کنوانسیون ورود موقت (آ.ت.آ)

 • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
 • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13
 
مقدمه
طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تدوین گردیده است.
با در نظر گرفتن این که وضعیت کنونی در ارتباط با کثرت و پراکندگی کنوانسیونهای بین المللی گمرکی درمورد ورود موقت رضایت بخش نیست.
باتوجه به این که این وضعیت وقتی که در آینده موارد ورود موقت جدید باید به صورت بین المللی نظام مند شوند، ممکن است بدتر شود.
با درنظر گرفتن خواسته های عنوانشده توسط نمایندگان تجاری و سایر طرفهای ذی نفع درخصوص تسهیل تشریفات ورود موفت.
باتوجه به این که ساده سازی و هماهنگ نمودن روشهای گمرکی و به ویژه پذیرش یک سند بین المللی واحد که متضمن تمام کنوانسیونهای موجود در زمینه ورود موقت باشد، می تواند دسترسی به مقررات بین المللی حاکم در زمینه ورود موقت را تسهیل نماید و به نحو مؤثر به گسترش تجارت بین المللی و سایر اشکال مبادلات بین المللی کمک کند.
با اعتقاد به این که یک سند بین المللی که مقررات یک شکل در زمینه ورود موقت را پیشنهاد می کند می تواند برای مبادلات بین المللی فواید مهمی را داشته باشد و حداکثر میزان ساده سازی و هماهنگی روشهای گمرکی را که یکی از اهداف اساسی شورای همکاری گمرکی می باشد تضمین نماید.
با عزم به تسهیل ورود موقت از طریق ساده کردن و هماهنگ نمودن روشها، در پرتو اهداف اقتصادی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی یا گردشگری،
باتوجه به این که قبول مدل استاندارد شده اسناد ورود موقت، به عنوان اسناد گمرکی بین المللی همراه با تضمین بین المللی، هنگامی که یک سند گمرکی و یک ضمانت مطالبه می شود به تسهیل روش ورود موقت کمک
می کند، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول
مقررات عمومی
تعاریف
ماده ۱ – از نظر این کنوانسیون، اصطلاح:
الف – « ورود موقت» یعنی:
رویه گمرکی که به موجب آن کالاهای مشخصی ( ازجمله وسایل حمل و نقل) می توانند به قلمروی گمرکی به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند. این کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) باید به منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیرا ز استهلاک عادی ناشی از استفاده از آنها در نظر گر فته شوند.
ب – «حقوق و عوارض ورودی» یعنی:
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمامی عوارض، مالیاتها و حق الزحمه ها یا سایر هزینه هایی که از ورود کالا ( ازجمله وسایل حمل ونقل) یا در ارتباط با آن اخذ می شود، اما شامل حق الزحمه ها و هزینه هایی نمی گردد که محدود به مبلغ تقریبی هزینه خدمات ارائه شده هستند.
پ – « ضمانت» یعنی:
آنچه که رضایت گمرک درمورد این که تعهد گمرک انجام خواهد شد را تضمین نماید ضمانت درصورتی « کلی» توصیف می شود که تضمین نماید تعهدات ناشی از چندین فعالیت، اجراء خواهد شد.
ت – « اوراق ورود موقت» یعنی:
سند گمرکی بین المللی که به عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته می شود و امکان شناسایی کالاها (ازجمله وسایل حمل و نقل) را فراهم می سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین المللی به منظور پوشش دادن به حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.
ث – « اتحادیه اقتصادی یا گمرکی» یعنی:
اتحادیه ایجاد شده و مرکب از اعضاء‌ موضوع بند (۱) ماده (۲۴) این کنوانسیون که دارای صلاحیت وضع مقررات خود درمورد موضوعات مورد حکم دراین کنوانسیون که برای اعضاء آن الزام آور است، می باشد و طبق رویه های داخلی خود، صلاحیت تصمیم گیری درخصوص امضاء تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد.
ج – « شخص» یعنی:
اشخاص حقیقی یا حقوقی، مگر این که متن به گونه دیگری اقتضاء کند.
چ – «شورا» یعنی:
سازمانی که به وسیله کنوانسیون تإسیس شورای همکاری گمرکی، بروکسل، مورخ ۱۵ دسامبر سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی) ایجاد شده است.
ح – «تصویب» یعنی:
تصویب، پذیرش یا تأیید
فصل دوم
حیطه شمول کنوانسیون
ماده ۲ –
۱ – هرطرف متعاهد، تعهد می کند که طبق مفاد این کنوانسیون درخصوص کالاها ( ازجمله وسایل حمل ونقل) تعیین شده در پیوستهای این کنوانسیون، ورود موقت را تجویز نماید.
۲ – درمورد ورود موقت، بدون لطمه زدن به مفاد پیوست (ث)، معافیت مشروط کلی از حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیت ورودی با ماهیت اقتصادی اعمال خواهد شد.
ساختار پیوست ها
ماده ۳ – هر پیوست این کنوانسیون اصولاً از موارد زیر تشکیل می گردد:
الف – تعاریف اصطلاحات گمرکی اصلی به کار رفته در پیوست،
ب – مقررات خاص حاکم بر کالاها (ازجمله وسایل حمل و نقل) که موضوع پیوست را تشکیل می دهد.
فصل سوم
مقررات خاص
سند و ضمانت
ماده ۴ –
۱ – به جز درمواردی که در پیوست به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، هرطرف متعاهد حق ورود موقت کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل ) را درصورت ارائه سند گمرکی و تأمین ضمانت خواهد داشت.
۲ – چنانچه (به موجب بند (۱) فوق) ضمانت مورد نیاز باشد، اشخاصی که به طور منظم اقدام به ورود موقت می نمایند می توانند مجاز به تأمین ضمانت کلی شوند.
۳ – مبلغ ضمانت، مگر درمواردی که در پیوستی به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، نباید از مجموع مبلغ حقوق و عوارض ورودی که کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) به طور مشروط از آن معاف شده است، تجاوز نماید.
۴ – درخصوص کالاهای (ازجمله وسایل حمل ونقل) مشمول محدودیت یا ممنوعیت ورودی به موجب قانون ملی، ضمانت اضافی می تواند به موجب مفاد وضع شده در قانون ملی درخواست گردد.
اوراق ورود موقت
ماده ۵ – بدون لطمه زدن به عملیات ورود موقت به موجب مقررات پیوست (ث)، هر طرف متعاهد می تواند به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (۸) پیوست (الف)، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در آن پیوست صادر شده یا مورد استفاده قرار گرفته است برای ورود موقت کالاها (ازجمله وسائل حمل و نقل) به موجب ضمائم دیگر این کنوانسیون که پذیرفته است، بپذیرد.
شناسایی
ماده ۶ – هر طرف متعاهد می تواند اقدام به ورود موقت کالاها (ازجمله وسایل حمل و نقل) بنماید، مشروط بر این که آنها در زمان خاتمه ورود موقت قابل شناسایی باشند.
مهلت صدور مجدد
ماده ۷ –
۱ – کالاهایی (ازجمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند طی دوره زمانی مشخصی که برای دستیابی به اهداف ورود موقت کافی تلقی می گردد، صدور مجدد خواهند شد. این دوره زمانی به طور جداگانه در هر پیوست تعیین شده است.
۲ – مقامات گمرکی می توانند زمان بیشتری از آنچه که در هر پیوست پیش بینی شده است را اختصاص دهند یا مدت زمان اولیه بیشتری را در نظر بگیرند.
۳ – چنانچه کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که مجوز ورود موقت یافته اند را نتوان به دلیل توقیف، به غیراز توقیف ناشی از اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی، صدور مجدد کرد، الزام صدور مجدد در طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد.
انتقال ورود موقت
ماده ۸ –
هرطرف متعاهد درصورت درخواست می تواند امتیاز رویه ورود موقت را به هر شخص دیگری واگذار نماید مشروط به این که شخص مزبور:
الف) شرایط مندرج در این کنوانسیون را برآورده نماید.
ب) تعهدات ذی نفع اولیه از رویه ورود موقت را بپذیرد.
خاتمه ورود موقت
ماده ۹ – ورود موقت با صدور مجدد کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که مجوز ورود موقت یافته اند، به طور عادی پایان می یابد.
ماده ۱۰ – کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده اند را می توان در یک یا چند محموله صدور مجدد کرد.
ماده ۱۱ – کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده اند را می توان از طریق گمرک دیگری به جز گمرکی که از طریق آن وارد شده اند، صدور مجدد کرد.
سایر رویه های ممکن برای خاتمه ورود موقت
ماده ۱۲ – ورود موقت می تواند با موافقت مقامات صلاحیتدار مبنی بر نگهداری کالاها (ازجمله وسایل حمل نقل) در یک بندر یا منطقه آزاد، در یک انبار گمرکی یا قرار گرفتن تحت تشریفات گذر گمرکی به منظور صدور کالا در مراحل بعدی یا هر واگذاری مجاز دیگر، خاتمه یابد.
ماده ۱۳ – ورود موقت می تواند با ترخیص کالا برای مصرف داخلی چنانچه شرایط ایجاب کند و قانون ملی اجازه دهد، با رعایت تشریفات و مقررات حاکم دراین موارد خاتمه یابد.
ماده ۱۴ –
۱ – چنانچه کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) در اثر سانحه یا وضعیت اضطراری به طور جدی آسیب دیده باشند و در شرایط زیر، درصورت تصمیم مقامات گمرکی، ورود موقت می تواند خاتمه یابد:
الف – مشمول حقوق و عوارض ورودی قرار گرفتن، در زمانی که کالا به صورت آسیب دیده به گمرک جهت پایان دادن به شرایط ورود موقت اظهار گردیده است؛ یا
ب- واگذاری رایگان به مقامات صلاحیتدار قلمرویی که در آن ورود موقت انجام شده است که دراین صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود؛ یا
پ – منهدم کردن قسمتها یا مواد نجات یافته، تحت نظارت رسمی و به هزینه طرفهای مربوط، درصورت ترخیص برای مصارف داخلی مشمول حقوق و عوارض ورودی در زمان و نیز در شرایط اظهار آنها به گمرک پس از حادثه یا وضیت اضطراری می باشند.
۲ – ورود موقت می تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) به گونه ای که مقامات گمرک ممکن است تصمیم گیری نمایند، به یکی از روشهای پیش بینی شده در جزء «ب» یا «پ» بند (۱) فوق، واگذار یا منهدم شود، نیز خاتمه یابد.
۳ – ورود موقت می تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه آن شخص مقامات گمرکی را مجاب نماید که کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) در اثر سانحه یا حادثه غیرمترقبه از بین رفته یا به طور کلی خسارت دیده است نیز خاتمه یابد. دراین صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود.
فصل چهارم
مقررات گوناگون
کاهش تشریفات
ماده ۱۵ – هر طرف متعاهد تشریفات گمرکی مقرر در ارتباط با تسهیلات پیش بینی شده در این کنوانسیون را به حداقل کاهش خواهد داد. کلیه مقررات مربوط به این تشریفات فوری منتشر خواهد شد.
اجازه قبلی
ماده ۱۶ –
۱ – چنانچه ورود موقت منوط به اجازه قبلی باشد، مجوز در اسرع وقت از سوی گمرک صلاحیتدار صادر خواهد شد.
۲ – در شرایط استثنائی که مجوز غیرگمرکی موردنیاز است، این مجوز در اسرع وقت صادر خواهد شد.
حداقل تسهیلات
ماده ۱۷ – مفاد این کنوانسیون، حداقل تسهیلاتی را که باید ارائه شود، برقرار می کند. موارد مزبور مانع به کارگیری تسهیلات بیشتری نخواهد شد که طرفهای متعاهد به موجب مقررات دو جانبه یا موافقتنامه های دو یا چند جانبه به یکدیگر اعطاء‌ می کنند یا ممکن است در آینده اعطاء‌ کنند.
اتحادیه های اقتصادی یا گمرکی
ماده ۱۸ –
۱ – از نظر این کنوانسیون، قلمروی طرفهای متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی را تشکیل می دهند، می تواند در حکم یک قلمروی واحد تلقی شود.
۲ – هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع طرفهای متعاهد تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی یا اقتصادی درمورد وضع مقررات خاص قابل اجراء‌ درخصوص عملیات ورود موقت در قلمرو آن اتحادیه نخواهد بود مشروط به این که مقررات مزبور تسهیلات پیش بینی شده توسط این کنوانسیون را کاهش ندهد.
محدودیتها و ممنوعیتها
ماده ۱۹ – مفاد این کنوانسیون مانع اعمال محدودیتها یا ممنوعیتهایی نخواهد شد که به موجب قوانین و مقررات ملی برمبنای ملاحظات غیراقتصادی مانند ملاحظات نظم یا اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت عمومی، ملاحظات دامپزشکی یا بهداشت گیاهان، ملاحظات مربوط به حمایت از گونه های گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر یا ملاحظات مربوط به حمایت از حق انحصار نشر و مالکیت صنعتی وضع شده اند.
تخلفات
ماده ۲۰ –
۱ – هرگونه نقض مفاد این کنوانسیون، فرد متخلف را در قلمروی طرف متعاهدی که تخلف در آنجا ارتکاب یافته است مستحق مجازاتهای مقرر در قوانین آن طرف متعاهد خواهد کرد.
۲ – چنانچه احراز قلمرویی که در آن تخلف به وقوع پیوسته است، امکانپذیر نباشد، چنین تلقی خواهد شد که در قلمروی طرف متعاهدی ارتکاب یافته است که در آن کشف شده است.
تبادل اطلاعات
ماده ۲۱ – طرفهای متعاهد می توانند بنابه درخواست و تاحدی که قوانین ملی آنها اجازه می دهد، اطلاعات ضروری برای اجرای مفاد این کنوانسیون را با یکدیگر مبادله نمایند.
فصل پنجم
مقررات نهائی
کار گروه اجرائی
ماده ۲۲ –
۱ – کار گروه اجرائی جهت بررسی اجرای این کنوانسیون، هرگونه اقدامی به منظور تضمین یگانگی در تفسیر و اجرای آن و هرگونه پیشنهاد اصلاح آن تشکیل خواهد شد. کار گروه اجرائی درخصوص الحاق ضمائم جدید به این کنوانسیون تصمیم خواهد گرفت.
۲ – طرفهای متعاهد، عضو کارگروه اجرائی خواهند بود. کار گروه می تواند تصمیم بگیرد که نهاد ذی صلاح هر عضو، دولت یا هر قلمروی گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیست یا نمایندگان سازمانهای بین المللی درمورد موضوعاتی که به آن علاقمند هستند بتوانند به عنوان ناظر در جلسات کار گروه حضور یابند.
۳ – شورا، خدمات دبیرخانه ای را در اختیار کار گروه قرار خواهد داد.
۴ – کار گروه در زمان برگزاری هر جلسه، رئیس و معاون رئیس را انتخاب خواهد کرد.
۵ – نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون و دلایل آنها را به همراه درخواستهای درج مواردی در دستور جلسات کار گروه، برای شورا ارسال خواهند نمود. شورا توجه نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد و اعضاء‌ دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند را به موارد مزبور جلب خواهد نمود.
۶ – شورا، جلسه کارگروه را در تاریخ مشخص شده توسط کارگروه و نیز بنابه درخواست نهادهای صلاحیتدار حداقل دو طرف متعاهد تشکیل خواهد داد. شورا پیش نویس دستور کار را بین نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد و اعضاء‌ دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیستند، حداقل شش هفته قبل از نشست کار گروه توزیع خواهد نمود.
۷ – بنابه تصمیم کارگروه که به موجب بند (۲) این ماده، اتخاذ شده است،‌ شورا نهادهای صلاحیتدار اعضاء، دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون را که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و سازمانهای بین المللی مربوط را دعوت خواهد کرد تا به عنوان ناظر در جلسات کار گروه حضور یابند.
۸ – پیشنهادها به رأی گذاشته خواهد شد. هر طرف متعاهد حاضر در جلسه یک رأی خواهد داشت. پیشنهادهایی غیراز پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون توسط کار گروه با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
۹ – چنانچه بند (۷) ماده (۲۴) اعمال گردد، اتحادیه اقتصادی یا گمرکی طرف این کنوانسیون برای رأی دهی، فقط دارای آرائی معادل کل آرائی است که به اعضاء‌ آن که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند، اختصاص یافته است.
۱۰ – کار گروه قبل از خاتمه جلسه، گزارشی را به تصویب خواهد رساند.
۱۱ – درصورت عدم وجود مقررات مربوط به این ماده، آیین کار شورا قابل اعمال خواهد بود، مگر این که کار گروه به گونه دیگری تصمیم گیری نماید.
حل و فصل اختلافات
ماده ۲۳ –
۱ – هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتی الامکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد.
۲ – هر اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد توسط طرفهای متعاهد درگیر در اختلاف به کارگروه اجرائی ارجاع خواهد شد که کارگروه براساس آن، اختلاف را بررسی و توصیه هایی را برای حل وفصل ارائه خواهد کرد.
۳ – طرفهای متعاهد درگیر در اختلاف می توانند پیشاپیش قبول کنند که توصیه های کارگروه اجرائی را به صورت الزام آور، می پذیرند.
امضاء ، تصویب و الحاق
ماده ۲۴ –
۱ – هر عضو شورا و هر عضو سازمان ملل متحد یا آژانس های تخصصی آن می تواند به روشهای زیر طرف متعاهد این کنوانسیون گردد:
الف) با امضاء بدون شرط تصویب؛
ب) با سپردن سند تصویب پس از امضاَء مشروط به تصویب آن؛ یا
پ) با الحاق به آن.
۲ – این کنوانسیون برای امضاء‌ اعضاء‌ موضوع بند (۱) این ماده در نشستهای شورا که در آن به تصویب رسیده است یا پس از آن در مقر شورا در بروکسل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۹/۴/۱۳۷۰ هجری شمسی) مفتوح می باشد و پس از تاریخ یادشده، برای الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود.
۳ – هر دولت یا حکومت قلمرو گمرکی جزایی که یک طرف متعاهد، مسؤولیت اداره رسمی روابط دیپلماتیک آن را برعهده دارد اما در اداره روابط تجاری خود، مستقل است و عضو سازمانهای موضوع بند (۱) این ماده که دعوتنامه ای از سوی امین اسناد بنابه درخواست کار گروه اجرائی بدان منظور برای آن ارسال شده است، نمی باشد، می تواند پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون با الحاق به آن، طرف متعاهد کنوانسیون قرار گیرد.
۴ – هرعضو، دولت با قلمروی گمرکی موضوع بند (۱) یا (۳) این ماده، در زمان امضاء بدون درنظر گرفتن شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، پیوستهایی را که می پذیرد مشخص خواهد نمود و پذیرش پیوست (الف) و حداقل یک پیوست دیگر الزامی است و می تواند متعاقباً امین اسناد را از پذیرش یک یا چند پیوست دیگر آگاه نماید.
۵ – طرفهای متعاهدی که ضمیمه جدیدی را که بنابه تصمیم کار گروه اجرائی به این کنوانسیون اضافه می گردد، می پذیرند، امین اسناد را طبق بند (۴) این ماده آگاه خواهند کرد.
۶ – طرفهای متعاهد شرایط اجراء‌ یا اطلاعات مقرر به موجب ماده (۸) و بند (۷) ماده (۲۴) این کنوانسیون، بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) پیوست (الف) و ماده (۴) پیوست (ث) و نیز هرگونه تغییر در اجرای مفاد مزبور را به امین اسناد ارسال خواهند نمود.
۷ – هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می تواند طبق بندهای (۱)، (۲) و (۴) این ماده طرف متعاهد این کنوانسیون شود. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور، صلاحیت خود درخصوص موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون را به امین اسناد اطلاع خواهد داد.
اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد این کنوانسیون است، درمورد موضوعات در صلاحیت خود، حقوقی را که این کنوانسیون به اعضاء آن که طرفهای متعاهد این کنوانسیون هستند اعطاء کرده است، با نام خود اعمال و مسؤولیتها را انجام خواهد داد. دراین موارد، اعضاء‌ مزبور حق نخواهند داشت حقوق مزبور ازجمله حق رأی را به صورت انفرادی اعمال کنند.
امین اسناد
ماده ۲۵ –
۱- در این کنوانسیون، کلیه امضاء‌های با یا بدون شرط تصویب و کلیه اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرکل شورا سپرده خواهد شد.
۲ – امین اسناد موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) دریافت و نگهداری از متون اصلی این کنوانسیون
ب) تهیه نسخ مصدق متون اصلی این کنوانسیون و ارسال آنها به اعضاء‌ و اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (۱) و (۷) ماده (۲۴) این کنوانسیون
پ) دریافت هر امضاء‌ با یا بدون شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون و دریافت و نگهداری از هر سند، اطلاعیه و مکاتبات مربوط به آنها
ت) بررسی این که آیا امضاء‌ یا هرسند، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون به شکل مقتضی و مناسب می باشد و درصورت لزوم جلب توجه طرفهای متعاهد به موضوع
ث) آگاه سازی طرفهای متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاء‌کنندگان، آن دسته از اعضای شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و دبیرکل سازمان ملل متحد از موارد زیر:
– امضاء‌ تصویب، الحاق و پذیرش پیوستها به موجب ماده (۲۴) این کنوانسیون
– پیوستهای جدیدی که با تصمیم کار گروه اجرائی به این کنوانسیون اضافه می گردد
– زمان لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و هریک از پیوستها طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون
– اطلاعیه دریافتی طبق مواد (۲۴)،‌(۲۹)،(۳۰)،(۳۲) این کنوانسیون
– فسخ عضویت به موجب ماده (۳۱) این کنوانسیون
– هر اصلاحیه ای که طبق ماده (۳۲) این کنوانسیون پذیرفته شده تلقی گردیده است و تاریخ لازم الاجراء شدن آن
۳ – درصورت بروز هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و امین اسناد درخصوص انجام وظایف اخیر، امین اسناد یا آن طرف متعاهد، توجه سایر طرفهای متعاهد و امضاءکنندگان یا درصورت اقتضاء‌ شورا را به موضوع جلب خواهد نمود.
لازم الاجراء‌ شدن
ماده ۲۶ –
۱ – این کنوانسیون سه ماه پس از امضاء‌ بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (۱)‌ و (۷) ماده (۲۴) لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – این کنوانسیون برای هر طرف متعاهدی که پس از امضاء بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، آن را به شرط تصویب امضاء کند، تصویب نماید یا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاریخ امضاء بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق آن طرف متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
۳ – هر ضمیمه این کنوانسیون سه ماه پس از پذیرش آن ضمیمه توسط پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی لازم الاجراء خواهد شد.
۴ – درمورد هر طرف متعاهدی که پیوستی را پس از پذیرش پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می پذیرد، آن پیوست سه ماه از اعلام پذیرش آن طرف متعاهد لازم الاجراء خواهد شد. درهر صورت هیچ پیوستی برای یک طرف متعاهد قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون برای آن طرف متعاهد، لازم الاجراء‌ نخواهد شد.
مقررات لغوکننده
ماده ۲۷ – به محض لازم الاجراء شدن یک پیوست این کنوانسیون که شامل مقررات لغوکننده باشد، آن پیوست، کنوانسیونها یا مقررات کنوانسیونهایی را که مشمول مقررات لغوکننده هستند در روابط بین طرفهای متعاهدی که آن پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد کنوانسیونهای مزبور هستند، لغو می کند و جایگزین آنها خواهد شد.
کنوانسیون و پیوستها
ماده ۲۸ –
۱ – از نظر این کنوانسیون، هر پیوستی که یک طرف متعاهد به آن متعهد است به عنوان جزء لاینفک این کنوانسیون تلقی می شود و در رابطه با آن طرف متعاهد، هر ارجاعی به این کنوانسیون، شامل ارجاع به پیوستهای مزبور تلقی خواهد شد.
۲ – از نظر رأی گیری در کار گروه اجرائی، هر پیوست به عنوان یک کنوانسیون مجزا تلقی خواهد شد.
قیود تحدید تعهد
ماده ۲۹ –
۱ – هر طرف متعاهدی که پیوستی را می پذیرد چنین تلقی شود که تمام مفاد مندرج در آن را پذیرفته است، مگر این که در هنگام پذیرش پیوست یا هر زمانی پس از آن، امین اسناد را از مقرراتی که درمورد آنها قید تحدید تعهد در نظر می گیرد،‌تاحدی که این امکان در پیوست مربوط پیش بینی شده است، آگاه نماید و موارد اختلاف بین مفاد قوانین داخلی خود و مقررات مربوط را بیان کند.
۲ – هر طرف متعاهد حداقل هر پنج سال یک بار مقرراتی را که درمورد آنها قید تحدید تعهد در نظر گرفته است، بازنگری و آنها را با مفاد قوانین ملی خود مقایسه خواهد کرد و نتایج بازنگری مزبور را به آگاهی امین اسناد خواهد رساند.
۳ – هر طرف متعاهدی که قیود تحدید تعهدی را درنظر گرفته است می تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه ای مراتب صرف نظر کردن از آنها را به طور کلی یا جزئی با مشخص کردن تاریخی که انصراف مزبور نافذ خواهد شد، به امین اسناد اعلام کند.
گسترش سرزمینی
ماده ۳۰ –
۱ – هر طرف متعاهد در هنگام امضاء این کنوانسیون بدون درنظر گرفتن شرط تصویب یا سپردن سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمانی پس از آن، می تواند با ارسال اطلاعیه ای به امین اسناد اعلام نماید که این کنوانسیون به همه یا هریک از سرزمینهایی که آن طرف مسؤول روابط بین المللی آن است، تسری خواهد یافت. اطلاعیه مزبور سه ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد به هرحال قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون برای طرف متعاهد مربوط، این کنوانسیون درمورد سرزمینهایی که در اطلاعیه نام برده شده اند، اعمال نخواهد شد.
۲ – هرطرف متعاهدی که به موجب بند (۱) این ماده، با صدور اطلاعیه ای این کنوانسیون را به هر سرزمینی که مسؤولیت روابط بین المللی آن را برعهده دارد، تسری داده است می تواند به موجب تشریفات ماده (۳۱) این کنوانسیون به امین اسناد اعلام نماید که سرزمین موردنظر، از این پس این کنوانسیون را اعمال نخواهد کرد.
فسخ عضویت
ماده ۳۱ –
۱ – مدت اعتبار این کنوانسیون نامحدود است ولی هرطرف متعاهد می تواند درهر زمان پس از تاریخ لازم الاجراء شدن آن به موجب ماده (۲۶) این کنوانسیون عضویت خود را فسخ نماید.
۲ – فسخ عضویت از طریق سپردن سندی کتبی نزد امین اسناد اعلام خواهد شد.
۳ – فسخ عضویت شش ماه پس از دریافت سند فسخ عضویت توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
۴ – بندهای(۲) و (۳) این ماده درخصوص پیوستهای این کنوانسیون نیز اعمال خواهد شد. هر طرف متعاهد می تواند در هرزمانی پس از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن ضمائم طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون، از پذیرش خود درمورد یک یا چند پیوست انصراف دهد. هر طرف متعاهدی که از پذیرش کلیه پیوستها، انصراف دهد، چنین تلقی خواهد شد که عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ نموده است.
تشریفات اصلاح
ماده ۳۲ –
۱ – کار گروه اجرائی که طبق ماده (۲۲) این کنوانسیون جلسه می دهد، می تواند اصلاح این کنوانسیون و پیوستهای آن را توصیه نماید.
۲ – متن هر پیشنهاد اصلاحی توسط امین اسناد به تمامی طرفهای متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاء کنندگان و آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند ارسال خواهد شد.
۳ – هر پیشنهاد اصلاحی که طبق بند قبلی ارسال شده باشد، درمورد تمامی طرفهای متعاهد شش ماه پس از انقضاء دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ارسال پیشنهاد اصلاحی، درصورتی که درطول دوره یادشده، مخالفتی درمورد پیشنهاد اصلاحی از سوی یک طرف متعاهد به امین اسناد اعلام نشده باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
۴ – اگر مخالفتی درمورد پیشنهاد اصلاحی توسط یک طرف متعاهد قبل از انقضاء دوره دوازده ماهه مقرر در بند (۳) این ماده به امین اسناد اعلام شده باشد، اصلاحیه پذیرفته نشده تلقی می گردد و به هیچ وجه نافذ نخواهد بود.
۵ – از نظر اعلام مخالفت، هر پیوست به عنوان یک کنوانسیون مجزا تلقی خواهد شد.
پذیرش اصلاحیه ها
ماده ۳۳ –
۱ – هر طرف متعاهدی که این کنوانسیون را تصویب می کند یا به آن ملحق می گردد، چنین تلقی خواهد شد که هرگونه اصلاحیه آن را که در تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق خود، لازم الاجراء شده اند را نیز پذیرفته است.
۲ – هر طرف متعاهدی که پیوستی را می پذیرد، جز درصورتی که قیود تحدید تعهدی را به موجب ماده (۲۹) این کنوانسیون درمورد آن در نظر گرفته باشد، چنین تلقی خواهد شد که هر اصلاحیه آن پیوست را که در تاریخ اعلام پذیرش خود به امین اسناد لازم الاجراء شده است، نیز پذیرفته است.
ثبت و متون معتبر
ماده ۳۴ – این کنوانسیون طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، بنابه درخواست امین اسناد نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی بدین منظور مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند.
این کنوانسیون در استانبول در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ هجری شمسی) در یک نسخه اصلی به زبانهای اگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردار هستند، تنظیم شد، از امین اسناد درخواست می شود ترجمه های معتبر این کنوانسیون را به زبانهای عربی، چینی، روسی و اسپانیایی تهیه و توزیع نماید.
پیوست الف )
-پیوست مربوط به اوراق ورود موقت
(«دفترچه آ.ت. آ» و «دفترچه سی.پ.دی» )
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست، اصطلاح:
(الف) « اوراق ورود موقت» یعنی:
سند گمرکی بین المللی که به عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته شده است و امکان شناسایی کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) را فراهم می سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین المللی به منظور پوشش دادن حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.
(ب) دفترچه « آ.ت.آ» یعنی:
اوراق ورود موقت که برای ورود موقت کالاها، به جز وسایل نقلیه، به کار برده می شود.
(پ) «دفترچه سی.پی.دی» یعنی:
اوراق ورود موقت که برای ورود موقت وسایل حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد.
(ت) « زنجیره ضمانت» یعنی:
برنامه ضمانت که به وسیله یک سازمان بین المللی اداره می شود و مؤسسات ضامن به آن وابسته می باشند.
(ث) «سازمان بین المللی» یعنی:
سازمانی که مؤسسات ملی مجاز برای تضمین و صدور اوراق ورود موقت، به آن وابسته می باشند.
(ج) «مؤسسه ضامن» یعنی:
مؤسسه پذیرفته شده توسط مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد جهت تضمین وجوه موضوع ماده (۸) این پیوست در قلمروی آن طرف متعاهد که به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.
(چ) «مؤسسه صادرکننده» یعنی:
مؤسسه پذیرفته شده توسط مقامهای گمرکی جهت صدور اوراق ورود موقت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.
(ح) «مؤسسه صادرکننده همتراز» یعنی:
مؤسسه صادرکننده ای که در طرف متعاهد دیگر تأسیس شده است و به همان زنجیره ضمانت وابسته باشد.
(خ) « گذر گمرکی» یعنی:
روش گمرکی که به موجب آن، کالاها تحت کنترل گمرکی از یک گمرک به گمرک دیگر حمل شوند.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ –
۱ – هر طرف متعاهد طبق ماده (۵) کنوانسیون به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (۸) این پیوست، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر دراین پیوست صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته است برای ورود موقت کالاها که (ازجمله وسایل حمل ونقل) به موجب پیوستهای دیگر این کنوانسیون پذیرفته است، بپذیرد.
۲ – هر طرف متعاهد می تواند اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط، جهت انجام عملیات ورود موقت به موجب قوانین ومقررات ملی خود، صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، بپذیرد.
۳ – هر طرف متعاهد می تواند برای گذر گمرکی، اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط صادر شده و مورداستفاده قرار گرفته اند، بپذیرد.
۴ – کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که در نظر است مورد عملیاتی قرار گیرند یا تعمیر شوند نباید تحت پوشش اوراق ورود موقت وارد نمود.
ماده ۳ –
۱ – اوراق ورود موقت باید طبق مدلهایی باشند که در ضمیمه های این پیوست تنظیم گردیده اند: درمورد دفترچه آ.ت.آ ضمیمه (۱) و درخصوص دفترچه سی.پی.دی ضمیمه (۲)
۲ – ضمیمه های این پیوست به عنوان جزء لاینفک آن محسوب می شوند.
فصل ۳ – ضمانت و صدور اوراق ورود موقت
ماده ۴ –
۱ – هر طرف متعاهد می تواند مؤسسات ضامن را تحت شرایط و تضمینهایی که تعیین می کند مجاز سازد تا به عنوان ضامن عمل نمایند و به طور مستقیم یا از طریق مؤسسات صادرکننده، اوراق ورود موقت صادر نمایند.
۲ – مؤسسه ضامن نباید توسط یک طرف متعاهد پذیرفته شود مگر این که ضمانت آن شامل مسؤولیتهای به عهده گرفته شده در آن کشور طرف متعاهد در ارتباط با عملیات تحت پوشش اوراق ورود موقت که به وسیله مؤسسات صادرکننده همتراز صادر گردیده اند، بشود.
ماده ۵ –
۱ – مؤسسات صادرکننده نباید اوراق اسناد ورود موقتی را صادرکنند که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور بیشتر از یک سال باشد.
۲ – هرگونه مشخصاتی که در اوراق ورود موقت از طرف مؤسسه صادرکننده درج شده است تنها می تواند توسط مؤسسه صادرکننده یا ضامن تغییر کند. پس از پذیرش اوراق مزبور توسط مقامهای گمرکی قلمرو ورود موقت، هیچ تغییری بدون جلب موافقت مقامهای مزبور نمی تواند در آنها انجام شود.
۳ – بعد از صدور دفترچه آ.ت.آ هیچ کالای دیگری را نمی توان به فهرست کالاهای مندرج در پشت جلد دفترچه یا حتی اوراق مکمل پیوست شده به آن (فهرست عمومی) اضافه نمود.
ماده ۶ – عناوین زیر باید روی اوراق ورود موقت منعکس شود:
– نام مؤسسه صادرکننده
– نام زنجیره ضمانت بین المللی
– کشورها یا قلمروهای گمرکی که در آن اوراق ورود موقت معتبر می باشند و
– نام مؤسسات ضامن کشورها یا قلمروهای گمرکی مورد بحث
ماده ۷ – مهلت تعیین شده برای صدور مجدد کالاهای (ازجمله وسائل حمل و نقل) وارد شده تحت پوشش اوراق ورود موقت در هیچ موردی نباید از مدت اعتبار اوراق مزبور بیشتر باشد.
فصل ۴ – ضمانت
ماده ۸ –
۱ – هر مؤسسه ضامن، پرداخت مبلغ حقوق و عوارض ورودی و سایر مبالغ را به جز موارد موضوع بند (۴) ماده (۴) این کنوانسیون، که درصورت عدم رعایت شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی در مورد کالاهای (ازجمله وسایل حمل و نقل) وارد شده به آن قلمرو تحت پوشش اوراق ورود موقت صادره توسط صادرکننده طرف قابل پرداخت می باشد را به مقامهای گمرکی طرف متعاهدی که در قلمروی آن تأسیس شده است، تعهد می کند. مؤسسه ضامن به اتفاق اشخاص مدیون مبالغ مذکور در فوق، به طور مشترک و انفرادی مسؤول و پرداخت این مبالغ می باشند.
۲ – دفترچه آ.ت.آ
مسؤولیت مؤسسه ضامن از ده درصد مبلغ حقوق و عوارض ورودی بیشتر نخواهد بود.
دفترچه سی.پی.دی
مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت مبلغی بیشتر از کل مبلغ حقوق و عوارض ورودی، به همراه هزینه مالی، درصورت اعمال نمی باشد.
۳ – چنانچه مقامهای گمرکی قلمروی ورود موقت بدون قید و شرط اوراق ورود موقت را برای بعضی کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) تصفیه می کنند دیگر نمی توانند از مؤسسه ضامن درمورد این کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را مطالبه کنند. با این وجود چنانچه بعداً پی برده شود که تصفیه اوراق، به طور غیرقانونی یا متقلبانه به دست آمده است یا شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی نقض گردیده اند باز می توان برعلیه مؤسسه ضامن اقامه دعوی نمود.
۴ – دفترچه آ.ت.آ
چنانچه مطالبه در مهلت یک سال از تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه آ.ت.آ از مؤسسه ضامن صورت نگرفته باشد، مقامهای گمرکی در هیچ موردی نباید از مؤسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را درخواست کنند.
۵ – دفترچه سی.پی.دی
اگر ابلاغیه عدم تصفیه دفترچه سی.پی.دی در مهلت یک سال از تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه به مؤسسه ضامن تسلیم نشده باشد، مقامهای گمرکی در هیچ موردی نباید از مؤسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را درخواست کنند. به علاوه مقامهای گمرکی اطلاعاتی را درمورد جزئیات محاسبه حقوق و عوارض ورودی در مهلت یک سال از تاریخ ابلاغ عدم تصفیه در اختیار مؤسسه ضامن قرار خواهند داد. مسؤولیت مؤسسه ضامن در قبال این مبالغ چنانچه این اطلاعات در مهلت یک سال مزبور تسلیم نشود خاتمه می پذیرد.
فصل ۵ – انطباق اوراق ورود موقت با مقررات
ماده ۹ –
۱- دفترچه آ.ت.آ
(الف) مؤسسات ضامن از تاریخی که مقامهای گمرکی پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) ماده (۸) این پیوست را مطالبه می نمایند شش ماه مهلت خواهند داشت تا مدرک صدور مجدد را در شرایط پیش بینی شده در این پیوست یا هرگونه تصفیه صحیح دیگر دفترچه آ.ت.آ ارائه دهند.
(ب) چنانچه مدرک مزبور در مهلت تعیین شده ارائه نشود، مؤسسه ضامن باید فوری اقدام به سپردن این وجوه یا پرداخت آن به صورت موقت نماید. این سپرده یا پرداخت بعد از انقضاء سه ماه از تاریخ سپردن یا پرداخت، صورت فطعی پیدا می کند. در طول مهلت اخیر، مؤسسه ضامن باز می تواند به منظور استرداد وجوه سپرده یا پرداخت شده، مدارک موضوع جزء‌(الف) این بند را ارائه دهد.
(پ) برای طرفهای متعاهدی که در قوانین و مقررات آنها سپردن یا پرداخت موقت حقوق و عوارض ورودی پیش بینی نشده است، پرداختهایی که طبق مفاد جزء‌(ب) این بند انجام می شود به عنوان قطعی تلقی خواهند شد، اما اگر مدرک موضوع جزء‌(الف) این بند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت ارائه گردد، وجوه پرداخت شده، مسترد خواهد شد.
۲ – دفترچه سی.پی.دی
(الف) مؤسسات ضامن از تاریخ ابلاغ عدم تصفیه دفترچه سی.پی.دی یک سال مهلت خواهند داشت تا مدارک صدور مجدد را به موجب شرایط پیش بینی شده در این پیوست یا هرگونه تصفیه صحیح دیگر دفترچه سی.پی.دی را ارائه دهند. با این حال این مهلت فقط از تاریخ انقضاء دفترچه سی.پی.دی به اجراء در می آید. چنانچه مقامهای گمرکی منکر معتبر بودن مدارک ارائه شده شوند، باید موضوع را در مهلتی که از یک سال تجاوز نکند به مؤسسه ضامن اطلاع دهند.
(ب) چنانچه این مدرک در مهلت مجاز ارائه نگردد مؤسسه ضامن باید حقوق و عوارض ورودی قابل تأدیه را به صورت سپرده یا پرداخت موقت حداکثر در یک مهلت سه ماهه تأمین نماید. این سپرده یا پرداخت پس از یک دوره یکساله از تاریخ سپردن یا پرداخت صورت قطعی پیدا خواهد کرد درطول مهلت اخیر، مؤسسه ضامن باز می تواند به منظور استرداد مبالغ سپرده یا پرداخت شده، مدارک موضوع جزء‌(الف) این بند را ارائه دهد.
(پ) برای طرفهای متعاهدی که در قوانین و مقررات آنها سپردن یا پرداخت موقت حقوق و عوارض ورودی پیش بینی نشده است، پرداختهایی که طبق مفاد جزء (ب) این بند انجام می شود به عنوان قطعی تلقی می شوند، اما اگر مدرک موضوع جزء‌(الف) این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت ارائه گردد، وجوه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
ماده ۱۰ –
۱ – صدور مجدد کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت وارد شده اند از طریق ته رسید صدور مجدد که توسط مقامهای گمرکی قلمروی ورود موقت تکمیل و مهمور شده باشد، اثبات می شود.
۲ – چنانچه صدور مجدد طبق بند (۱) این ماده گواهی نشده باشد، مقامهای گمرکی قلمرو ورود موقت می توانند حتی بعد از انقضاء مدت اعتبار اوراق، موارد زیر را به عنوان مدرک صدور مجدد قبول کنند:
(الف) مشخصات ثبت شده در اوراق ورود موقت به هنگام ورود یا ورود مجدد توسط مقامهای گمرکی طرف متعاهد دیگر یا گواهی صادر شده توسط مقامهای گمرکی مزبور براساس مشخصات ثبت شده روی یک پروانه جدا شده از اوراق، به هنگام ورود یا ورود مجدد در قلمرو آنها مشروط بر اینکه بتوان ثابت نمود که این مشخصات به ورود یا ورود مجددی مربوط می شود که بعد از صدور مجددی که باید ثابت شود اتفاق افتاده است.
(ب) هر مدرک مستند دیگری که کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) در خارج از آن قلمرو می باشند.
۳ – درحالتی که مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته اند، صرف نظر کنند، مؤسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) با مقررات انطباق داده شده است.
ماده ۱۱ – در موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰ ) این پیوست مقامهای گمرکی حق دریافت حق الزحمه انطباق اوراق با مقررات را برای خود محفوظ نگه خواهند داشت.
فصل ۶ – مقررات گوناگون
ماده ۱۲ – گواهی اوراق ورود موقت که طبق شرایط پیش بینی شده در این پیوست انجام می شود مشمول پرداخت حق الزحم
ه برای حضور و رسیدگی گمرکی در دفاتر گمرکی در طول ساعت اداری نخواهد بود.
ماده ۱۳ – درصورت از بین رفتن، مفقود شدن یا به سرقت رفتن اوراق ورود موقت، درحالی که مربوط به کالاهای (ازجمله وسایل حمل ونقل) موجود در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد می باشد مقامهای گمرکی آن طرف متعاهد بنابر درخواست مؤسسه صادرکننده و با رعایت شرایطی که مقامهای مزبور مقرر خواهند داشت. اوراق جایگزینی را قبول می کنند که انقضاء اعتبار آن، همان تاریخ انقضاء اوراق جایگزین شده خواهد بود.
ماده ۱۴ –
۱ – وقتی انتظار می رود عملیات ورود موقت به دلیل ناتوانی دارنده آنها برای صدور مجدد کالاها (ازجمله وسایل حمل ونقل) در مهلت مزبور از مهلت اعتبار اوراق ورود موقت فراتر رود، مؤسسه صادرکننده اوراق می تواند اوراق جایگزین را صادر نماید. اوراق مزبور جهت کنترل به مقامهای گمرکی و طرفهای متعاهد مربوط تسلیم خواهد شد. مقامهای گمرکی مربوط درصورت پذیرش اوراق جایگزین اقدام به تصفیه سند جایگزین شده می نمایند.
۲ – اعتبار دفترچه سی.پی.دی را نمی توان تمدید کرد مگر تنها یک بار برای مدتی که از یک سال تجاوز نکند. بعد از این مهلت باید یک دفترچه جدید جهت جایگزین شدن دفترچه قبلی صادر و توسط مقامهای گمرکی قبول شود.
ماده ۱۵ – چنانچه بند (۳) ماده (۷) این کنوانسیون اعمال گردد، مقامهای گمرکی تاحد مکان مؤسسه ضامن را در جریان ضبط کالاهایی (ازجمله وسایل حمل ونقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت و ضمانت مؤسسه مزیور می باشند و توسط خود آنها یا از طرف آنها صورت گرفته است و اقداماتی که در نظر دارند انجام دهند، قرار می دهند.
ماده ۱۶ – درصورت تقلب، تخلف، یا سوء استفاده، طرفهای متعاهد حق خواهند داشت با وجود مقررات این پیوست علیه اشخاصی که اوراق ورود موقت را به کار می گیرند به منظور وصول حقوق و عوارض ورودی و سایر وجوه قابل مطالبه و همچنین برای وضع مجازاتهایی که این اشخاص سزاوار آن هستند اقامه دعوی نمایند. درچنین مواردی مؤسسات باید مقامهای گمرکی را یاری دهند.
ماده ۱۷ – اوراق ورود موقت یا قسمتهایی از آنها که صادر شده یا درنظر است در قلمرویی که در آن وارد می شود صادر گردد و توسط مؤسسه ضامن، سازمان بین المللی یا مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد به مؤسسات صادرکننده ارسال می گردند باید با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون هرنوع ممنوعیت یا محدودیت ورودی پذیرفته شوند. به هنگام صدور باید تسهیلات مشابهی اعطاء‌ گردد.
ماده ۱۸ –
۱ – هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون در ارتباط با پذیرفتن دفترچه های آ.ت.آ جهت حمل ونقل پستی قید تحدید تعهد در نظر بگیرد.
۲ – هیچ قید تحدید تعهد دیگری نسبت به این پیوست مجاز نمی باشد.
ماده ۱۹ –
۱ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ برای ورود موقت کالا منعقده در بروکسل در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۶۱ میلادی (۱۵/۹/۱۳۴۰ هجری شمسی) (کنوانسیون آ.ت.آ) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد کنوانسیون مزبور می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.
۲ – با وجود مقررات بند (۱) این ماده دفترچه های آ.ت.آ که در اجرای مقررات کنوانسیون گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ صادر گردیده اند، قبل از لازم الاجراء شدن این پیوست تا تکمیل عملیاتی که برای انجام آن صادر گردیده اند، مورد قبول خواهند بود.
ضمیمه ۱) پیوست (الف)
مدل دفترچه آ.ت.آ
دفترچه آ.ت.آ باید به زبان فرانسوی یا انگلیسی چاپ گردد و درصورت لزوم ممکن است همچنین به زبان دوم به چاپ برسد.
ابعاد دفترچه آ.ت.آ باید ۲۱۰ میلیمتر و ابعاد پروانه ها ۲۱۰ در ۲۹۷ میلیمتر باشد.
زنجیره ضمانت بین المللی
دفترچه آ.ت.آ
برای ورود موقت کالاها
کنوانسیون ورود موقت
(قبل از پرکردن دفترچه، یادداشت صفحه ۳ جلد خوانده شود)

الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادرکننده
ب – به نمایندگی*پ – مصرف پیش بینی شده برای کالاها (الف) دفترچه آ.ت.آ شماره
(ت) صادرشده توسط
(پ) معتبر است تا
/ /
(لغایت) روز ماه سال
این دفترچه در کشورها / قلمروهای گمرکی زیر به موجب ضمانت مؤسسات مشروح در زیر معتبر می باشند:
دارنده این دفترچه و نماینده او متعهد می شوند قوانین و مقررات کشور/ قلمرو گمرکی صدور و کشور قلمرو گمرکی ورود موقت را رعایت نمایند.
گواهی مقامهای گمرکی -امضاء نماینده و مهر مؤسسه صادرکننده
(الف) علامتهای مشخصه به صورتی که در ستون ۷ مقابل
شماره (های) ردیف(های) زیر از فهرست عمومی مندرج می باشند
اضافه شده اند.
———————————– ——-/——–/—————-
(ب) کالاها مورد بازرسی قرار گرفت* محل و تاریخ صدور (روز ماه سال)
بلی خیر
(پ) ثبت گردیده به شماره * ——————————————-
———————————– -امضاء
(ت) —————————————- دارنده دفترچه
اداره گمرک محل تاریخ (روز ماه سال) امضا و مهر

چنانچه قابل اعمال باشد.

علامتهای مشخصه به صورتی که در ستون ۷ در مقابل شماره (های) ردیف (های) زیر از فهرست عمومی مندرج می باشند اضافه شده اند.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
گمرک
……………………….
محل
……../………../………..
تاریخ(روز ماه سال)
………………………….
-امضاء و مهر
علامتهای مشخصه به صورتی که در ستون ۷ در مقابل شماره (های) ردیف (های) زیر از فهرست عمومی مندرج می باشند اضافه شده اند.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
گمرک
……………………….
محل
……../………../………..
تاریخ(روز ماه سال)
………………………….
-امضاء و مهر

فهرست عمومی

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.

پروانه ……………… شماره ……………………. صفحه مکمل شماره …………………. دفترچه آ . ت شماره ………………..
شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.

پروانه ……………… شماره ……………………. صفحه مکمل شماره …………………. دفترچه آ . ت شماره ………………..
شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.
پروانه صادرات شماره ………………. دفترچه آ . ت شماره …………………

۱- کالاهای مشروح در فهرست عمومی تحت شماره (های) …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..صادر شده اند.
۲- تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای ورود مجدد کالا با معافیت*
۳- ملاحظات دیگر * …………………..
……………………………………….. ……………………………………………………
۷-
………………………….
-امضاء و مهر
۴-
………………………….
اداره گمرک
۵-
……………………………
محل
۶-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)

* چنانچه قابل اعمال باشد .

صادرات الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ت- وسایل حمل و نقل فقط برای استفاده گمرک
ح- ترخیص به هنگام صدور
(الف) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق صادر شده اند.
(ب) تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای ورود موقت با معافیت
روز ماه سال
(پ) این پروانه باید به اداره گمرک
……………………………………..
ارسال گردد.*
(ت) سایر ملاحظات: *
در ………………………………….
اداره گمرک
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه صدور مجدد موقت
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
الف) اعلام می نمایم کالاهای مندرج در این ورقه که در فهرست عمومی کالاها تحت شماره(های)
…………………………………….
…………………………………….
قید گردیده اند به طور موقت صادر می نمایم
…………………………………….
ب) تعهد می نمایم که کالاها را در مدت تعیین شده توسط گمرک ورورد مجدد، صادر می نمایم یا وضعیت آنها را طبق قوانین و مقررات کشور/قلمرو گمرکی ورود موقت تنظیم نمایم.
پ) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .
فهرست عمومی

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.

۱- کالاهای مشروح در فهرست عمومی تحت شماره (های) …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..به طور موقت وارد شده اند.
۲- تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای ورود مجدد کالا با معافیت*
۳- ثبت شده تحت شماره مرجع ………………. ……………………………………. ۸-
………………………….
-امضاء و مهر
۴ – ملاحظات دیگر *
……………………………………………………
۵-
………………………….
اداره گمرک
۶-
……………………………
محل
۷-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)

* چنانچه قابل اعمال باشد .

واردات الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه ورود شماره…………..
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه ورود موقت
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
(الف) اعلام می نمایم کالاهای مندرج در این ورقه که در فهرست عمومی کالاها تحت شماره(های)
…………………………………….
قید گردیده اند با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور / قلمروی گمرکی به طور موقت وارد می نمایم.
…………………………………….
(ب) اظهار می دارم که کالاهای برای مصرف در موارد زیر می باشد.
…………………………………….
(پ)تعهد می نمایم که قوانین و مقررات مزبور را رعایت نمایم و کالاهای مذکور را در مدت معین شده توسط گمرک صدور مجدد نمایم یا وضعیت آنها را طبق قوانین و مقررات کشور/قلمرو گمرکی ورود موقت تنظیم نمایم.
(ت) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است
ج- اظهارنامه ورود موقت
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
(الف) اعلام می نمایم کالاهای مندرج در این ورقه که در فهرست عمومی کالاها تحت شماره(های)
…………………………………….
قید گردیده اند با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور / قلمروی گمرکی به طور موقت وارد می نمایم.
…………………………………….
(ب) اظهار می دارم که کالاهای برای مصرف در موارد زیر می باشد.
…………………………………….
(پ)تعهد می نمایم که قوانین و مقررات مزبور را رعایت نمایم و کالاهای مذکور را در مدت معین شده توسط گمرک صدور مجدد نمایم یا وضعیت آنها را طبق قوانین و مقررات کشور/قلمرو گمرکی ورود موقت تنظیم نمایم.
(ت) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.

۱- کالاهای مشروح در فهرست عمومی تحت شماره (های) …………………………………………………………………….
که تحت پوشش پروانه (های) ورودی (های)…………………………………………………………………………………………..
این دفترچه به طور موقت وارد شده ، صدور مجدد گردیده اند .
۲- اقدامات اتخاذ شده در مورد کالاهایی که ارائه شده اما صدور مجدد نگردیده اند .
۳- اقدامات اتخاذ شده در مورد کالاهایی که ارائه نشده.و در نظر نیست بعداً صدور مجدد گردند………………. ……………………………………. ۸-
………………………….
-امضاء و مهر
۴ – ثبت شده تحت شماره مرجع *
……………………………………………………
۵-
………………………….
اداره گمرک
۶-
……………………………
محل
۷-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)

* چنانچه قابل اعمال باشد .

صادرات مجدد الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ت- وسایل حمل و نقل فقط برای استفاده گمرک
ح- ترخیص به هنگام صدور
(الف) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق صادر شده اند.
(ب) تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای ورود موقت با معافیت
روز ماه سال
(پ) این پروانه باید به اداره گمرک
……………………………………..
ارسال گردد.*
(ت) سایر ملاحظات: *
در ………………………………….
اداره گمرک
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه صدور مجدد موقت
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
الف) اعلام می نمایم کالاهای مندرج در این ورقه که در فهرست عمومی کالاها تحت شماره(های)
…………………………………….
قید گردیده اند به طور موقت تحت پوشش پروانه (های) ورود شماره (های)
…………………………………….
وارد شده بودند صادر می نمایم .
(ب) اظهار می دارم که کالاهای ارائه شده در مقابل ردیف(های) زیر برای صدور مجدد در نظر گرفته نشده اند .
…………………………………….
(پ) اظهار می دارم که کالاهای ردیف (های) زیرارائه نشده و برای صدور مجدد در نظر گرفته نشده اند .
…………………………………….
(ت)در تأیید این اظهارنامه مدارک زیر را ارائه می نمایم :
…………………………………………
(ث) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است .
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.
پروانه گذر شماره ………………….. دفترچه آ.ت.آ شماره …………………..

ترخیص برای گذر
۱- کالاهای مندرج در فهرست عمومی تحت شماره (های) …………………………………………………………………….
به طور گذری به اداره گمرک …………………………………ارسال گردیده اند.
۲- تاریخ انقضای مهلت مقرر برای صدور مجدد / ارائه
………/………./…….. روز/ماه/سال
صدور مجدد / ارائه کالاها به گمرک *
۳- ثبت شده تحت شماره مرجع ……………………………………….
۴-
………………………….
اداره گمرک
۵-
……………………………
محل
۶-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)
۷-
-امضاء و مهر
گواهی تصفیه اداره گمرک مقصد
۱- کالاهای مذکور در بند (۱) بالا صدور مجدد/ ارائه شده اند
۲- ملاحظات دیگر*…………………………………….
۳-
………………………….
اداره گمرک
۴-
……………………………
محل
۵-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)
۶-
-امضاء و مهر

* چنانچه قابل اعمال باشد .

گذر الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه گذر شماره ……………..
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ت- وسایل حمل و نقل فقط برای استفاده گمرک
ح- ترخیص برای گذر
(الف) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق برای حمل به صورت گذری به اداره گمرک ………………………………
……………………………………..
ترخیص گردیده اند .
(ب) تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای صدور مجدد کالاها / ارائه آنها به گمرک *
روز ماه سال
(پ) ثبت گردیده تحت شماره مرجع *
……………………………………..
(ت) سیم و مهر گمرک الصاق شد *
………………………………….
(ث) این پروانه باید به اداره گمرک
…………………………………….
ارسال گردد.*
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه ارسال به طور گذری
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
(الف) اظهار می دارم که با رعایت شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات کشور گذر ، در حال ارسال کالاهای مندرج در لیست پشت این ورقه تحت شماره(های)
…………………………………….
…………………………………….
که در فهرست عمومی قید گردیده اند به
…………………………………….
………………………..می باشم .
(ب) متعهد می شوم قوانین و مقررات کشور گذر را رعایت کرده و این کالاها را به صورت ممهور (در صورت وجود) دست نخورده همزمان با این دفترچه در مهلت تعیین شده توسط گمرک به اداره گمرک مقصد ارائه دهم .
(پ) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است .
گواهی تصفیه اداره گمرک مقصد
(ج) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق صدور مجدد / ارائه شده اند *
(چ) سایر ملاحظات*
در ……………………………………
اداره گمرک
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.
پروانه گذر شماره ………………….. دفترچه آ.ت.آ شماره …………………..

ترخیص برای گذر
۱- کالاهای مندرج در فهرست عمومی تحت شماره (های) …………………………………………………………………….
به طور گذری به اداره گمرک …………………………………ارسال گردیده اند.
۲- تاریخ انقضای مهلت مقرر برای صدور مجدد / ارائه کالاها به گمرک………/………./…….. روز/ماه/سال
۳- ثبت شده تحت شماره مرجع ……………………………………….
۴-
………………………….
اداره گمرک
۵-
……………………………
محل
۶-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)
۷-
-امضاء و مهر
گواهی تصفیه اداره گمرک مقصد
۱- کالاهای مذکور در بند (۱) بالا صدور مجدد/ ارائه شده اند
۲- ملاحظات دیگر*…………………………………….
………………………………………………………….
۳-
………………………….
اداره گمرک
۴-
……………………………
محل
۵-
…………………………..
تاریخ (روز ماه سال)
۶-
-امضاء و مهر

* چنانچه قابل اعمال باشد .

