قرارداد خدمات مدیریت طرح

قرارداد خدمات مدیریت طرح

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
موضوع قراردادعبارت است از انجام خدمات مدیریت طرح ، برای … که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است .
اسناد و مدارک
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :
موافقتنامه حاضر.
شرایط عمومی .
پیوستها .
پیوست ۱٫ شرح موضوع قرارداد.
پیوست ۲٫ شرح خدمات .
پیوست ۳٫ حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .
پیوست ۴٫ برنامه زمانی کلی .
پیوست ۵٫ شرایط خصوصی .
پیوست ۶٫ نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .
مدارک و گزارشهای مصوب .
اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .
قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .
مدت قرارداد
مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف ۴۷-۲ ، شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست ۴ ) ، به شرح زیر است .
الف )
ب )
مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی می باشد .
حق الزحمه
۴-۱٫ برآورد مبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است .
الف )
ب )
نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست ۳ ، می باشد .
تعهدات دو طرف قرارداد
مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد .
کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است ، می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح ، حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .