قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 فصل اول – تعریف ، اهداف:

ماده ۱- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

 ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:

        ۱-       تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی.

۲-       تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی

۳-       تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی.

۴-       حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.

۵-       تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.

۶-       تلاش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرائی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی.

۷-       تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

فصل دوم – وظایف و اختیارات:

 ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق بشرح زیر میباشد:

        ۱-     اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویبنامه ها، آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوطه به مراجع ذیربط .

۲-       تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وامور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط.

تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت یازده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید.

۳-     تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۴-     همکاری در اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان ، دندانپزشکان ،داروسازان و متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در جهت رشد وارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذیربط.

۵-       صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون

۶-     رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند، از طریق هیئتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.

۷-     همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.

۸-       همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه.

۹-       همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی .

۱۰-    اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن .

۱۱-   اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.

۱۲-   انجام کلیه مسئوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.

۱۳-   همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی ،بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان .

۱۴-   کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه میگردد.

تبصره- اساسنامه های صندوق موضوع بند فوق توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه واجراء خواهد شد.

فصل سوم – شرایط عضویت:

 ماده ۴- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی میتوانند عضو سازمان باشند.

تبصره ۱- اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه میگردد.

تبصره ۲- برای پرداختین به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه:

ماده ۵- ارکان و واحدهای تابعه سازمان بشرح زیر میباشد:

الف – ارکان :

۱-     شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده میشود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است مستقر میباشد.

۲-       هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۳-       نظام پزشکی شهرستانها.

ب: واحدهای تابعه:

۱-       کمیسیونهای مشورتی.

۲-       صندوق تعاون و رفاه.

ماده ۶- اعضاء شورایعالی عبارتند از:

الف- بیست و دونفر از کادر پزشکی به ترتیب ۱۲ نفر پزشک، ۳ نفر دندانپزشک، ۲ نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص)، ۳ نفر دکتر داروساز و ۲ نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رای اکثریت نسبی آنها.

ب- دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (بعنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره ۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یک نفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب ۲۲ نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.

تبصره ۲- جلسات شورایعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل میشود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجراء است .

تبصره ۳- وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشوند میتوانند در تمام جلسات شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی ها با حق اظهار نظر و بدون حق رای شرکت نمایند.

تبصره ۴- شورایعالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس ویک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت ۲ سال انتخاب میگردند.

ماده ۷- رئیس کل سازمان که مسئولیت اجرا مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را بعهده دراد یک نفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی حداقل (۳ نفر) از طرف شورایعالی به رئیس جمهور برای مدت ۴ سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب میگردد. عزل وی بعهده ریاست جمهوری است .

تبصره – در صورتیکه رئیس جمهوری در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

ماده ۸- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده ۴ این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده ۹- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از ۹ نفر بشرح زیر میباشد؛

۱-       پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان

۲-       یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان

۳-       یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان

۴-       یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص

۵-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی

تبصره – مادامیکه انتخاب افراد موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲  ماده فوق صورت نپذیرد، به جای آنها پزشک انتخاب میگردد.

ماده ۱۰- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائیکه بیش از پانصد نفر پزشک، دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته باشند، مرکب از هفده نفر بشرح زیر میباشد:

۱-       یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوطه

۲-       دو نفر دندانپزشکگ به انتخاب دندانپزشکان شهرستان مربوطه

۳-       دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه

۴-     یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص) به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی آن شهرستان

۵-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر مامائی.

تبصره ۱- نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابع استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیر میباشد.

تبصره ۲- چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابع فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص میگردد.

ماده ۱۱- دبیر شورایعالی مسئول تشکیل جلسات و ادره دبیرخانه شورا خواهد بود اداره جلسات شورا بعهده رئیس و نایب رئیس شورا خواهد بود.

ماده ۱۲- رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوط و تائید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب میگردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.

تبصره- روسای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت.

ماده ۱۳- بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین میگردد.

تبصره ۱- بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئین نامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.

تبصره ۲- میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده ۱۴- وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:

۱- اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان

۲- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها

۳- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پرشکی

۴- رسیدگی به تخلافت انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها

۵- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون

۶- انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون

تبصره – هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل میگردند.

۱-       عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی

۲-       فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی

ماده ۱۵- وظایف نظام پزشکی شهرستان بشرح زیر است :

۱-       نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

۲-       اجرای مصوبات شورایعالی در سطح شهرستان

 فصل پنجم – انتخابات

 ماده ۱۶- مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام میباشد.

تبصره – شروع اولین دوره فعالیت هیئتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.

تبصره ۲- شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی میباشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پرشکی و تشکیل هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره – انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.