گذر الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه گذر شماره ……………..
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ت- وسایل حمل و نقل فقط برای استفاده گمرک
ح- ترخیص برای گذر
(الف) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق برای حمل به صورت گذری به اداره گمرک ………………………………
……………………………………..
ترخیص گردیده اند .
(ب) تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای صدور مجدد کالاها / ارائه آنها به گمرک *
روز ماه سال
(پ) ثبت گردیده تحت شماره مرجع *
……………………………………..
(ت) سیم و مهر گمرک الصاق شد *
………………………………….
(ث) این پروانه باید به اداره گمرک
…………………………………….
ارسال گردد.*
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه ارسال به طور گذری
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
(الف) اظهار می دارم که با رعایت شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات کشور گذر ، در حال ارسال کالاهای مندرج در لیست پشت این ورقه تحت شماره(های)
…………………………………….
…………………………………….
که در فهرست عمومی قید گردیده اند به
…………………………………….
………………………..می باشم .
(ب) متعهد می شوم قوانین و مقررات کشور گذر را رعایت کرده و این کالاها را به صورت ممهور (در صورت وجود) دست نخورده همزمان با این دفترچه در مهلت تعیین شده توسط گمرک به اداره گمرک مقصد ارائه دهم .
(پ) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است .
گواهی تصفیه اداره گمرک مقصد
(ج) کالاهای موضوع اظهارنامه فوق صدور مجدد / ارائه شده اند *
(چ) سایر ملاحظات*
در ……………………………………
اداره گمرک
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .*

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.
پروانه گذر شماره ………………….. دفترچه آ.ت.آ شماره …………………..

ترخیص برای گذر
۱- کالاهای مندرج در فهرست عمومی تحت شماره (های)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
که به طور موقت تحت پوشش پروانه (های) صدور شماره (های)……………………………………
این دفترچه خارج شده بود،اورود مجدد گردیده اند.
۲- سایر ملاحظات*
……………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………
…………….
۷-
-امضاء و مهر
۳-
………………………….
اداره گمرک
۴-
……………………………
محل
۵-
………../………/…………
تاریخ (روز ماه سال)

* چنانچه قابل اعمال باشد .*

واردات مجدد الف – دارنده دفترچه و نشانی برای استفاده مؤسسه صادر کننده
چ – پروانه
(الف) دفترچه آ.ت.آ شماره …………..
ب- به نمایندگی * (ب) صادر شده توسط
پ- مصرف پیش بینی شده برای کالا پ- معتبر است تا
…………../……./…….
(لغایت) روز ماه سال
ت- وسایل حمل و نقل فقط برای استفاده گمرک
ح- ترخیص به هنگام ورود مجدد
(الف) کالاهای مذکور در جزءهای (الف) و (ب) و بند (ج) این اظهارنامه ورود مجدد شده اند .
(ب) این پروانه باید به اداره گمرک
……………………………………..
ارسال گردد.*
(ت) سایر ملاحظات: *
در ………………………………….
اداره گمرک
………./……/……. …………..
تاریخ روز ماه سال امضاء و مهر
ث- جزئیات بسته ها (تعداد،نوع،علائم و غیره)
ج- اظهارنامه ورود مجدد
اینجانب امضاء کننده مجاز زیر:
الف) اظهار می نمایم کالاهای مندرج در این ورقه که در فهرست عمومی کالاها تحت شماره(های)
…………………………………….
قید گردیده اند به طور موقت تحت پوشش پروانه (های) صدور شماره (های)
…………………………………….
این دفترچه صادر شده بودند لذا درخواست می نمایم با معافیت ورود مجدد شوند.
(ب) اظهار می دارم که کالاهای مزبور در خارج مورد هیچ عملیاتی به جز آنهایی که تحت شماره (های)…………………
می باشند قرار نگرفته اند
(پ) اظهار می دارم که کالاهای مندرج در زیر با شماره(های)
……………………………………….
می باشند ورود مجدد نشده اند .
(ث) گواهی می کنم که اطلاعات داده شده در این پروانه طبق واقع و کامل است .
محل…..تاریخ(روز/ماه/سال)…../…../…..
نام……………………………………….
-امضاء…………………………………..

* چنانچه قابل اعمال باشد .*

شماره ردیف مشخصات تجاری کالاها و احیاناً علامت و شماره آنها تعداد قطعات وزن یا حجم ارزش * کشور مبدأ ** برای استفاده گمرک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
جمع کل نقل شده
جمع کل یا قابل نقل

* ارزش تجاری در کشور / قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن ، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد .
** کشور مبدأ را چنانچه با کشور / قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین المللی سازمان استاندارد بین المللی مشخص نمایید.
یادداشت های مربوط به استفاده از دفترچه (آ.ت .آ)
۱- تمام کالاهایی که تحت پوشش دفترچه (آ.ت . آ) قرار داده شده اند باید در ستونهای (۱) لغایت (۶) فهرست عمومی درج شوند . وقتی که جای تخصیص داده شده فهرست عمومی در پشت جلد کافی نباشد به جا است از برگهای اضافی طبق نمونه رسمی استفاده شود.
۲- برای بستن فهرست عمومی در پایان جمع کل در ستونهای (۳) و (۵) ، به اعداد و با حروف ذکر گردد و چنانچه فهرست عمومی دارای چندین صفحه باشد تعداد اوراق اضافی باید به اعداد و با حروف در پایین پشت جلد ذکر گردد.همین روشها را باید برای فهرست پروانه ها در پیش گرفت.
۳- به هر یک از کالاها باید یک شماره ردیف داده شود که در ستون (۱) درج می گردد.به کالاهایی که دارای قسمتهایی مجزا می باشند (از جمله لوازم یدکی و متعلقات) ممکن است تنها یک شماره ردیف داده شود . در این صورت به جا است در ستون (۲) ،نوع، ارزش و در صورت لزوم وزن هر قسمت تصریح شود و تنها وزن کل و ارزش کل باید در ستون های (۴) و (۵) منعکس گردند.
۴- به هنگام تنظیم فهرست پروانه ها باید همین شماره های ردیف که در فهرست عمومی است مورد استفاده قرار گیرند.
۵- برای تسهیل کنترل گمرکی،توصیه می شود روی هر کالا به طور خوانا (از جمله اجزاء مجزای آن) شماره ردیف منطبق،نوشته شود.
۶- کالاهایی که از یک نوع می باشند ممکن است گروه بندی شوند،مشروط براینکه یک شماره ردیف به هر یک از آنها داده شود.چنانچه کالاهای گروه بندی شده دارای یک ارزش یا یک وزن نباشند باید ارزش مربوط و در صورت لزوم وزن هر یک از آنها در ستون (۲) درج گردد.
۷- چنانچه کالاها برای یک نمایشگاه باشند به وارد کننده توصیه می شود که به نفع وی است که در خانه «پ» پروانه ورود ،نام و نشانی نمایشگاه و سازمان دهنده آن را ذکر نماید.
۸- دفترچه باید به طور خوانا و پاک نشدنی پر شود.
۹- کلیه کالاهایی تحت پوشش دفترچه باید در کشور/ قلمروی گمرکی مبدأ وارسی و ثبت گردند و برای این منظور باید همزمان با دفترچه به مقام های گمرکی آنجا اظهار گردند،به جزمواقعی که این وارسی توسط مقررات گمرکی کشور/قلمروی گمرکی پیش بینی نشده باشد.
۱۰- چنانچه دفترچه به زبانی غیر از زبان کشور/قلمروی گمرکی ورودی تکمیل شده باشد مقام های گمرکی می توانند ترجمه آن را مطالبه کنند.
۱۱- دفترچه های باطل شده و دفترچه هایی که دارنده آن قصد ندارد دوباره از آن استفاده کند باید به مؤسسه صادر کننده مسترد گردد.
۱۲ – در همه جا باید شماره های عربی به کار برده شود.
۱۳- طبق اصل استاندارد ۸۶۰۱ سازمان بین المللی استاندارد، تاریخ ها باید به ترتیب زیر نوشته شوند:
روز ماه سال
۱۴- وقتی از برگهای آبی برای عملیات گذر گمرکی استفاده می شود دارنده دفترچه ملزم است دفترچه خود را به اداره گمرکی که کالاها را در گذر گمرکی قرار داده و سپس در مهلت تعیین شده برای این گذر گمرکی ، به اداره گمرکی که به عنوان «اداره مقصد» گذر گمرکی مشخص گردیده ارائه دهد.گمرکات وظیفه دارند به نحو مقتضی پروانه ها و پروانه های گذر گمرکی را رد هر مرحله مهر و امضاء نمایند.

ضمیمه ۲) پیوست (الف)
مدل دفترچه(سی . پی . دی)
دفترچه (سی . پی . دی ) باید ۷/۲۹ در ۲۱ سانتیمتر باشد.
مؤسسه صادر کننده باید نام خود را روی هر یک از پروانه ها و متعاقب آن،حروف اول نام زنجیره ضمانت بین المللی را که در آن عضویت دارد،منعکس سازد.

دارنده دفترچه و نشانی سی.پی.دی
شماره
مدت اعتبار حداکثر یکسال تا
لغایت…………………………………………………….
صارد شده توسط این دفترچه به شرط اینکه دارنده آن در طول این مدت شرایط پیش بینی شده در قوانین ومقررات گمرکی کشور / قلمرو گمرکی را که به آن مسافرت نموده رعایت نماید، معتبر است .
اعتبار تمدید گردید تا

 

زنجیره ضمانت بین المللی
دفترچه (سی.پی.دی)
برای وسایل حمل و نقل *
کنوانسیون ورود موقت
این دفترچه برای وسایل نقلیه به ثبت رسیده در ………………….تحت شماره …………………صادر گردیده است.
این دفترچه را در کشورها/قلمرو گمرکی که در پشت جلد این سند مندرج است تحت ضمانت مؤسسات پذیرفته شده معین می توان مورد استفاده قرار داد.
این دفترچه با این شرط صادر شده است که دارنده آن وسیله نقلیه را در مدت تعیین شده و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی در ارتباط با ورود موقت وسایل نقلیه در کشورها / قلمرو گمرکی مسافرت شده که تحت ضمانت مؤسسه پذیرفته شده عضو زنجیره ضمانت بین المللی امضاءکننده زیر می باشند ، در هر یک از کشورها /قلمروهای گمرکی که این سند معتبر است دوباره خارج نماید.
به هنگام انقضاء دفترچه باید به مؤسسه صادر کننده مسترد گردد.
صادر شده در ……………………….به تاریخ ……………………………………………..۱۹
-امضاء زنجیره ضمانت بین المللی -امضاء مؤسسه صادر کننده -امضاء دارنده دفترچه

* پشت صفحه را ملاحظه نمایید.

به ثبت رسیده……………………….
سال ساخت……………………………….
وزن خالص (کیلوگرم)…………………………
ارزش…………………………..
شماره شاسی……………………….
مارک………………………………
تعداد سیلندر……………………….
قدرت(اسب بخار)…………………………
بدنه…………………………
نوع(اتومبیل،کامیون)……………………….
رنگ………………………..
تودوزی………………………………..
تعداد صندلی ها یا ظرفیت حمل……………….
تجهیزات……………………………
دستگاه رادیو(مارک)……………………………….
لاستیک یدکی…………………….
مشخصات دیگر……………………………………….
تحت شماره………………………………
برای استفاده گمرک

 

تمدید اعتبار

 

ورود به ……………………………………………….
وسیله نقلیه مشرح در این دفترچه
واقع گردیده در تاریخ …………………………………..
توسط اداره گمرک……………………………………..
………………………………………………………..
مهر
-امضاء مأمور گمرک …………………………………..
دفترچه سی.پی.دی شماره معتبر تا تاریخ ………..
خروج از ………………………………………..
واقع گردیده در تاریخ …………………………….
توسط اداره گمرک……………………………..
………………………………………………….
مهر
-امضاء مأمور گمرک …………………………………..

دفترچه سی.پی.دی………………. پروانه صادرات

دارنده دفترچه (نام و نشانی) سی.پی.دی شماره معتبر است تا لغایت
صادر شده توسط
مشخصات وسیله نقلیه
به ثبت رسیده در……………………….
سال ساخت……………………………….
وزن خالص (کیلوگرم)…………………………
ارزش…………………………..
شماره شاسی……………………….
مارک………………………………
شماره موتور…………………………
مارک………………………………
تعداد سیلندرها……………………….
قدرت(اسب بخار)…………………………
بدنه
نوع(اتومبیل،کامیون)……………………….
رنگ………………………..
تودوزی………………………………..
تعداد صندلی ها یا ظرفیت حمل……………….
تجهیزات
دستگاه رادیو(مارک)……………………………….
لاستیک یدکی…………………….
مشخصات دیگر……………………………………….
…………………………………………………………
تحت شماره………………………………
……….. ………….
تاریخ خروج اداره گمرک خروج

پروانه ثبت شده تحت شماره ……………….
مهر
-امضاء مأمور گمرک …………………………………..
برای برگشت دادن به گمرک ورود………………..
جایی که دفترچه تحت شماره ……….به ثبت رسیده بود.

دفترچه سی.پی.دی………………. پروانه واردات

دارنده دفترچه (نام و نشانی) سی.پی.دی شماره معتبر است تا لغایت
صادر شده توسط
مشخصات وسیله نقلیه
به ثبت رسیده در……………………….
سال ساخت……………………………….
وزن خالص (کیلوگرم)…………………………
ارزش…………………………..
شماره شاسی……………………….
مارک………………………………
شماره موتور…………………………
مارک………………………………
تعداد سیلندرها……………………….
قدرت(اسب بخار)…………………………
بدنه
نوع(اتومبیل،کامیون)……………………….
رنگ………………………..
تودوزی………………………………..
تعداد صندلی ها یا ظرفیت حمل……………….
تجهیزات
دستگاه رادیو(مارک)……………………………….
لاستیک یدکی…………………….
مشخصات دیگر……………………………………….
…………………………………………………………
تحت شماره………………………………
……….. ………….
تاریخ ورود اداره گمرک ورود

پروانه ثبت شده تحت شماره ……………….
مهر
-امضاء مأمور گمرک …………………………………..
توجه : مأمور گمرک باید پروانه صدور فوق را در خطوط نشان داده شده پر کند.

این دفترچه را می توان در کشور/قلمروهای گمرکی زیر،تحت ضمانت مؤسسات مشروح زیر مورد استفاده قرار داد.(فهرست کشورها/قلمروهای گمرکی و مؤسسات پذیرفته شده)

