ابطال مزایده ثبتی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
ابطال مزایده ثبتی
 
مزایده به‎معنای در معرض فروش قرار دادن اموال اعم از دولتی، خصوصی و … است. در واقع مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. دعوای ابطال مزایده ثبتی دعوایی است که می‎تواند توسط هر فردی که خواهان ابطال مزایده است، مطرح شود. اگر این اعتراض، موجه و منطقی باشد، می‎تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی شود.
 اجرای مزایده از طریق اداره ثبت
در ارتباط با اموالی که در مرحله مزایده به‎فروش می‎رسند، باید گفت بعد از ارزیابی مال و تعیین کارشناس، آگهی مزایده منتشر می‎شود. در این ارتباط ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌‎الاجرا مقرر کرده است:«در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌شود.الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول. در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود: نام و نام خانوادگی مالک؛ محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک؛ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌شود؛ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز؛ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر؛ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ب ـ آگهی مزایده اموال منقول. در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود: نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»همچنین در ماده ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا بیان شده است: «آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر می‎شود و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود. در مورد اموالی که به کمتر از 10 میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.»

 نحوه شکایت از عملیات اجرایی ثبت
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‎نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند.نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ می‌شود و اگر اشخاص ذی‎نفع، شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود. (ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا)شکایت و اعتراض نسبت به عملیات مزایده، مانع عملیات اجرایی نیست، مگر اینکه رای نهایی بر ابطال مزایده صادر شود. در این صورت عملیات مزایده ابطال‎شده تجدید خواهد شد.

 موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده ثبتی
موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده عبارت از دعوای ابطال مزایده به دلیل در رهن بودن مال؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ابلاغ نشدن تاریخ مزایده به بدهکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل پرداخت مطالبات طلبکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ورشکستگی بدهکار و دعوای ابطال مزایده به دلیل متعلق بودن مال به شخص ثالث است.
 
 آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت روال قانونی به این صورت است که امکان توقف عملیات مزایده وجود ندارد؛ مگر در مواردی که قانونگذار مشخص کرده باشد. مهلت اعتراض به مزایده ظرف ۱۰ روز پس از پایان مزایده است.ماده ۱۴۳ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این خصوص بیان کرده است: «عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی؛ اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت؛ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی و پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.»

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی
پرسش دیگری که مطرح می‎شود، این است که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی را دارد؟ ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این زمینه نیز مقرر کرده است: «پس از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‎نامه به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.»ناگفته نماند که بعد از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مزایده، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.

 نحوه طرح دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی
یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است در ارتباط با ابطال مزایده مطرح شود، دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی است.کارشناس کسی است که به دلیل خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح، پروانه برای این کار داشته باشد.پس از ارجاع امر به کارشناس، او وظیفه دارد که قیمت واقعی و روز ملک را تعیین کند.بنابراین اصل بر این است که قیمت تعیین‎شده همان قیمت واقعی ملک است.اما گاهی اوقات ممکن است که این‎گونه نباشد؛ مانند موقعی که مدت زمان زیادی از اعلام نظر کارشناس گذشته باشد.ماده ۹۸ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در این خصوص مقرر کرده است: «در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‎کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد، فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‎مجلس، اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد، مکلف است به همین نحو عمل کند. در صورت عدم حضور، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.»ناگفته نماند که هزینه ارزیابی بر عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌ عهده هر یک خواهد بود.معترض که ضمن امضای صورت‎مجلس به ارزیابی اعتراض کرده است، باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، مجددا آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در موردی که طبق ماده ۹۸ این آیین‎نامه، نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود، باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجددا درج شود.هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد، ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید، ارزیابی قطعی خواهد شد. (ماده ۱۰۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا)دعوای فوق‎الذکر می‌تواند توسط هر یک از طرفین دعوا یا شخص ثالث مطرح شود.این دعوا باید پیش از امضا و تنظیم صورت‌‎مجلس مزایده صورت بگیرد. اما این امر بدین دلیل نیست که امکان طرح دعوا پس از تنظیم و انتقال سند وجود ندارد.اگر شکایت پیش از امضا و تنظیم سند باشد، رییس اداره ثبت محل اجرا به آن رسیدگی می‎کند؛ اما اگر بعد از امضا و تنظیم سند باشد، در صلاحیت هیات نظارت است.حمایت