ماده ۱۸- ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند به شرح زیر خواهد بود.

۱-       یک نفر نماینده دادستان کل کشور

۲-       یک نفر نماینده وزارت کشور

۳-       دونفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۴-       سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت میتواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره ۲- تجدید انتخاب اعضاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است .

ماده ۱۹- هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:

۱-       عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی

۲-       نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی

۳-     بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی

۴-       رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صالحیت آنها به تائید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها

۵-       رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه

۶-     توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیئتهای نظارت حوزه های انتخاباتی

۷-       تائید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبار نامه منتخبین

۸-       رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها

تبصره – هیئت مرکزی نظارت میتواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیئتهای نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.

ماده ۲۰- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۱- شرایط انتخاب کنندگان عبارتست از:

۱-       تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-       داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی

۳-       شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تائید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ماده ۲۲- شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:

۱-       تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-       نداشتن فساد اخلاقی و مالی

۳-       داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق وشئون پزشکی

۴-       داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره : اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

۵-       دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی

تبصره ۱- پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروسازو دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسئولیتهای اجرائی میباشند و یا در نیروهای نظامی – انتظامی شاغلند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند.

تبصره ۲- کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند به استثنای شرط سنی آن

ماده ۲۳- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.

فصل ششم – موارد متفرقه:

ماده ۲۴ – بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشگی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردند.

تبصره – عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و شعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل

ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف

ه- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور

و- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

مصادیق تخلفات مذکور و نوع میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجراء احکام مربوطه به شرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تائید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.

ماده ۲۵- هیئتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از ۹ نفر بشرح زیر خواهد بود:

۱-       یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه

۲-       مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه

۳-       سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه

۴-       یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه

۵-       یک نفر از دکترای داروساز شهرستان مربوطه

۶-       یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص ) شهرستان مربوطه

۷-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه

تبصره ۱- افراد موضوع بدهای ۳ ،۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل ۵ سال در حرفه مربوطه خواهند بود و با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب میگردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را برعهده دارند مرجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تحصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی

تبصره ۳- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور، نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت عای بدوی انتظامی قراردهند.

ماده ۲۶- بمنظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد:

۱-       یک نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه

۲-       رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

۳-       پنج نفر از پزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۴-       یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۵-       یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۶-       یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۷-     یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

تبصره ۱- هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق میتواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.

تبصره ۲- افراد مذکور در بندهای ۳ ، ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورایعالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت ۲ سال منصوب میگردند عزل آنها قبل از انقضای مدت ۲ سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخابات آنها برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره ۳- در صورتیکه کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.

تبصره ۴- نحوه کار هیئت عالی انتظامی و هیئت بدوی انتظامی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت عالی انتظامی تهیه و به تائید رئیس کل سازمان خواهد رسید.

ماده ۲۷- هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قراردهند.

تبصره ۱- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از ۲۰ روز از تاریخی که دادسرها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره ۲- دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هریک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده ۲۸- شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون میتواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورایعالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۹- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر میباشد و آئین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آئین نامه و ضوابط جدید بقوت خود باقی است .

ماده ۳۰- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:

۱-       اعتبارات و دارائیهای موجود سازمانهای نظام پزشکی

۲-       حق عضویت سالانه اعضاء سازمانهای نظام پزشکی

۳-       کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین میگردد.

ماده ۳۱ – شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی ، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تائید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و یک ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم دیماه یکهزاروسیصدوهفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و اعضای شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون لازم است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات توسط وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به کلیه مشمولین ماده ۴ قانون از طریق رسانه های گروهی، در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران کار خود را بمنظور انجام انتخابات شروع نماید.

ماده ۲- براساس مواد ۸ و ۹ قانون، هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه هیئت های نظارت شهرستانهائی که بر طبق ماده ۸ قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گیرد را تعیین نماید.

ماده ۳- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهرستانهائی که واجد شرایط تاسیس سازمان نظام پزشکی میباشند را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات هیئت مدیره ها در اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.

تبصره- دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند اسامی آن عده از شهرستانهائی را که پس از برگزاری انتخابات سراسری هیئت مدیره ها شرایط لازم برای تاسیس سازمان نظام پزشکی را کسب می نمایند به اطلاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعایت این آئین نامه و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای هیئت مدیره نظام پزشکی آنها اقدام نمایند.

ماده ۴- مسئولیت برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان بر عهده هیئت اجرائی انتخابات آن شهرستان بوده که ترکیب آن بشرح زیر میباشد:

الف- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان حسب مورد

ب – نماینده فرماندار شهرستان مربوطه

ج- پنج نفر از کادر پزشکی شهرستان مربوطه

تبصره ۱- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان از ۱۵ تن کادر پزشکی مشمولین ماده ۴ قثانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل اورده تا در حضور هیئت نظارت شهرستان ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل موضوع بند ج ماده ۴ این آئین نامه را انتخاب نموده و به ریاست هیئت اجرائی معرفی نمایند.