پیوست ب ۱)
-پیوست مربوط به کالاها برای عرضه یا استفاده در نمایشگاه ها
بازارهای مکاره، گردهمایی ها یا رویدادهای مشابه
فصل ۱ – تعریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست منظور از واژه «رویداد» یعنی:
۱ – نمایشگاه بازار مکاره، تالار و نمایش مشابه تجاری، صنعتی، کشاورزی و حرفه ای
۲ – نمایشگاه یا گردهمایی که بیشتر به منظور امور خیریه تشکیل شود.
۳ – نمایشگاه یا گردهمایی که به منظور ترغیب هر بخش از فعالیت یادگیری، هنری، حرفه ای، ورزشی یا علمی، آموزشی یا فرهنگی یا ترغیب دانش دینی یا عبادتی یا برای ترغیب گردشگری یا دوستی بین مردم سازماندهی شود.
۴ – گردهمایی های نمایندگان هر سازمان بین المللی یا گروه سازمانهای بین المللی یا گروه سازمانهای بین المللی
۵ – گردهمایی که دارای جنبه رسمی یا یادبود داشته باشد.
به جز نمایشگاههایی که به طور اختصاصی در مغازه ها یا اماکن بازرگانی به منظور فروش کالاهای خارجی تشکیل می شود.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ –
۱ – به کالاهای زیر طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود:
(الف) کالاهایی که به منظور عرضه یا نشان دادن در یک رویداد ازجمله مواد موضوع پیوستهای موافقتنامه ورود مواد آموزشی، علمی، فرهنگی یونسکو منعقده در نیویورک در تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۰ (۱/۹/۱۳۲۹) و پروتکل مربوط به آن منعقده در نایروبی به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۶، (۵/۹/۱۳۵۵) مندرج می باشند.
(ب) کالاهایی که به منظور استفاده در ارتباط با عرضه محصولات خارجی در یک رویداد می باشند از قبیل:
(۱) کالاهای مورد لزومی که برای نشان دادن ماشینها یا دستگاه های خارجی به معرض نمایش گذارده می شوند.
(۲) مصالح ساختمانی و تزئینی از جمله اتصالات الکتریکی برای غرفه های موقت نمایش دهندگان خا رجی
(۳) مواد تبلیغاتی و نمایش که به طور وضوح به منظور به کار رفتن در تبلیغ کالاهای خارجی نمایش داده شده می شوند از قبیل: ضبط صوت و تصویر، فیلم و اسلاید (عکس های مثبت روی شیشه یا فیلم) به انضمام دستگاههایی که برای به کار بردن آنها می باشند.
(پ) لوازم، ازجمله تجهیزات مربوط به کار ترجمه، دستگاه های ضبط صوت و تصویر و همچنین فیلمهای دارای جنبه آموزشی، علمی یا فرهنگی که به منظور مورد استفاده قرار گرفتن در گردهم آئیها، فراهمایی ها و کنگره های بین المللی می باشند.
۲ – برای اینکه بتوان از تسهیلات این پیوست بهره مند گردید:
(الف) تعداد یا مقدار هریک از اشیاء باید در رابطه با هدف از واردات آنها متعارف باشد.
(ب) مقام های گمرکی قلمرو ورود موقت باید درمورد انجام شرایط این کنوانسیون مجاب شوند.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳- کالاهای تحت عنوان ورود موقت را نمی توان مادام که مشمول تسهیلات اعطا شده به موجب این کنوانسیون هستند، جز درمواردی که قوانین ملی قلمرو ورود موقت مقرر داشته اند:
الف) به امانت یا اجاره داد، یا در ازای دریافت اجرت بهره برداری کرد.
ب) به خارج از محل نمایش انتقال داد.
ماده ۴ –
۱ – مهلت صدور مجدد کالاهایی که برای عرضه یا استفاده در یک نمایشگاه، بازار مکاره، گردهمایی یا رویداد مشابه وارد شده اند، حداقل شش ماه از تاریخ ورود موقت می باشد.
۲ – با وجود مفاد بند (۱) این ماده، مقام های گمرکی اجازه خواهند داد که کالاهایی که قرار است در رویداد بعدی نمایش داده شوند یا استفاده گردند در قلمرو ورود موقت باقی بمانند به شرط اینکه قوانین و مقررات موردنظر در آن قلمرو رعایت شوند و کالاها در مهلت یکسال از تاریخ ورود موقت مجدداً صادر گردند.
ماده ۵ –
۱ – به موجب شرایط ماده (۱۳) این کنوانسیون، یا ترخیص کالاهای مشروح زیر جهت مصرف داخلی با معافیت از حقوق و عوارض ورودی و بدون اجرای ممنوعیت ها یا محدودیت های ورودی موافقت می شود:
(الف) نمونه های کوچکی که معرف کالاهای خارجی عرضه شده در رویداد هستند ازجمله نمونه های مواد غذایی و نوشیدنی اعم از این که به شکل نمونه های مزبور وارد یا از مواد فله ای وارد شده در رویداد مزبور شناخته شده باشند، مشروط براین که:
(۱) به صورت رایگان از خارج از کشور تهیه و فقط برای توزیع رایگان بین مردم بازدیدکننده از رویداد برای مصرف فردی یا افرادی باشد که نمونه ها بین آنها توزیع شده است.
(۲) این محصولات به عنوان نمونه های تبلیغاتی، قابل تشخیص باشند و به صورت تکی، ارزش ناچیز داشته باشند.
(۳) برای معاملات تجاری نامتناسب باشند و درصورت اقتضاء به وضوح به مقادیر خیلی کمتر از آنچه که در کوچکترین بسته های خرده فروشی موجود است، بسته بندی شده باشند.
(۴) نمونه های محصولات غذایی و نوشیدنی هایی که در بسته بندی های پیش بینی شده در جزء (۳) بالا توزیع نشده باشند درخود رویداد مصرف گردند، و
(۵) کل ارزش و مقدار نمونه ها از نظر مقام های گمرکی قلمرو ورود موقت باتوجه به ماهیت رویداد، تعداد بازدیدکنندگان و گسترده حضور عرضه کنندگان در رویداد، متعارف باشند.
(ب) ممکن است کالاهایی که فقط به منظور نمایش یا برای نشان دادن ماشینها و دستگاه های خارجی عرضه شده در رویداد وارد شده اند در جریان نمایش مزبور مصرف رسیده یا از بین بروند مشروط بر این که کل ارزش و مجموع مقدار کالای مزبور از نظر مقام های گمرکی قلمرو ورود موقت باتوجه ماهیت رویداد، تعداد بازدیدکنندگان گسترده حضور عرضه کنندگان در رویداد، متعارف باشد.
(پ) محصولات کم ارزشی که برای ساختن، تجهیز یا تزئین غرفه های موقت عرضه کنندگان خارجی شرکت کننده در رویداد از قبیل (رنگ نقاشی، روغن جلا، کاغذ دیواری) مصرف شده اند و در نتیجه استفاده از آنها، از بین رفته اند.
(ت) اقلام چاپی، کالانما (کاتالوگ)، جزوه چاپی تجاری، فهرست قیمتها، اعلان های تبلیغاتی، تقویم (مصور یا غیرآن) و عکس های قاب نشده که به طور وضوح اقلام تبلیغی برای کالاهای خارجی عرضه شده در رویداد باشند، مشروط براینکه:
(۱) به طور رایگان از خارج از کشور تهیه و فقط برای توزیع رایگان بین مردم بازدیدکننده از رویداد باشد، و
(۲) کل ارزش و مجموع مقدار کالای مزبور باتوجه به ماهیت رویداد، تعداد بازدیدکنندگان و گسترده حضور عرضه کنندگان در رویداد، از نظر مقام های گمرکی قلمرو ورود موقت متعارف باشد.
(ث) پروند ها، سوابق، فرم ها و سایر اسنادی که برای استفاده در گردهمایی ها یا کنگره های بین المللی یا در ارتباط با آنها وارد شده اند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده درمورد مشروبات الکلی، دخانیات و سوخت قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۶ –
۱ – بررسی و ترخیص گمرکی در هنگام ورود و صدور مجدد کالاهایی که در رویداد قرار است عرضه شوند یا عرضه شده اند یا استفاده گردیده اند، درصورت امکان و اقتضاء در محل رویداد انجام خواهد شد.
۲ – هر طرف متعاهد هرگاه از نظر اهمیت و اندازه رویداد مناسب تشخیص دهد تلاش خواهد کرد تا دفتر گمرکی را برای مدت متعارفی درمحل رویدادی که در قلمروی آن برگزار می شود، تأسیس نماید.
ماده ۷ – محصولاتی که به طور اتفاقی در هنگام رویداد در نتیجه نمایش ماشین آلات یا تجهیزات عرضه شده، از کالاهای ورود موقت شده به دست آمده اند، مشمول مفاد این کنوانسیون خواهند بود.
ماده ۸ – هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون درمورد مفاد جزء (الف) بند (۱) ماده (۵) این پیوست، قید تحدید تعهد درنظر بگیرد.
ماده ۹ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون، به اعتبار کنوانسیون گمرکی راجع به تسهیل ورود کالاها برای عرضه یا استفاده در نمایشگاه ها، بازارهای مکاره، گردهمایی ها یا رویدادهای مشابه منعقده در بروکسل به تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۶۱ (۱۸/۳/۱۳۴۰) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد آن کنوانسیون هستند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.
پیوست ب۲)
-پیوست مربوط به لوازم حرفه ای
فصل ۱- تعریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست، اصطلاح « لوازم حرفه ای» یعنی:
لوازم مطبوعاتی، پخش رادیویی یا تلویزیونی مورد نیاز نمایندگان سازمانهای مطبوعاتی یا پخش رادیویی یا تلویزیونی که در چهارچوب برنامه های تعیین شده به منظور تهیه گزارش یا انتقال یا ضبط برنامه ها از قلمرو کشور دیگری بازدید می کنند. فهرست توضیحی این لوازم در ضمیمه (۱) این پیوست درج شده است.
۲ – لوازم فیلم برداری مورد احتیاج اشخاصی که به منظور تهیه یک یا چند فیلم معین از قلمرو کشور دیگری بازدید می کنند فهرست توضیحی این لوازم در ضمیمه (۲) این پیوست درج شده است.
۳ – کلیه لوازم دیگر مورد نیاز برای کار، تجارت یا حرفه اشخاصی که برای انجام یک کار معین از قلمروی کشور دیگر بازدید می کنند. این اصطلاح شامل لوازمی نمی گردد که قرار است برای ساخت صنعتی، بسته بندی کالاها یا (‌به جز درمورد ابزار دستی) برای بهره برداری از منابع طبیعی، ساختمان سازی، تعمیر یا نگهداری ساختمان ها، برای اجرای کارهای خاک برداری یا کارهای مشابه به کار روند فهرست توضیحی این لوازم در ضمیمه (۳) این پیوست درج شده است.
۴ – دستگاههای کمکی برای تجهیزات مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده و لوازم جانبی آنها
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به کالاهای زیر طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شوند:
(الف) لوازم حرفه ای
(ب) قطعات مجزای وارد شده به منظور تعمیر لوازم حرفه ای که به موجب بند (الف) این ماده اجازه ورود موقت یافته اند.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ –
۱ – برای اینکه لوازم حرفه ای مشمول تسهیلات این پیوست گردند باید:
(الف) به شخص ایجاد شده یا مقیم خارج از قلمرو ورود موقت تعلق داشته باشد.
(ب) توسط شخص ایجاد شده یا مقیم در خارج از قلمرو ورود موقت وارد شده باشد.
(پ) منحصراً توسط شخصی که از قلمرو ورود موقت بازدید می کند یا تحت نظارت او مورد استفاده قرار گیرند.
۲ – درمورد لوازمی که به منظور تهیه فیلم، برنامه تلویزیونی یا آثار سمعی بصری به موجب قرارداد تولید مشترک وارد شده است و در آن، یک شخص مستقر در قلمرو ورود موقت یک طرف آن است و در چهارچوب یک موافقت بین دولتی تولید مشترک مورد تصویب مقام های ذی صلاح آن قلمرو قرار گرفته اند، جزء (پ) بند (۱) این ماده قابل اجراء‌ نمی باشد.
۳ – تجهیزات سینمایی و مطبوعاتی یا پخش رادیویی یا تلویزیونی، موضوع قرارداد اجاره یا ترتیبات مشابهی که در آن، یک شخص مستقر در قلمرو ورود موقت یک طرف آن است نخواهند بود، مشروط براین که این شرط درمورد برنامه های مشترک پخش رادیویی یا تلویزیونی اعمال نگردد.
ماده ۴ –
۱ – با ورود موقت لوازم تولید و پخش رادیویی یا تلویزیونی و وسایل نقلیه ای که به طور ویژه برای رادیو و تلویزیون تطبیق داده شده اند و تجهیزات آنها که توسط نهادهای دولتی یا خصوصی مورد قبول مقام های گمرکی قلمرو ورود موقت برای این منظور وارد شده اند بدون مطالبه اسناد گمرکی یا ارائه ضمانت موافقت می شود.
۲ – مقام های گمرکی می توانند ارائه فهرست یا سیاهه مشروح لوازم و تجهیزات موضوع بند (۱) این ماده را همراه با یک تعهد کتبی درمورد صدور مجدد مطالبه نمایند.
ماده ۵ – مهلت صدور مجدد لوازم حرفه ای حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشد با این حال می توان برای وسایل نقلیه باتوجه به علت و مدت قابل پیش بینی توقف آنها در قلمرو ورود موقت مهلت صدور مجدد را تعیین نمود.
ماده ۶ – هر طرف متعاهد حق دارد از دادن اجازه ورود موقت به وسایل نقلیه مذکور در ضمیمه های (۱) تا (۳) این پیوست که حتی به صورت اتفاقی در ازای دریافت اجرت، اشخاص یا کالاهایی را در قلمروی آن به منظور پیاده یا تخلیه کردن آنها در محلی واقع در همان قلمرو سوار یا بارگیری می کنند، خودداری نماید یا آن را باز پس گیرد.
ماده ۷ – ضمیمه های این پیوست جزء لاینفک آن محسوب می شود.
ماده ۸ – این پیوست به محض لازم الاجراء‌ شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون گمرکی ورود موقت لوازم حرفه ای منعقده در بروکسل به تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۶۱ میلادی (۱۸/۳/۱۳۴۰ هجری شمسی) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد آن کنوانسیون می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.
ضمیمه ۱)
لوازم مطبوعاتی یا پخش رادیویی و تلویزیونی
فهرست توضیحی
الف – لوازم مطبوعاتی، از قبیل:
– رایانه های شخص
– تجهیزات دور نگار
– ماشین تحریر
– دوربینهای فیلم برداری از هر نوع (فیلم و الکترونیکی)
– دستگاه های انتقال، ضبط یا تکثیر صدا یا تصویر(ضبط و پخش کننده تصویری و نوار مغناطیسی یا تکثیر ویدیوئی، میکروفن، میزهای تدوین، بلندگو)
– رسانه ضبط صدا یا تصویر، بکر یا ضبط شده
– ابزار و دستگاه های اندازه گیری و کنترل فنی (نوسان نگار و سامانه (سیستم) های کنترل ضبط کننده های تصویری و نوار مغناطیسی، مولتی متر، کیسه و جعبه ابزار، بردار سنج (وکتوراسکوپ)، ژنراتورهای تصویری و غیره )
– لوازم روشنایی (پروژکتور، ترانسفور ماتور، سه پایه)
– لوازم جانبی عملیاتی (کاست، فتومتر، لنز، پایه، انباره، تسمه های انتقال نیرو، شارژکننده باطری، مونیتور)
ب) لوازم پخش صدا از قبیل:
– تجهیزات ارتباط از راه دور مثل فرستنده- گیرنده یا فرستنده پخش، ترمینالهای قابل اتصال روی شبکه یا روی کابل، ارتباطات ماهواره ای
– تجهیزات تولید فرکانس صوتی (دستگاه گرفتن صدا، ضبط یا تکثیر)
– آلات و دستگاه های اندازه گیری و کنترل فنی (نوسان نگار، سامانه (سیستم) های کنترل ضبط کننده های تصویری و نوار مغناطیسی، مولتی متر، کیسه و جعبه ابزار، بردارسنج (وکتوراسکوپ)، ژنراتورهای تصویری و غیره)
– لوازم جانبی عملیاتی (ساعت، کرونومتر، قطب نما، میکروفن، میزهای تدوین، نوارهای مغناطیسی برای صدا مجموعه های مواد برق، ترانسفورماتور، باطری و انباره، شارژکننده باطری، دستگاه های گرم کننده، تهویه هوا و بادزن و غیره)
– رسانه ضبط صدا، بکر یا ضبط شده
پ) لوازم پخش تلویزیونی از قبیل:
– دوربین های فیلمبرداری تلویزیونی
– تله سینما
– ابزار و دستگاه های اندازه گیری و کنترل فنی
– دستگاه های انتقال و دوباره انتقال
– دستگاه های مخابراتی
– دستگاه های ضبط یا تکثیر صدا یا تصویر(دستگاه های ضبط و پخش کننده تصویری و نوار مغناطیسی، تکثیر ویدیویی، میکروفن، میزهای تدوین، بلندگو)
– دستگاه های روشنایی (پروژکتور، ترانسفورماتور، سه پایه)
– لوازم مونتاژ:
– لوازم جانبی عملیاتی (ساعت، کرونومتر، قطب نما، لنز، فتومتر، پایه، شارژکننده باطری، کاست، مجموعه های مواد برق، ترانسفورماتور، باطری و انباره، دستگاه های گرم کننده، تهویه هوا، بادبزن و غیره)
– رسانه ضبط صدا یا تصویر، بکر یا ضبط شده (شناسنامه فیلم، علامت های نشان دهنده محل، موسیقی متن ضمیمه) وغیره
– فیلم نمونه
– آلات موسیقی، لباس، دکور و سایر لوازم صحنه، پایه های ستون، لوازم آرایشی، مو خشک کن
ت – وسائل نقلیه طراحی شده یا به طور خاص تطبیق داده شده جهت استفاده برای مقاصد فوق از قبیل وسایل نقلیه برای:
– انتقال تلویزیونی
– لوازم جانبی تلویزیونی
– ضبط نوار ویدیوئی
– ضبط صدا و تکثیر
– تصاویر با حرکت آهسته
– روشنایی
ضمیمه ۲)
لوازم فیلم برداری
فهرست توضیحی
الف- لوازم از قبیل:
– دوربینهای فیلم برداری از هر نوع (فیلم و الکترونیکی)
– آلات و دستگاه های اندازه گیری و کنترل فنی (نوسان گاز، سامانه‌(سیستم )های کنترل ضبط کننده تصویری و نوار مغناطیسی، مولتی متر، کیسه و جعبه ابزار، بردارسنج (وکتوراسکوپ)، ژنراتورهای تصویری و غیره)
– دستگاه جابجا کردن دوربین فیلم برداری بدون تکان و جرثقیل حامل دوربین و فیلمبردار
– دستگاه های روشنایی (پروژکتور، ترانسفورماتور سه پایه)
– لوازم مونتاژ
– دستگاه های ضبط یا تکثیر صدا یا تصویر (ضبط کننده های تصویری و نوار مغناطیسی، تکثیر ویدیویی، میکروفن، میزهای تدوین، بلندگو)
– رسانه صدا یا تصویر، بکر یا ضبط شده(شناسنامه فیلم، علامت های نشاندهنده محل موسیقی متن ضمیمه و غیره)
– فیلم نمونه
– لوازم جانبی عملیاتی (ساعت، کونومتر، قطب نما، میکروفن،‌ میزهای تدوین، نوارهای مغناطیسی، مجموعه های مولد برق،‌ ترانسفورماتور، باطری و انباره،‌ شارژکننده باطری ها و دستگاه های گرم کننده، تهویه هوا و بادزن و غیره)
– آلات موسیقی، لباس، دکور و سایر لوازم صحنه، پایه های ستون، لوازم آرایشی، موخشک کن
ب – وسایل نقلیه طراحی شده یا به طور خاص تطبیق داده شده به منظور استفاده جهت مقاصد فوق
ضمیمه ۳)
سایر لوازم
فهرست توضیحی
الف – لوازم برای سوار کردن، آزمایش، راه اندازی،‌ کنترل، بازرسی، نگاهداری یا تعمیر ماشینها، تأسیسات، وسایل حمل و نقل و غیره از قبیل:
– ابزارها
– لوازم و دستگاه های اندازه گیری، بازرسی یا کنترل (حرارت، فشار، فاصله، ارتفاع، مساحت، سرعت و غیره)، ازجمله دستگاه های برقی (ولت سنج،‌ آمپرسنج، کابلهای اندازه گیری، مقایسه کننده ابعاد یا معیار، ترانسفورماتور، دستگاه های ثبات و غیره) و راهنمای ماشین کاری
