعات یدکی جهت تعمیر و نگه داری دستگاه موضوع قرارداد به عهده متعهد بوده و متعهد له فقط هزینه خرید آن را برابر نرخ های معینه می پردازد .
متعهد مکلف است حداقل … مرتبه در سال فواصل مساوی دستگاه های موضوع قرارداد را بازید و کنترل نموده و در صورت لزوم رفع نقص نموده و تذکرات ارشادی جهت حفظ و استفاده صحیح از دستگاه ها را به مسئول مربوطه داده و موارد مهم را کتباً اعلام نماید .
۴-۸- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له در طول ساعت الی در تهران و شهرستان ها متخصصین خود را جهت تعمیر و راه اندازی نماید .
تبصره : در صورتی که در مهلت فوق الذکر متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد بابت هر ساعت تاخیر مبلغ ریال جریمه تعلق خواهد گرفت که از صورت حساب متعهد یا از تضمین حسن انجام معامله کسر خواهد شد . و این مبلغ غیر از پرداخت خسارتی است که ممکن در اثر معیوب ماندن دستگاه به متعهد له وارد گردد .
۵-۸- در صورتیکه هر یک از دستگاه ها به تعمیرات اساسی نیاز داشته باشد متعهد موظف است ضمن تشخیص مورد و اعلام کتبی آن به متعهد له مدت زمان تعمیر اساسی را نیز متذکر شود (قید نماید ).
در صورتی که این تشخیص مورد تائید متعهد له باشد پس از تعمیر و بازسازی ، متعهد له هزینه قطعات و لوازمی که متعهد بر دستگاه ها نصب نموده است را برابر نرخ های معینه به مشار الیه خواهد پرداخت .
تبصره : تکلیف متعهد به تشخیص تعمیرات اساسی مانع از تقاضای متعهد له نسبت به بررسی و انجام تعمیرات اساسی نمی باشد . و در هر حال اگر در این خصوص و همچنین در تشخیص مصادیق تعمیر اساسی بین طرفین اتفاق نظر وجود نداشت ، نظر … لازم الاجرا است .