قرارداد نگهداری، سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد نگهداری، سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

بخشی از متن قرارداد:
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف – پیمان حاضر
ب – صورتجلسات تحویل و تحول محل مورد نظر جهت نگهداری
ج – دستورکارها، صورت مجالس و هر نوع سند دیگری که در مورد نحوه نگهداری و راهبری بین طرفین قرارداد مبادله میگردد.
د – یک نسخه از صورتجلسه ترک تشریفات و یا صورتجلسه مناقصه محدود و یا عمومی
ه- یک نسخه از روزنامه رسمی پیمانکار بهمراه آخرین تغییرات
و – یک نسخه از گواهی صلاحیت نگهداری از مراجع ذیصلاح و اداره کار