– دستگاهها و لوازم عکسبرداری از ماشینها و تأسیسات در طول یا بعد از مونتاژ آنها
– دستگاههای کنترل فنی کشتی ها
ب – لوازم مورد احتیاج بازرگانان، مشاوران کارایی تجاری، کارشناسان بهره وری، حسابداران و اشخاصی که دارای مشاغل مشابه هستند از قبیل:
– رایانه
– ماشین تحریر
– دستگاههای انتقال، ضبط یا تکثیر صدا یا تصویر
– آلات و دستگاههای محاسبه
پ – لوازم مورد احتیاج کارشناسان نقشه برداری یا کارهای اکتشافی زمین شناسی از قبیل:
– آلات و دستگاههای اندازه گیری
– آلات حفاری
– دستگاههای انتقال و مخابراتی
ت – لوازم موردنیاز کارشناسان مبارزه با آلودگی
ث – آلات و دستگاه های مورد لزوم پزشکان، جراحان، دامپزشکان، قابله ها و اشخاصی که به مشاغل مشابه می پردازند.
ج – لوازم موردنیاز باستان شناسان، دیرین شناسان، جغرافیادانها یا جانورشناسان و سایر دانشمندان
چ – لوازم موردنیاز هنرمندان، گروه های تئاتر و ارکستر ازجمله کلیه اشیائی که به منظور نمایش عمومی یا خصوصی مورداستفاده قرار می گیرند (آلات موسیقی، البسه، دکور و غیره)
ح – لوازم موردنیاز سخنرانان جهت توضیح و تشریح سخنان خود
خ – لوازم مورد احتیاج برای عکس برداری به هنگام مسافرت (دوربین عکاسی از هر نوع، کاست، نورسنج، لنز، سه پایه، انباره، تسمه های انتقال نیرو، شارژکننده باطری، مونیتور، لوازم و دستگاههای روشنایی، اشیاء و لوازم جانبی رایج برای مدل ها و غیره)
د – وسایل نقیله[نقلیه] طراحی شده یا به طور خاص تطبیق داده شده به منظور استفاده جهت مقاصد فوق از قبیل واحدهای سیار بازرسی، وسایل نقلیه کارگاهی، وسایل نقلیه آزمایشگاهی و غیره
پیوست ب ۳)
-پیوست مربوط به بار گنج ها، بارکف ها(پالت ها)، لوازم بسته بندی، نمونه ها
و سایر کالاهایی که در رابطه با یک عمل تجاری وارد گردیده است
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح:
الف ) «کالاهایی که در رابطه با یک عمل تجاری وارد شده اند» یعنی:
بارگنج، بارکف (پالت)، بسته بندی، نمونه، فیلمهای تبلیغاتی و همچنین هرنوع کالاهای دیگر که در چهارچوب یک عمل تجاری وارد شده اند بدون اینکه ورود آنها به خودی خود یک عمل تجاری محسوب شود.
ب ) « بسته بندی» یعنی:
کلیه اشیاء و لوازمی که در همان حالتی که وارد شده اند جهت بسته بندی، حفاظت، کنار هم منظم چیدن یا جداکردن کالاها استفاده شده اند یا قرار است استفاده شوند به جز لوازم بسته بندی از قبیل کاه، کاغذ، الیاف شیشه، پوشال و غیره که به طور فله وارد گردیده اند. همچنین بار گنج ها و بار کف ها (پالت ها) به همان نحوی که به ترتیب در بندهای (پ) و (ت) این ماده تعریف شده اند مستثنی می گردند.
پ ) « بار گنج» یعنی:
ادوات حمل ونقل (اتاق یا صندوق، مخزنهای قابل انفصال یا سایر ادوات مشابه):
(۱) متشکل از یک پخش که به طور کامل یا مجزا بسته است و به منظور جا دادن کالاها در نظر گرفته شده است.
(۲) دارای خصوصیت دائمی بوده و به همین جهت به اندازه کافی برای استفاده مکرر مناسب می باشند.
(۳) به طور خاص برای تسهیل حمل کالاها از طریق یک یا چند روش حمل، بدون بارگیری مجدد بین راهی طراحی شده است.
(۴) به نحوی طراحی شده اند که گذاشت و برداشت آن به ویژه به هنگام انتقال از یک روش حمل و نقل به روش دیگر به آسانی انجام شود.
(۵) به صورتی در نظر گرفته شده اند که به آسانی پر و خالی شوند و
(۶) دارای حجم داخلی حداقل یک متر مکعب یا بیشتر باشند.
« بار گنج» شامل لوازم جانبی و تجهیزات بار گنج برحسب نوع آن می شود مشروط بر اینکه لوازم جانبی و تجهیزات مزبور با بارگنج حمل شوند. اصطلاح « بارگنج» شامل وسایل نقلیه، لوازم جانبی یا لوازم یدکی وسایل نقلیه یا بسته بندی ها یا بارکف ها (پالت ها) نمی شود. « بدنه های قابل پیاده شدن » باید همانند بارگنج تلقی شوند.
ت ) « بارکف (پالت) » یعنی:
وسیله ای که روی سطح آن می توان مقداری کالا گردآوری نمود تا تشکیل یک واحد بار را به منظور حمل ونقل یا گذاشت و برداشت یا روی هم گذاردن آن به کمک دستگاههای مکانیکی بدهد. این وسیله از دو سطح که به وسیله قطعات واصل به یکدیگر متصل می شوند یا از یک سطح که روی پایه هایی قرار می گیرد تشکیل شده است، کل ارتفاع آن تا حد ممکن تقلیل داده شده است تا گذاشت و برداشت آن توسط ارابه های بالابر چنگک دار یا بارکف بر (پالت بر) امکان پذیر گردد. بارکف ها(پالت ها) ممکن است دارای قسمت روسازی باشند یا نباشند.
ث ) « نمونه » یعنی:
اشیائی که نمایانگر یک گروه معین از کالاهایی است که تولید شده یا نمونه هایی از کالاهایی می باشند که ساختن آن ها در مدنظر است، به جز اشیاء مشابهی که توسط افراد وارد شده یا برای همان گیرندگان به مقادیری ارسال گردیده باشد که در مجموع طبق رسوم عادی تجارت، دیگر نمونه تلقی نگردند.
ج ) « فیلم های تبلیغاتی» یعنی:
رسانه های حامل تصاویر ضبط شده با یا بدون صدا که اساساً تصاویری که نوع یا عملکرد محصولات یا لوازم به فروش یا به اجاره گذارده شده توسط یک شخص مستقر یا مقیم در خارج از قلمرو طرف متعاهد دیگر را نشان می دهند مشروط براینکه این فیلم ها از نوعی باشند که برای مشتریان احتمالی نمایش داده شوند و نه در سالنهای عمومی برای عموم مردم و در بسته هایی وارد گردند که حاوی بیش از یک نسخه از هر فیلم نبوده و بخشی از یک محموله بزرگتر فیلم را تشکیل ندهد.
چ ) « حمل داخلی» یعنی:
حمل کالاهای بارگیری شده در داخل قلمروی گمرکی یک طرف متعاهد جهت تخلیه آنها در محلی داخل قلمروی گمرکی همان طرف متعاهد
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به کالاهای زیر که در رابطه با یک عمل تجاری وارد شده باشند، طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود:
(الف) بسته بندی هایی که خواه به صورت پر وارد شده اند تا خالی یل پر صدور مجدد شوند یا خالی وارد شده اند تا به صورت پر صدور مجدد شوند.
(ب) بار گنج های پر شده یا نشده از کالا و همچنین لوازم جانبی و تجهیزات بار گنج های ورود موقت که با یک بار گنج وارد شده اند تا به صورت مجزا یا همراه با بارگنج صدور مجدد شوند.
(پ) قطعات مجزای وارد شده به منظور تعمیر بار گنج هایی که طبق بند (ب) این ماده تحت پوشش ورود موقت قرار گرفته اند.
(ت) بار کف ها (پالت ها)
(ث) نمونه ها
(ج) فیلم های تبلیغاتی
(چ) هر کالای دیگری که به منظور یکی از اهداف مذکور در ضمیمه (۱) این پیوست در رابطه با یک عمل تجاری وارد شده است لیکن ورود آن به خودی خود یک عمل تجاری محسوب نمی شود.
ماده ۳ – مفاد این پیوست تأثیری بر قوانین گمرکی طرفهای متعاهد درخصوص ورود کالاهای حمل شده در بارگنج ها، بسته بندیها یا روی بار کف ها(پالت ها) نخواهد داشت.
ماده ۴ –
۱ – برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند:
(الف) بسته بندیها باید منحصراً توسط استفاده کننده از ورود موقت، قابل صدور مجدد باشد. آنها را نمی توان حتی به طور اتفاقی درحمل داخلی مورد استفاده قرار داد.
(ب) بارگنج ها باید طبق شرایط تعریف شده در ضمیمه (۲) این پیوست علامت گذاری شده باشند. آنها ممکن است درحمل داخلی مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت هر طرف متعاهد اختیار خواهد داشت شرایط زیر را مقرر دارد:
– مسیر باید بار گنج را با استفاده از یک جاده به حد کافی مستقیم به محل یا نزدیک به محلی که کالاهای مورد صدور باید بارگیری شوند یا محلی که بار گنج ها باید به صورت خالی صادر گردند هدایت کند.
– بار گنج ها قبل از صدور مجدد فقط یکبار درحمل داخلی مورداستفاده قرار خواهند گرفت.
(پ) بار کف ها (پالت ها) یا تعداد برابری از بار کف ها(پالت ها) از یک نوع و با ارزشی به طور محسوس مساوی باید قبلاً صادر شده باشند یا بعداً صادر یا صدور مجدد گردند.
(ت) نمونه ها و فیلم های تبلیغاتی باید به شخصی که در خارج از قلمرو ورود موقت مستقر یا مقیم است تعلق داشته و تنها به منظور نشان داده شدن یا مورد توجیه قرار گرفتن در قلمرو ورود موقت با هدف جلب سفارش خرید کالا که به همین قلمرو وارد خواهد شد وارد شده باشند. آنها نباید به فروش برسند یا بیش از اندازه عادی، جز برای نیازهای توجیهی از آنها استفاده شود یا به هر نحوی برای اجاره یا در ازای دریافت اجرت در طول توقف آن در قلمروی ورود موقت مورد استفاده قرار گیرند.
(ث) به کارگیری کالاهای مندرج در بند (۱) و (۲) ضمیمه (۱) این پیوست نباید یک فعالیت همراه با سود را تشکیل دهد.
۲ – هر طرف متعاهد حق دارد با ورود موقت بار گنج ، بارکف ها(پالت ها) یا بسته بندی هایی که موضوع یک خرید، کرایه، فروش، اجاره یا یک قرارداد مشابه منعقده توسط یک شخص مستقر یا مقیم در قلمرو آن قرار گرفته باشد موافقت ننماید.
ماده ۵ –
۱ – با ورود موقت بار گنج، بارکف ها(پالت ها)، بسته بندی ها بدون اینکه سند گمرکی مطالبه شود یا ضمانت ارائه گردد موافقت می شود.
۲ – استفاده کننده از اجازه ورود موقت به جای سند گمرکی و ضمانت برای بار گنج ها می تواند کتباً متعهد شود که:
(۱) درصورت درخواست مقام های گمرکی اطلاعات مشروحی را در ارتباط با جابجایی هر بار گنج تحت پوشش اجازه ورود موقت ازجمله تاریخ و محل های ورود در قلمرو ورود موقت و خروج از قلمرو مزبور یا فهرست بار گنج ها همراه با تعهد صدور مجدد تسلیم دارد.
(۲) حقوق و عوارض ورودی را که ممکن است درصورت عدم احراز شرایط حاکم بر ورود موقت مقرر گردیده باشد، پرداخت نماید.
۳ – استفاده کننده از ورود موقت را می توان ملزم نمود تا به جای سند گمرکی و ضمانت برای بارکف ها(پالت ها) و لوازم بسته بندی، یک تعهد کتبی درمورد صدور مجدد به مقام های گمرکی تسلیم دارد.
۴ – اشخاصی که به طور منظم از روش ورود موقت استفاده می کنند مجاز هستند یک تعهد کلی ارائه کنند.
ماده ۶ – مهلت صدور مجدد کالاهایی که در رابطه با یک عمل تجاری وارد شده اند حداقل شش ماه از تاریخ ورود موقت می باشد.
ماده ۷ – هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون در ارتباط با موارد زیر مربوط به این پیوست قید تحدید تعهد در نظر بگیرد:
(الف) حداکثر سه گروه از کالاهای فهرست شده در ماده (۲)
(ب) ماده (۵)
ماده ۸ – ضمیمه های این پیوست جزء لاینفک آن محسوب می شود.
ماده ۹ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون ها و مقررات زیر در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد کنوانسیون های مزبور می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آنها خواهد شد:
– کنوانسیون اروپایی مربوط به روش گمرکی بار کف هایی(پالت هایی) که در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، منعقده در ژنو، ۹ دسامبر ۱۹۶۰ میلادی (۱۸/۹/۱۳۳۹ هجری شمسی)
– کنوانسیون گمرکی ورود موقت لوازم بسته بندی منعقده در بروکسل، ۶ اکتبر ۱۹۶۰ میلادی (۱۴/۷/۱۳۳۹ هجری شمسی)
– مواد (۲) لغایت (۱۱) و پیوستهای ۱ (۱و۲) لغایت (۳) کنوانسیون گمرکی مربوط به بارگنج ها منعقده در ژنو، ۲ دسامبر ۱۹۷۲ میلادی (۱۱/۹/۱۳۵۱ هجری شمسی)
– مواد (۳) و (۵) و جزء (ب) بند (۱) و بند (۲) ماده (۶) کنوانسیون بین المللی برای تسهیل ورود نمونه های تجاری و لوازم تبلیغاتی، منعقده در ژنو، ۷ نوامبر ۱۹۵۲ میلادی (۱۶/۸/۱۳۳۱ هجری شمسی)
ضمیمه ۱)
فهرست کالاها طبق بند (چ) ماده (۲)
۱ – کالاهایی که برای آزمایش، کنترل، تجربه یا نمایش همراه با توجیه وارد گردیده اند.
۲ – کالاهایی که در آزمایش، کنترل، تجربه یا نمایش دادن همراه با توجیه به کار می روند.
۳ – فیلم های فیلم برداری شده چاپ و ظاهر شده، مثبت و سایر رسانه های حامل تصاویر ضبط شده که به منظور بازدید قبل از مصرف تجاری می باشند.
۴ – فیلم، نوار مغناطیسی، فیلم های مغناطیسی شده و سایر رسانه های صوتی یا تصویری که به منظور صدادار شدن، دوبله کردن یا تکثیر می باشند.
۵ – رسانه های حامل اطلاعات که به صورت رایگان ارسال و به منظور پردازش خودکار داده ها استفاده می شوند.
۶ – اشیائی (ازجمله وسایل نقلیه) که به واسطه ماهیت خود به غیر داشتن نقش آگهی برای یک شیئی معین یا تبلیغ جهت یک هدف مشخص، برای هیچ مقصود دیگری مناسب نیستند.
ضمیمه ۲)
مقررات مربوط به علامت گذاری بارگنج ها
۱ – علامت های زیر باید به نحو دائمی در یک محل مناسب و کاملاً نمایان روی بارگنج ها نصب گردد:
(الف) مشخصات صاحب یا بهره بردار اصلی
(ب) علائم شناسایی و شماره بارگنج که توسط صاحب یا بهره بردار ارائه شده است و
(پ) وزن بارگنج (بدون بار) ازجمله تمام تجهیزات نصب شده به صورت دائمی
۲ – کشوری که بارگنج به آن تعلق دارد ممکن است خواه با تمام حروف یا به وسیله کد کشوری ( آلفا- ۲) سازمان استاندارد بین المللی که در استاندارد بین المللی ایزو ۳۱۶۶ پیش بینی شده یا توسط علامت مشخصه ای که برای مشخص نمودن کشور ثبت موتور وسیله نقلیه که در رفت و آمد جاده ای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد نشان داده شود. هر کشور می تواند به کارگیری نام یا علامت مشخصه خود را روی بارگنج ها تابع مقررات قوانین ملی خود نماید. مشخصات صاحب یا بهره بردار ممکن است خواه با اسم کامل یا با هویت تعیین شده یا نمادهایی از قبیل نشان یا پرچم نشان داده شود.
۳ – برای اینکه علائم شناسایی و شماره روی بارگنج ها را بتوان وقتی نوار پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان نشانه گذاری شده به نحو دائمی تلقی نمود شرایط زیر باید احراز گردند:
(الف) چسب با کیفیت بالا به کار برده شود و نوار پلاستیکی به حالت، چسبیده باید مقاومتش در برابر کشش، کمتر از نیروی چسبنده باشد به نحوی که برداشتن نوار پلاستیکی بدون آسیب وارد آوردن به آن غیرممکن باشد. نوار پلاستیکی ریخته شده الزامات مزبور را برآورده خواهد بود. نوارهایی که با روش صاف و براق کردن تولید شده اند نباید مورداستفاده قرار گیرند.
(ب) وقتی که قرار است علائم شناسایی و شماره ها تغییر یابند لازم است نوار پلاستیکی که باید جایگزین شود قبل از اینکه یک نوار پلاستیکی جدید نصب گردد کاملاً برداشته شود. قرار دادن نوار جدید بر روی نوار پلاستیکی قبلاً چسبانده شده ممنوع می باشد.
۴ – تصریح مربوط به استفاده از نوار پلاستیکی برای نشانه گذاری بارگنج ها مندرج در بند (۳) این ضمیمه، امکان استفاده از سایر روش های علامت گذاری دائمی را منتفی نمی کند.
پیوست ب ۴)
-پیوست مربوط به کالاهایی که در رابطه با یک عمل تولیدی وارد شده اند
فصل ۱ – تعریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح:
۱ – « کالاهایی که در رابطه با یک عمل تولیدی وارد شده اند» یعنی:
(الف) ماتریس، کلیشه، قالب، رسم، طرح، مدل و سایر اشیاء مشابه
(ب) آلات اندازه گیری، کنترل و بازرسی و سایر اشیاء مشابه
(پ) ابزار و آلات ویژه
که برای به کار رفتن در طول فرآیند ساخت وارد شده اند و
۲ – « وسایل تولیدی جایگزین» یعنی:
آلات و دستگاهها و ماشین هایی که تا زمان تحویل یا تعمیر کالاهای مشابه توسط تحویل دهنده یا تعمیرکننده در اختیار مشتری قرار می گیرند.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به کالاهایی که در رابطه یک عمل تولیدی وارد شده اند طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه بتوان از تسهیلات این پیوست استفاده نمود:
(الف) کالاهایی که در رابطه یا یک عمل تولیدی وارد شده اند باید متعلق به شخص مستقر در قلمرو ورود موقت باشد و درنظر باشد به شخص مستقر در آن قلمرو ارسال شود.
(ب) تمام یا قسمتی از تولید حاصل از به کارگیری کالاهای وارد شده در رابطه با یک عمل تولیدی موضوع بند (۱) ماده (۱) این پیوست باید به گونه ای که ممکن است قوانین داخلی مقرر نمایند از قلمرو ورود موقت صادر شود.
(پ) وسایل تولیدی جایگزین باید به طور موقت و رایگان در اختیار شخص مستقر در قلمرو ورود موقت قرار گیرند که این کار به وسیله یا از طریق تأمین کننده وسایل تولیدی که تحویل آنها به تأخیر افتاده یا باید تعمیر شود، انجام می پذیرد.
ماده ۴ –
۱ – مهلت صدور مجدد کالاهای مذکور در بند (۱) ماده (۱) این پیوست حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشد.
۲ – مهلت صدور مجدد وسایل تولیدی جایگزین حداقل شش ماه از تاریخ ورود موقت است.
پیوست ب ۵)
-پیوست مربوط به کالاهایی که برای مقاصد تربیتی،
علمی یا فرهنگی وارد شده اند
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح:
الف) « کالاهای وارد شده برای مقاصد تربیتی، علمی یا فرهنگی» یعنی:
تجهیزات علمی و لوازم آموزشی، لوازم رفاهی برای دریانوردان و همچنین هر کالای دیگری که در ارتباط با فعالیت تربیتی، علمی یا فرهنگی وارد شده باشد.
ب) در بند (الف) بالا، اصطلاح:
(۱) تجهیزات علمی و لوازم آموزشی یعنی:
کلیه مدل ها، آلات، دستگاهها، ماشین ها و لوازم جانبی آنها که برای تحقیقات علمی یا تدریس یا آموزش حرفه ای به کار برده می شوند.
(۲) لوازم رفاهی برای دریانوردان یعنی:
لوازم مربوط به دنبال کردن فعالیتهای دارای جنبه فرهنگی، تربیتی، تفریحی، دینی یا ورزشی اشخاصی که مأمور انجام وظایفی در ارتباط با کار یا خدمت در دریا در یک کشتی خارجی به کار گرفته شده درآمد و شدهای بین المللی دریایی می باشند.
فهرست های توضیحی« لوازم آموزشی»، « لوازم رفاهی برای دریانوردان» و دیگر کالاهای وارد شده در رابطه با فعالیتهای تربیتی، علمی یا فرهنگی به ترتیب در ضمیمه- های (۱)، (۲) و (۳) این پیوست درج شده اند.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – طبق ماده (۲) این کنوانسیون به کالاهای زیر اجازه ورود موقت داده می شود:
الف) کالاهایی که محصراً برای مقاصد تربیتی، علمی، فرهنگی وارد شده اند.
ب) قطعات یدکی مربوط به تجهیزات علمی و لوازم آموزشی که به موجب بند (الف) بالا به آنها اجازه ورود موقت داده شده و همچنین ابزارهایی که به طور ویژه برای نگهداری، کنترل، اندازه گیری ابعاد یا تعمیر این تجهیزات طراحی شده اند.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه بتوان از تسهیلات این پیوست استفاده نمود:
الف) کالاهای وارد شده برای مقاصد تربیتی، علمی یا فرهنگی باید به شخصی که در خارج از قلمرو ورود موقت مستقر می باشند تعلق داشته و توسط مؤسسات پذیرفته شده و به تعداد متعارف، باتوجه به مورد مصرف آنها وارد شده باشند. این کالاها نباید برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار گیرند.
ب) لوازم رفاهی برای دریانوردان باید در روی کشتیهای خارجی که درحال رفت و آمدهای دریایی بین المللی هستند یا وقتی که به طور موقت از یک کشتی تخلیه شده اند توسط خدمه در خشکی مورد استفاده قرار گیرند یا در مهمانخانه ها و اماکن تفریحی دریانوردان که توسط سازمانهای رسمی یا مذهبی یا سایر سازمانهای غیرانتفاعی اداره می شوند و در عبادتگاههایی که در آن به طور منظم مراسمی خاص به افتخار دریانوردان برگزار می شود، مصرف گردند.
ماده ۴ – با ورود موقت تجهیزات علمی، لوازم آموزشی و لوازم رفاهی برای دریانوردان که در روی کشتی مورد استفاده قرار می گیرند بدون مطالبه سند گمرکی یا تسلیم ضمانت موافقت می شود. درصورت لزوم ممکن است یک صورت موجودی از تجهیزات علمی و لوازم آموزشی همراه با یک تعهد کتبی درمورد صدور مجدد آنها مطالبه گردد.
ماده ۵ – مهلت صدور مجدد کالاهای وارد شده برای مقاصد تربیتی، علمی و فرهنگی حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشند.
ماده ۶ – هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون، درمورد مفاد ماده (۴) این پیوست، تا حدی که به تجهیزات علمی و لوازم آموزشی مربوط می شود، قید تحدید تعهدی را درنظر بگیرد.
ماده ۷ – ضمیمه های این پیوست جزء لاینفک آن محسوب می گردند.
ماده ۸ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون گمرکی مربوط به لوازم رفاهی جهت دریانوردان منعقده در بروکسل، ۱ دسامبر ۱۹۶۴ میلادی (۱۰/۹/۱۳۴۳ هجری شمسی)، کنوانسیون گمرکی ورود موقت تجهیزات علمی منعقده در بروکسل، ۱۱ ژوئن ۱۹۶۸ میلادی (۲۱/۳/۱۳۴۷ هجری شمسی) و کنوانسیون گمرکی ورود موقت لوازم آموزشی منعقده در بروکسل، ۸ ژوئن ۱۹۷۰ میلادی (۱۸/۳/۱۳۴۹ هجری شمسی) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرفهای متعاهد کنوانسیونهای مزبور می باشند، خاتمه خواهد داد و جایگزین آنها خواهد شد.
ضمیمه ۱)
فهرست توضیحی
الف- دستگاههای ضبط یا پخش صدا یا تصویر از قبیل:
– پروژکتورهای اسلاید یا فیلم ثابت
– پروژکتورهای سینما
– پروژکتورهای برگشتی و دستگاههای پروژه کنتور انعکاسی
– دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط تصاویر تلویزیونی روی نوار مغناطیسی و تجهیزات ویدئو
– تجهیزات مدارهای بسته تلویزیونی
ب – تکیه گاههای حامل صدا و تصویر از قبیل:
– اسلاید، فیلم های ثابت و میکرو فیلم ها
– فیلم های سینمایی
– ضبط صوت (نوارهای مغناطیسی، دیسک ها)
– نوارهای ویدئو
پ – لوازم تخصصی از قبیل:
– تجهیزات کتب و مطبوعات و لوازم سمعی بصری برای کتابخانه ها
– کتابخانه های سیار
– آزمایشگاه زبان
– تجهیزات برای ترجمه همزمان
– ماشینهای برنامه دار آموزشی، مکانیکی یا الکترونیکی
– اشیائی که به طور ویژه برای تدریس یا آموزش حرفه ای اشخاص معمول در نظر گرفته شده اند.
ت – سایر لوازم از قبیل:
– نمودارهای دیواری، نگاره، نقشه، طرح، عکس و نقاشی، آلات، دستگاهها و مدل هایی که برای توجیه درنظر گرفته شده اند.
– مجموعه ای از اشیاء همراه با اطلاعات آموزشی سمعی بصری، تهیه شده برای تدریس یک موضوع (کیف وسایل آموزشی(
– آلات، دستگاه ها، ابزارها و ماشین ابزارها برای آموختن فنون یا حرف
– تجهیزات ازجمله وسایل نقلیه ای که برای به کارگیری جهت عملیات کمک رسانی درنظر گرفته شده یا به طور خاص با آن تطبیق داده شده اند و به منظور آموزش اشخاصی که کمک رسانی اشتغال دارند، وارد گردیده اند.
ضمیمه ۲)
فهرست توضیحی
الف – اقلام خواندنی از قبیل:
– کتاب
– دروس مکاتبه ای
– روزنامه ها، مجلات و نشریات ادواری
– جزوه های حاوی اطلاعات مربوط به خدمات رفاهی موجود در بنادر
ب – لوازم سمعی – بصری از قبیل:
– دستگاههای پخش صوت و تصویر
– دستگاههای ضبط دارای نوار مغناطیسی
– دستگاههای گیرنده رادیوئی، دستگاههای گیرنده تلویزیونی
– پروژکتورهای سینمایی و سایر پروژکتورها
– ضبط روی صفحه یا روی نوار مغناطیسی (دروس زبان، برنامه های رادیویی، سلام و تبریک، موسیقی و سرگرمی و تفریح)
– فیلمهای ظاهرشده و چاپ شده
– فیلم اسلاید
– نوارهای ویدئویی
پ – لوازم ورزشی، از قبیل:
– لباس های ورزشی
– توپ
– راکت و تور
– وسیله بازی روی عرشه کشتی
– تجهیزات ورزشی
– تجهیزات و لوازم ژیمناستیک
ت – لوازم سرگرمی از قبیل:
– بازی های مجلسی
– آلات موسیقی
– لوازم تئاتر غیرحرفه ای
– لوازم نقاشی، مجسمه سازی، آثار چوبی، فلزکاری، فرش بافی و غیره
ث – لوازم فعالیت های مذهبی
ج – اجزاء و لوازم جانبی اقلام رفاهی
ضمیمه ۳)
فهرست توضیحی
کالاهایی از قبیل:
۱ – البسه و اقلام مربوط به صحنه که به صورت امانی و رایگان برای تئاتر یا گروهای نمایشی ارسال شده است.
۲ – قطعات موسیقی که به صورت امانی و رایگان برای ارکستر یا گروه های موسیقی ارسال شده است.
پیوست ب۶)
-پیوست مربوط به لوازم شخصی مسافران و کالاهای وارد شده
برای اهداف ورزشی
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح:
(الف) « مسافر» یعنی:
هر شخصی که به طور موقت به منظور گردشگری، ورزش، تجارت، گردهماییهای حرفه ای، سلامتی، مطالعه و غیره وارد قلمرو یکی از طرفهای متعاهد می شود که در آن به طور معمول مقیم نمی باشد.
(ب) « لوازم شخصی» یعنی:
تمام اشیاء نو یا مستعمل که مسافر به طور متعارف درطول مسافرت خود برای مصرف شخصی باتوجه به تمام شرایط و چگونگی مسافرت احتیاج دارد، به جز کلیه کالاهایی که برای مقاصد تجاری وارد نموده است. فهرست توضیحی لوازم شخصی در ضمیمه (۱) این پیوست درج شده است.
(پ) « کالاهای وارد شده برای اهداف ورزشی» یعنی:
اشیاء ورزشی و سایر لوازمی که توسط مسافران به هنگام مسابقات یا نمایشهای ورزشی یا به منظور تمرین در قلمرو ورود موقت مورداستفاده قرار می گیرند. فهرست توضیحی این کالاها در ضمیمه (۲) این پیوست درج شده است.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – طبق ماده (۲) این کنوانسیون، لوازم شخصی و کالاهای وارد شده برای اهداف ورزشی مشمول اجازه ورود موقت می شوند.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه بتوان از تسهیلات این پیوست استفاده نمود:
(الف) لوازم شخصی باید توسط مسافر یا در بار وی (همراه یا غیرآن) وارد شده باشد.
(ب) کالاهای وارد شده برای اهداف ورزشی باید به شخصی که مستقر یا مقیم خارج از قلمرو ورود موقت می باشد تعلق داشته و باتوجه به منظور از مصرف آنها به تعداد معقول وارد شده باشد.
ماده ۴ –
۱- با ورود موقت لوازم شخصی بدون اینکه سند گمرکی مطالبه شود یا ضمانت ارائه گردد موافقت می شود درهرحال می توان برای اشیائی که مبلغ زیادی حقوق و عوارض ورودی به آنها تعلق می گیرد، ارائه سند گمرکی و ضمانت را مقرر کرد.
۲ – درصورت امکان به جای سند گمرکی و سپردن ضمانت، یک سیاهه از کالاها همراه با یک تعهد کتبی درمورد صدور مجدد کالاهای وارد شده برای اهداف ورزشی قابل پذیرش می باشد.
ماده ۵ –
۱ – لوازم شخصی حداکثر تا زمانی که شخص وارد کننده آنها قلمرو ورود موقت را ترک نماید. صدور مجدد خواهد شد.
۲ – مهلت صدور مجدد کالاهای وارد شده برای اهداف ورزشی حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت است.
ماده ۶ – ضمیمه های این پیوست جزء لاینفک آن محسوب می شود.
ماده ۷ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون، به اعمال مواد (۲) و (۵) کنوانسیون مربوط به تسهیلات گمرکی برای جهانگردان، منعقده در نیویورک، ۴ ژوئن۱۹۵۴ میلادی (۱۴/۳/۱۳۳۳ هجری شمسی) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد کنوانسیون مزبور می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.
ضمیمه ۱)
فهرست توضیحی
۱ – البسه
۲ – اقلام پاکیزگی و آرایشی
۳ – جواهرات شخصی
۴ – دوربین عکاسی و فیلم برداری، همراه با تعداد معقول فیلم و لوازم جانبی
۵ – دستگاه های پروژکتور، اسلاید یا فیلم قابل حمل و لوازم جانبی آنها و همچنین تعداد معقولی اسلاید یا فیلم
۶ – دوربین ویدئو و دستگاه های ضبط ویدئویی قابل حمل، همراه با تعداد معقولی نوار
۷ – آلات موسیقی قابل حمل
۸ – گرامافون قابل حمل با صفحه
۹ – دستگاه های قابل حمل ضبط و پخش صدا (ازجمله دستگاههای دیکته کردن) با نوار
۱۰ – دستگاه های قابل حمل گیرنده های رادیویی
۱۱ – دستگاه های قابل حمل گیرنده های تلویزیونی
۱۲ – ماشین تحریر قابل حمل
۱۳ – ماشین حساب قابل حمل
۱۴ – رایانه شخصی قابل حمل
۱۵ – دوربین دو چشمی
۱۶ – کالسکه بچه
۱۷ – صندلی چرخدار برای معلولین
۱۸ – ادوات و تجهیزات ورزشی از قبیل چادر و سایر لوازم اردو، لوازم ماهیگیری، تجهیزات کوه نوردی، لوازم غواصی، اسلحه شکار با فشنگ، دوچرخه بدون موتور، قایق سبک کانو یا کایاک که با پارو حرکت می کند یا طولی کمتر از پنج و نیم متر، اسکی، راکت تنیس، تخته اسکی روی موج، تخته شناور بادبان دار، تجهیزات گلف، بالهای مثلثی پرواز مشابه هواپیمای بی موتور
۱۹ – دستگاههای دیالیز قابل حمل و لوازم پزشکی و همچنین اشیاء مصرف شدنی که برای به کارگیری با این لوازم وارد شده اند.
۲۰ – سایر اشیائی که به طور آشکار دارای جنبه شخصی می باشند.
ضمیمه ۲)
فهرست توضیحی
الف – لوازم دو و میدانی، ازقبیل:
– موانع پرش
– نیزه، دیسک، چوب پرش ارتفاع، وزنه، چکش
ب – لوازم برای بازی با توپ از قبیل:
– توپ از هرنوع
– راکت، چوگان گلف، چوب هاکی، چوگان کوچک برای زدن توپ در بعضی از بازیها و همانند آن
– تور از هرنوع
– دروازه گل
پ – لوازم ورزشی زمستانی از قبیل:
– اسکی و چوب اسکی
– اسکیت
– سورتمه ورزشی
– لوازم برای بازی بارکف (پالت) (سنگ بازی روی یخ)
ت – البسه، کفش و دستکش ورزشی، پوشش سر برای انجام ورزش و غیره از هر نوع
ث – لوازم ورزشهای آبی از قبیل:
– کانو و کایاک (قایقهای سبک که با پارو حرکت می کنند)
– قایق بادبان و پارودار، بادبان، پارو، پاروی کوتاه
– اسکی روی آب و بادبان
ج – قایق و وسایل نقلیه موتوری از قبیل:
– اتومبیل
– موتورسیکلت
– قایق موتوری
چ – لوازمی که به منظور نمایشهای مختلف می باشند از قبیل:
– اسلحه های ورزشی و مهمات
– دوچرخه بدون موتور
– تیرو کمان
– لوازم شمشیربازی
– لوازم ژیمناستیک
– قطب نما
– تشک برای ورزش کشتی و تاتامی
– تجهیزات مربوط به وزنه برداری
– لوازم سوارکاری، درشکه سواری دوچرخ مسابقه که با یک اسب کشیده می شود.
– کایت مشابه هواپیمای بی موتور، بالهای مثلثی پرواز، تخته شناور بادبان دار
– تجهیزات کوه نوردی
– کاست موسیقی به منظور همراه شدن با نمایش
ح – لوازم کمکی از قبیل:
– لوازم اندازه گیری و اعلان نتایج
– دستگاه های آزمایش خون و ادرار
پیوست ب۷)
-پیوست مربوط به لوازم تبلیغات گردشگری
فصل ۱ – تعریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح « لوازم تبلیغات گردشگری» یعنی:
کالاهایی که برای تشویق مردم جهت بازدید از یک کشور خارجی به ویژه به منظور شرکت در گردهماییها یا نمایشهای دارای جنبه فرهنگی، مذهبی، گردشگری، ورزشی یا حرفه ای که در آنجا برگزار می شود می باشند. فهرست توضیحی این لوازم در ضمیمه این پیوست درج شده است.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به لوازم تبلیغات گردشگری طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود به جز لوازم موضوع ماده (۵) این پیوست که معافیت کامل از حقوق و عوارض ورودی به آنها اعطاء می گردد.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – لوازم تبلیغات گردشگری برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند باید به شخصی که درخارج از قلمرو ورود موقت مستقر می باشد تعلق داشته و به مقدار متعارف در پرتو استفاده موردنظر از آن، وارد شده باشند.
ماده ۴ – مهلت صدور مجدد لوازم تبلیغات گردشگری حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشد.
ماده ۵ – با ورود لوازم تبلیغات گردشگری مشروح زیر با معافیت کامل از حقوق و عوارض ورودی موافقت می شود:
الف – اسناد(پوشه، جزوه، کتاب، مجله، کتاب راهنما، پوسترهای قاب شده یا نشده، عکس و عکسهای بزرگ شده، نقشه های مصور یا غیرمصور ، کاغذهای شفاف چاپ شده) که به منظور توزیع رایگان می باشند، مشروط براینکه این اسناد حاوی بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) تبلیغات تجاری خصوصی نباشند و هدف تبلیغات عمومی آنها آشکار باشد.
ب – فهرستها و دفترچه های محتوی فهرست هتلهای خارجی که سالانه توسط آژانسهای گردشگری رسمی یا تحت نظارت آنها چاپ گردیده اند و جدول زمانی خدمات حمل ونقل فعال در خارج، چنانچه این اسناد به منظور توزیع رایگان بوده و حاوی بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) تبلیغات تجاری خصوصی نباشند.
پ – ملزومات فنی که برای نمایندگیهای مجاز معتبر یا طرفهایی که از جانب آژانسهای گردشگری رسمی ملی تعیین شده ان ارسال می گردند و جهت توزیع نمی باشند یعنی سالنامه ها، دفتر مشترکین تلفن، فهرست هتلها، کالانما، بازارهای مکاره، نمونه محصولات صنایع دستی دارای ارزش ناچیز، اسناد مربوط به موزه ها، دانشگاه ها، ایستگاه های آب گرم معدنی یا سایر مؤسسات مشابه
ماده ۶ – ضمیمه این پیوست جزء لاینفک آن محسوب می گردد.
ماده ۷ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون، به اعتبار پروتکل الحاقی به کنوانسیون مربوط به تسهیلات گمرکی برای جهانگردان در ارتباط با وارد کردن اسناد و لوازم تبلیغات گردشگری منعقده در نیویورک ۴ ژوئن ۱۹۵۴ میلادی (۱۴/۳/۱۳۳۳ هجری شمسی) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرفهای متعاهد پروتکل مزبور می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.
ضمیمه
فهرست توضیحی
۱ – اشیائی به منظور نمایش در دفتر نمایندگی های مجاز یا در دفاتر طرفهای تعیین شده توسط آژانسهای گردشگری رسمی ملی یا در دیگر اماکن مورد قبول مقامهای گمرکی قلمرو ورود موقت می باشند: تابلو و تصویر، عکس و عکسهای بزرگ شده قاب گردیده، کتابهای هنری، نقاشی ها، حکاکی ها یا چاپهای سنگی، مجسمه، پرده های فرش بافی دیواری و سایر اشیاء هنری مشابه
۲ – لوازم نمایشی (ویترین، تکیه گاه و اشیاء مشابه) ازجمله دستگاه های الکتریکی یا مکانیکی لازم برای کارکردن آنها
۳ – فیلمهای مستند، صفحه، نوار مغناطیسی پر شده و سایر ضبط شده های صوتی که برای به کارگیری جهت اجرای نمایشهای رایگان درنظر گرفته شده اند، به جز اشیائی که موضوعات آن در جهت تبلیغ تجاری باشد یا آنهایی که در قلمرو ورود موقت به آسانی در معرض فروش عموم قرار می گیرند.
۴ – پرچم به تعداد متعارف
۵ – تابلوها یا مناظر نقاشی شده روی پارچه بزرگ متغیر در اثر بازی نور، ماکت، اسلاید، کلیشه های چاپ شده، نگاتیوهای عکس
۶ – به تعداد متناسب نمونه از محصولات صنایع دستی ملی، لباسهای محلی و سایر اشیاء مشابه دارای جنبه سنتی محلی
پیوست ب۸)
-پیوست مربوط به کالاهای وارد شده به منظور مبادلات مرزی
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر اجرای این پیوست، اصطلاح:
الف – « کالاهای وارد شده به منظور مبادلات مرزی» یعنی:
کالاهایی که مرزنشینان ضمن اشتغال به حرفه یا کسب خود به همراه می آورند (صنعت کاران، اطباء و غیره)
لوازم شخصی یا لوازم خانگی که مرزنشینان به منظور تعمیر، ساخت یا فرآوری با خود وارد می کنند.
تجهیزاتی که جهت کار در املاک واقع در داخل منطقه مرزی قلمرو ورود موقت مورد استفاده قرار می گیرند.
تجهیزات متعلق به یک نهاد رسمی که در رابطه با عملیات کمک رسانی (آتش سوزی، طغیان آب و غیره ) وارد شده باشند.
ب – « منطقه مرزی» یعنی:
منطقه قلمرو گمرکی مجاور مرز زمینی که وسعت آن توسط قوانین ملی تعیین گردیده و حدود آن جهت متمایز نمودن مبادلات مرزی از سایر داد و ستدها می باشد.
پ – « مرزنشینان» یعنی:
اشخاصی که مستقر یا مقیم در یک منطقه مرزی می باشند.