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

1 Comment

  1. باسلام :
    مقررشده ماترک مورث یعنی پدرم ازطریق مزایده بفروش برسد.باتوضیح اینکه پرونده حدود 85وارث دارد ووجدود/80نفرآنها مربوط به مادربزرگم (مادرپدرم) می شود ومن از مادربزرگم ازطفولیتم صلحنامه عادی قدیمی 65سال قبل دارم هرچنددرگواهی انحصاروراثت بعنوان وارث پدرم قلمدادشده ولی درگواهی فوت وی 10سال قبل ازپدرم قیدشده وبا این اشکال پرونده اجرایی درجریان است ومن تقاضای تنفیذ صلحنامه راکردم با توجه به این ایراد نتیجه نگرفتم وفعلا قادربررفع آن واصلاح قانوانی آن نیستم وقریب به اتفاق وراث مربوط به مادربزرگم به این جهت وارددعوا نمی شوند )جلسه ای دراواخرسال 98با پیام مختصر بیان نفینا یا اثباتا بدون انجام تشریفات مزایده دراجرای احکام برگزارشد .تعداد7 ازوراث شرکت وتوافق شد که درمدت یکماه توافق ونتیجه را به اجرای احکام اعلام کنند .صورتجلسه ای توسط اجرای اجکام راجع به توافق ومدت تنظیم شد وعلاوه برآن قیدکرده بود که کسی بعنوان خریدار درمزایده شرکت نکرده است .پس ازانقضای یکماه وعدم اعلام نتیجه.بادرخواست احدی ازوراث بصورتت گزینش ازمیان تمام ماترک که ارقام آن متعددوغیرمنقول است بصورت گزینش یک قطعه زمین که ارزش آن ازبقیه ماترک یشتر است با واریز وجه به بهای کارشناسی 2سال قبل(97) ومربوطبه به پرونده ای با موضوع دیگر راجع به همین اموال به وی تحویل وگواهی مالکیت صادرشده است .من ازتحویل وجه خوداری ومراتب اعتراض خودم را با مضمون فوق یعنی واگذاری بدون انجام تشریفات مزایده وگزینشی وتقاضای ابطال گواهی مالکیت ازجمله ازطریق ملاقات با روسای دادگستری استان باحلاصه مکتوب اعلام کردم که به اجرای اجکام شهرستان فرستاده شد ،ولی نتیجه نداشت . با توجه به اینکه اجرای احکام عملیات انجام شده را مزایده می نامید،دراوایل امسال(1401) دادخواست ابطال عملیت اجرایی دادم .دریافت کننده زمین به کذب ادعاکردکه قطعاتی اززمین را فروخته است .دادگاه بدوی با این استدلال که من پیام (نفیاواثباتا)را بازکرده ام وفروخته شدن قطعات آن موجب تشکیل پرونده های متعدد می گرددومدت زمان طولانی ازواگذاری گذشته است ،رای به بطلان دعوی وداد.دادگاه تجدید نظر با این استدلال که بررسی پرونده نشان می دهد که اساسا مزایده ای برگزارنشده وماترک مورث درانتظارمزایده است ابطال عملیات اجرایی موضوعیت ندارد نسبت به دادخواست من قرارعدم استماع صادر و رای دادگاه بدوی راهم نقض کرد ..ولی اجرای احکام پس ازابلاغ رای مجددا به بنیادمسکن پاسخ داده که اخذسندتوسطدریافت کننده بلامانع است. با )در طرح دعوی شرکت نمی کنند وازمیان آنها 5نفروجه سهم را واقعا گرفته و4نفزبصورت صوری بادریافت سهم اززمین اعلام کرده اندکه وجه سهم خودرا گرفته اند(مجموعا9نفر) .با عرض تشکر لطفا راهنمایی وپاسخ دهید با توجه به شرایط فوق ،من چگونه وبا چه عنوان ودرچه مرجعی می توانم احقاق حق بکنم . با تشکرمجدد لطفا باذکرجزئیات مرا راجع به ابطال گواهی مالکیت راهنمایی فرمائید.ممنون

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.