ت – « مبادلات مرزی» یعنی:
وارداتی که توسط مرزنشینان بین دو منطقه مرزی مجاور انجام می شود.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به کالاهایی که به منظور مبادلات مرزی وارد شده اند، طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند:
الف – کالاهای وارد شده به منظور مبادلات مرزی باید متعلق به مرزنشین منطقه مرزی مجاور منطقه مرزی ورود موقت باشد.
ب – تجهیزاتی که جهت کار در املاک می باشند باید توسط مرزنشینان منطقه مرزی مجاور منطقه مرزی ورود موقت که در زمینهای واقع در منطقه مرزی اخیر کار می کنند مورداستفاده قرار گیرند. این تجهیزات باید جهت انجام کارهای کشاورزی یا کارهای جنگلداری از قبیل تخلیه یا حمل چوب یا پرورش ماهی به کار گرفته شوند.
پ – مبادلات مرزی برای تعمیر، ساخت یا فرآوری باید کاملاً فاقد جنبه تجاری باشد.
ماده ۴ –
۱ – با ورود موقت کالاهای وارد شده به منظور مبادلات مرزی بدون مطالبه سند گمرکی و سپردن ضمانت موافقت می شود.
۲ – هر طرف متعاهد می تواند استفاده از اجازه ورود موقت کالاهایی را که به منظور مبادلات مرزی وارد می شوند منوط به ارائه یک سیاهه از کالاهای مزبور به همراه تعهد کتبی درمورد صدور مجدد آنها نماید.
۳- همین طور ممکن است براساس ثبت نام ساده در دفتر ثبت موجود در اداره گمرک با استفاده از ورود موقت موافقت شود.
ماده ۵ –
۱ – مهلت صدور مجدد کالاهای وارد شده به منظور مبادلات مرزی حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشند.
۲ – با این حال تجهیزاتی که به منظور کار در ملک می باشند، پس از آنکه کار انجام گیرد باید صدور مجدد گردد.
پیوست ب۹)
-پیوست مربوط به کالاهایی که برای مقاصد انسان دوستانه وارد شده اند
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست، اصطلاح:
الف – « کالاهای وارد شده برای مقاصد انسان دوستانه» یعنی:
تجهیزات طبی، جراحی و آزمایشگاهی و مرسوله های امدادی
ب – اصطلاح « مرسوله های امدادی» یعنی:
کلیه کالاها از قبیل وسایل نقلیه یا سایر وسایل حمل ونقل، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای ضروری اولیه، که برای کمک به قربانیان وقایع مصیبت بار طبیعی یا اتفاقات شوم مشابه ارسال می گردند.
فصل ۲ – حیطه اجرائی
ماده ۲ – به کالاهایی که برای مقاصد انسان دوستانه وارد می شوند طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند:
الف – کالاهای واردشده برای مقاصد انسان دوستانه باید به شخص مستقر در خارج از قلمرو ورود موقت تعلق داشته و به صورت رایگان واگذار گردیده باشند.
ب – تجهیزات طبی، جراحی و آزمایشگاهی باید به منظور به کارگیری در بیمارستانها یا سایر مؤسسات پزشکی باشند که در حالات استثنائی قرارگرفته و احتیاج فوری به آنها دارند به شرط اینکه از این تجهیزات به مقدار کافی در قلمرو ورود موقت در دسترس نباشد.
پ – مرسوله های امدادی باید برای اشخاصی که مورد تأیید مقامهای ذی صلاح در قلمرو ورود موقت می باشند ارسال گردند.
ماده ۴ –
۱ – برای تجهیزات طبی، جراحی و آزمایشگاهی درصورت امکان باید به جای سند گمرکی و ضمانت، یک سیاهه از کالاها و همچنین یک تعهد کتبی مبنی بر صدور مجدد، مورد قبول واقع شود.
۲ – با ورود موقت مرسوله های امدادی بدون مطالبه سند گمرکی و سپردن ضمانت موافقت می شود با این حال مقامهای گمرکی ممکن است یک سیاهه مربوط به کالاهای مزبور به همراه تعهد کتبی مبنی بر صدور مجدد را مطالبه کنند.
ماده ۵ –
۱ – مهلت صدور مجدد تجهیزات طبی، جراحی و آزمایشگاهی با در نظر گرفتن نیازها تعیین می گردد.
۲ – مهلت صدور مجدد مرسوله های امدادی حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشد.
پیوست پ)
-پیوست مربوط به وسایل حمل ونقل
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست، اصطلاح:
الف – « وسایل حمل ونقل» یعنی:
هر شناور (ازجمله دوبه و کرجی- با یا بدون قابلیت حمل – و قایق پرونده [هیدروفویل]، هوا ناو[هاورکرافت]، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای دارای موتور (ازجمله دوچرخه های موتوردار، یدکها، نیمه یدکها و ترکیبهای وسایل نقلیه) وسایل غلتان راه آهن همراه با قطعات یدکی، لوازم جانبی و تجهیزات معمولی آنها که روی وسیله حمل ونقل می شوند (ازجمله تجهیزات مخصوص بارگیری یا تخلیه، گذاشت و برداشت و محافظت از کالاها)
ب – « استفاده تجاری» یعنی:
حمل ونقل اشخاص در قبال اجرت یا حمل ونقل صنعتی یا تجاری کالاها که خواه در مقابل اجرت باشد یا نباشد.
پ – « استفاده شخصی» یعنی:
مورد استفاده قرار دادن حمل و نقل توسط ذینفع منحصراً برای مصارف شخصی او، به جز هر استفاده تجاری
ت – « تردد داخلی» یعنی:
حمل اشخاص سوار کرده یا کالاهای بارگیری شده در قلمرو ورود موقت برای پیاده کردن یا تخلیه نمودن در داخل همان قلمرو
ث – « مخازن سوخت» معمولی» یعنی:
مخازن سوخت طراحی شده توسط سازنده روی تمام وسایل حمل و نقل از همان نوع وسیله مورد بحث، که تعبیه دائمی آن ها، استفاده مستقیم از یک نوع سوخت را هم برای جلوراندن این وسایل و هم درصورت اقتضاء برای به کار انداختن سامانه(سیستم) های سردکننده و سایر سامانه (سیستم) ها در حین حمل و امکان پذیر می سازند. همچنین مخازن سوخت سوار شده روی وسایل حمل ونقل که استفاده مستقیم از سایر انواع سوخت را ممکن می سازد و نیز مخازن سوخت نصب شده روی سایر سامانه (سیستم) هایی که وسایل حمل ونقل امکان دارد به آنها مجهز شوند، به عنوان مخازن سوخت معمولی تلقی می شوند.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – طبق ماده (۲) این کنوانسیون به کالاهای زیر اجازه ورود موقت داده می شود:
الف – وسایل حمل ونقل برای استفاده تجاری یا استفاده شخصی
ب – قطعات یدکی و تجهیزات وارد شده به کارگیری به منظور تعمیر وسیله حمل ونقلی که قبلاً به طور موقت وارد شده است. قطعات و تجهیزات جایگزین شده که صدور مجدد نشده اند، مشمول حقوق و عوارض ورودی می شوند مگر اینکه مشمول یکی از موارد پیش بینی شده در ماده (۱۴) این کنوانسیون گردد.
ماده ۳ – چنین تلقی نخواهد شد که عملیات عادی نگهداری و تعمیرات وسایل حمل ونقل که درجریان مسافرت به مقصد یا در داخل قلمرو ورود موقت الزامی شده و درطول مدت توقف در قلمرو ورود موقت انجام شده است متضمن تغییری در مفهوم بند (الف) ماده (۱) این کنوانسیون است.
ماده ۴ –
۱ – سوختهای موجود در مخازن سوخت معمولی وسایل حمل ونقل که به طور موقت وارد شده اند، و همچنین روغنهای روان کننده که جهت نیازهای عادی وسایل حمل ونقل مزبور می باشند با معافیت از حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی پذیرفته می شوند.
۲ – با این حال درمورد وسایل نقلیه جاده ای موتور دار برای استفاده تجاری، هر طرف متعاهد حق دارد حداکثر مقدار سوختی را مقرر دارد که ممکن است با معافیت از حقوق و عوارض و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی در قلمروی خود، درون باکهای مخازن سوخت معمولی وسایل نقلیه جاده ای که به طور موقت وارد می شوند پذیرفته شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۵ – برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند:
الف – وسایل حمل ونقل دارای کاربرد تجاری باید در قلمرویی غیر از قلمروی ورود موقت و به نام شخصی که در خارج از قلمروی ورود موقت مستقر یا مقیم است به ثبت رسیده و توسط اشخاصی که فعالیت خود را در چنین قلمرویی انجام می دهند وارد و مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ب – وسایل حمل و نقل دارای کاربرد شخصی باید در قلمرویی غیر از قلمروی ورود موقت و به نام شخصی که در خارج از قلمروی ورود موقت مستقر یا مقیم است به ثبت رسیده و توسط اشخاصی که در چنین قلمرویی مقیم هستند وارد و مورد استفاده قرار گیرند.
ماده ۶ – به وسایل حمل ونقل بدون مطالبه سند گمرکی و تسلیم ضمانت اجازه ورود موقت داده می شود.
ماده ۷ – علیرغم مفاد ماده (۵) این پیوست:
الف – وسایل حمل ونقل دارای کاربرد تجاری ممکن است توسط اشخاص ثالثی مورد استفاده قرار گیرند که طبق روال مقرر از طرف استفاده کننده ورود موقت، مجاز گردیده اند تا فعالیت خود را به نفع وی انجام دهند حتی اگر این اشخاص ثالث در قلمرو ورود موقت مستقر یا مقیم باشند.
ب – وسایل حمل و نقل دارای کاربرد شخصی ممکن است توسط اشخاص ثالثی مورداستفاده قرار گیرند که طبق روال مقرر از طرف استفاده کننده ورود موقت،‌ مجاز گردیده اند. هر طرف متعاهد می تواند بپذیرد شخصی که مقیم قلمروی آن می باشد یک وسیله حمل ونقل دارای کاربرد شخصی را بویژه وقتی که به نفع و طبق دستورات استفاده کننده از ورود موقت است مورداستفاده قرار دهد.
ماده ۸ – هر طرف متعاهد حق خواهد داشت درموارد زیر استفاده از ورود موقت را منع کرده یا بازپس گیرد:
الف – وسایل حمل و نقل دارای کاربرد تجاری که در رفت و آمدهای داخلی مورد استفاده قرار گیرند.
ب – وسایل حمل ونقل دارای کاربرد شخصی که برای استفاده تجاری در رفت و آمدهای داخلی مورداستفاده قرار گیرند.
پ – وسایل حمل ونقلی که بعد از ورود، کرایه داده شوند یا چنانچه هنگام ورود به حالت کرایه بوده اند، دوباره یا به طور تبعی برای مقصودی غیراز صدور مجدد بعدی کرایه داده شوند.
ماده ۹ –
۱ – وسایل حمل ونقل دارای کاربرد تجاری، پس از پایان عملیات حمل و نقلی که برای آن وارد شده اند مجدداً صادر خواهند شد.
۲ – وسایل حمل ونقل دارای کاربرد شخصی ممکن است در هر فاصله زمانی دوازده ماه طی یک مهلت شش ماهه به طور مداوم در قلمرو ورود موقت باقی بمانند.
ماده ۱۰- هر طرف متعاهد حق دارد طبق ما ده (۲۹) این کنوانسیون درمورد این پیوست درموارد زیر قید تحدید تعهد در نظر بگیرد:
الف – بند (الف) ماده (۲) تا حدی که مربوط به ورود موقت وسایل نقلیه جاده ای دارای موتور و وسایل غلتان راه آهن می شود.
ب – ماده (۶)، تا حدی که مربوط به وسایل نقلیه جاده ای دارای موتور با کاربرد تجاری و وسایل حمل و نقل دارای کاربرد شخصی می شود.
پ – بند (۲) ماده (۹)
ماده ۱۱ – این پیوست به محض لازم الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه جاده ای شخصی، منعقده در نیویورک ۴ ژوئن ۱۹۵۴ میلادی (۱۴/۳/۱۳۳۳ هجری شمسی) و کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه جاده ای تجاری منعقده در ژنو، ۱۸ مه ۱۹۵۶ میلادی (۲۸/۲/۱۳۳۵ هجری شمسی) و کنوانسیون گمرکی ورود موقت قایقهای تفریحی برای استفاده شخصی منعقده در ژنو، ۱۸ مه ۱۹۵۶ میلادی (۲۸/۲/۱۳۳۵ هجری شمسی) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته اند و طرفهای متعاهد کنوانسیونهای مزبور می باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آنها خواهد شد.
پیوست ت)
-پیوست مربوط به حیوانات
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست اصطلاح:
الف – «حیوانات» یعنی:
حیوانات زنده از هر نوع
ب – «منطقه مرزی» یعنی:
منطقه قلمرو گمرکی مجاور مرز زمینی که وسعت آن توسط قوانین ملی تعیین گردیده و حدود آن جهت متمایز نمودن مبادلات مرزی از سایر داد و ستدها می باشد.
پ – «مرزنشینان» یعنی:
اشخاصی که مستقر یا مقیم در یک منطقه مرزی هستند.
ت – «مبادلات مرزی» یعنی:
وارداتی که توسط مرزنشینان بین دو منطقه مرزی مجاور انجام می شود.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به حیواناتی که برای مقاصد مذکور در ضمیمه این پیوست وارد شده اند طبق ماده (۲) این کنوانسیون اجازه ورود موقت داده می شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند:
الف – حیوانات باید به شخصی که در خارج از قلمرو ورود موقت مستقر یا مقیم است تعلق داشته باشند.
ب – حیوانات برای کشیدن، که به منظور کار در زمینهای واقع در منطقه مرزی ورود موقت مورداستفاده قرار می گیرند باید توسط مرزنشینان منطقه مرزی مجاور مرز ورود موقت وارد شده باشند.
ماده ۴ –
۱ – با ورود موقت حیوانات برای کشیدن، موضوع بند (ب) ماده (۳) این پیوست، یا حیواناتی که برای کوچ ادواری یا چرا در زمینهای واقع در منطقه مرزی وارد می شوند بدون مطالبه سند گمرکی یا ارائه ضمانت موافقت می شود.
۲ – هر طرف متعاهد می تواند استفاده از اجازه ورود موقت حیوانات موضوع بند (۱) این ماده را موکول به ارائه یک سیاهه همراه با یک تعهد کتبی مبنی بر صدور مجدد نماید.
ماده ۵ –
۱ – هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون درمورد بند (۱) ماده (۴) این پیوست قید تحدید تعهد درنظر بگیرد.
۲ – هر طرف متعاهد همچنین حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون درمورد بندهای (۱۲) و (۱۳) ضمیمه این پیوست قید تحدید تعهد درنظر بگیرد.
ماده ۶ – مهلت صدور مجدد حیوانات حداقل دوازده ماه از تاریخ ورود موقت می باشند.
ماده ۷ – ضمیمه این پیوست جزء‌ لاینفک آن محسوب می شود.
ضمیمه
فهرست موردنظر در ماده (۲)
۱ – تربیت کردن، آموختن یا تعلیم دادن
۲ – تمرین دادن یا مشق کارآموزی
۳ – تولید مثل یا تکثیر
۴ – نعل بندی یا توزین
۵ – معالجات دامپزشکی
۶ – آزمایش (مثلاً به منظور خرید)
۷ – شرکت در نمایش های عمومی، نمایشگاه ها، رقابتها، مسابقات یا نشان دادن همراه با توجیه
۸ – نمایشهای سرگرم کننده (حیوانات سیرک و غیره)
۹ – گردشگری (ازجمله حیوانات دست آموز مسافر)
۱۰ – به کارگیری برای انجام یک عمل (سگ یا اسب پلیس، سگهای کاشف، سگ برای روشندلان و غیره)
۱۱ – عملیات نجات
۱۲ – کوچ ادواری یا چرا
۱۳ – انجام یک کار یا حمل ونقل
۱۴ – مقاصد پزشکی (تولید سم مار و غیره)
پیوست ث)
-پیوست مربوط به کالاهای وارد شده با برخورداری از معافیت جزئی
از حقوق و عوارض ورودی
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این پیوست، اصطلاح:
الف – «کالاهای وارد شده با برخورداری از معافیت جزئی» یعنی:
کالاهایی که در سایر پیوستهای این کنوانسیون ذکر شده اند، لیکن واجد تمام شرایط پیش بینی شده برای اینکه مشمول اجازه ورود موقت با معافیت کامل از حقوق و عوارض ورودی گردند نمی باشند و همچنین کالاهایی که در سایر پیوستهای این کنوانسیون ذکر نشده اند و به منظور مورد استفاده قرار گرفتن به طور موقت به عنوان مثال در امر تولید یا اجرای طرحهای کاری وارد شده اند.
ب – «معافیت جزئی» یعنی:
معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته اند جهت مصرف در داخل ترخیص می گردید قابل پرداخت بود.
فصل ۲ – حیطه شمول
ماده ۲ – به کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۱) این پیوست طبق ماده (۲) این کنوانسیون با برخورداری از معافیت جزئی اجازه ورود موقت داده می شود.
فصل ۳ – مقررات گوناگون
ماده ۳ – کالاهای وارد شده با معافیت جزئی برای اینکه مشمول تسهیلات این پیوست گردند باید به شخصی که در خارج از قلمرو ورود موقت مستقر یا مقیم است، تعلق داشته باشند.
ماده ۴ – هر طرف متعاهد می تواند یک فهرست از کالاهایی را که مشمول تسهیلات ورود موقت با معافیت جزئی می شوند یا از آن مستثنی می گردند تنظیم نماید. مندرجات این فهرست به اطلاع امین اسناد کنوانسیون خواهد رسید.
ماده ۵ – مبلغ حقوق و عوارض ورودی قابل مطالبه براساس این روش، نمی تواند برای هرماه یا کسر ماهی که در طول آن کالاها تحت روش ورود موقت با معافیت جزئی قرار گرفته اند، بیشتر از پنج درصد (۵٪) مبلغ حقوق و عوارض ورودی باشد که قابل پرداخت می بود چنانچه این کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته اند، به مصرف می رسیدند.
ماده ۶ – مبلغ حقوق و عوارض ورودی قابل دریافت نباید در هیچ موردی بیشتر از مبلغی که دریافت می شد چنانچه کالاهای مربوط در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته اند جهت مصرف داخلی ترخیص می گردید.
ماده ۷ –
۱ – مبلغ حقوق و عوارض ورودی قابل مطالبه براساس این پیوست توسط مقامهای ذی صلاح وقتی که ورود موقت تصفیه شده باشد، دریافت خواهد شد.
۲ – درمواردی که طبق ماده (۱۳) این کنوانسیون روش موقت از طریق ترخیص جهت مصرف داخلی خاتمه یابد، هرگونه مبلغ حقوق و عوارض ورودی که قبلاً براساس معافیت جزئی دریافت گردیده است باید از مبلغ حقوق و عوارض ورودی قابل پرداخت تحت عنوان ترخیص برای مصرف داخلی کسر گردد.
ماده ۸ – مهلت صدور مجدد کالاهای وارد شده با معافیت جزئی با درنظر گرفتن مقررات مواد (۵) و (۶) این پیوست تعیین می گردد.
ماده ۹ – هر طرف متعاهد حق دارد به موجب ماده (۲۹) این کنوانسیون در مورد ماده (۲) این پیوست تا حدی که به معافیت جزئی عوارض ورودی مربوط می شود، قید تحدید تعهد درنظر بگیرد.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
 • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

  ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

 • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

  شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

 • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

  آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*