تبصره ۲- برای شهرستان تهران ( تهران – شمیرانات – شهرری- اسلامشهر) ریاست هیئت اجرائی با رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی میباشد و تعداد مدعوین کادر پزشکی ( موضوع ماده ۴ قانون ) پنجاه نفر بنا به دعوت رئیس سازمان نظام پزشکی ، خواهد بود که از بین آنان ۲۰ نفقر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل انتخاب و به رئیس هیئت اجرائی معرفی میگردند.

تبصره ۳- اعضاء هیئت های اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نباید نامزد عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باشند . رئیس کل نظام پزشکی از این تبصره مستثنی میباشد.

ماده ۵- مسئولین دانشگاه و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنها حسب مورد موظفند ظرف مدت ۵ روز پس از صدور دستور شروع انجام انتخابات از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که بلافاصله پس از تشکیل هیئت های نظارت بر شهرستانها خواهد بود هیئت اجرائی انتخابات شهرستانهای مربوطه را مطابق این آئین نامه تشکیل دهند.

ماده ۶- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تشکیل نسبت به چاپ و انتشار آگهی ثبت نام داوطبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها از طریق رسانه های گروهی اقدام نموده و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

تبصره – هیئت های اجرائی موظفند یک نسخه از آگهی ثبت نام داوطلبین را جهت اطلاع در اختیار هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرمانداری شهرستان مربوطه قرار دهند.

ماده ۷- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام منتشره از سوی هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط به محل های اعلام شده در آگهی برای ثبت نام مراجعه نمایند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل ،به مسئولین ثبت نام تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تبصره ۲- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات کامل داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرتسان را با سریعترین وسیله به هیئت نظارت بر انتخابات و دفتر امور انتخابات مستقر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده ۸- مراجع پیش بینی شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۵ روز بررسیهای لازم را پیرامون صلاحیت عضویت داوطلبین ثبت نام نموده، بعمل آورده و نظر خود را (تائید یا رد صلاحیت آنها) در مورد هریک از داوطبین اعلام نموده و مراتب را کتبا باطلاع هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان ذیربط برسانند.

تبصره- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر مراجع موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اسامی آن عده  از داوطلبین ثبت نام شده که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رسیده باشد را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی برسانند.

ماده ۹- داوطلبینی که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت  مرکزی نظارت بر انتخابات نرسیده است میتوانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی داوطلبین ، اعتراض و یا شکایات خود را با ذکر مشخصات و نشانی کامل کتبا به دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فقط آن عده از شکایت رسیدگی خواهد نمود که در مهلت مقرر به دبیرخانه هیئت مرکزی رسیده باشد.

ماده ۱۰- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۷ روز شکایات واصله را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد  و در صورتیکه در بین افرادی که صلاحیت آنها به تائید نرسیده است ، افرادی را تشخیص دهد که شرایط مقرر در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را دارا میباشند مراتب را طی صورتجلسه ای به هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوطه اعلام می نماید تا نسبت به انتشار آگهی اسامی آنان به فوریت اقدام نماید.

تبصره – اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد تائید یا رد صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی و شورایعالی قطعی است و برای کلیه هیئت های مربوطه لازم الاجرا میباشد.

ماده ۱۱- در شهرستانهائیکه یک نفر دکتر داروساز و یک نفر دندانپزشک وجود دارد

نمی توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان شوند.

ماده ۱۲- در انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها هر یک از مشمولین واجد شرایط ماده ۴ فقط میتوانند یکبار با ارائه کارت عضویت سازمان نظام پزشکی رای دهند.

ماده ۱۳- حوزه های برگزاری انتخابات طبق نظر هیئت نظارت شهرستان مربوطه مشخص و به نحو مقتضی باطلاع عموم رای دهندگان خواهد رسید.

ماده ۱۴- برای اخذ رای ( تعرفه) دارای دو قسمت خواهد بود در قسمت بالای تعرفه نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی نوشته و به امضاء رای دهنده خواهد رسید قسمت زیر تعرفه سفید و برای نوشتن اسامی کاندیداها خواهد بود برگ تعرفه لازمست بنحوی ممهور به مهر انتخابات نظام پزشکی شود که قسمتی از مهر در بالا و بقیه در پائین برگ تعرفه قرار گیرد.

ماده ۱۵- رای دهندگان اسامی کاندیداهای مورد نظر خود را به ترتیب شماره روی قسمت سفید و به تعداد مورد تمایل خود نوشته و به صندوق رای خواهند انداخت.

تبصره – در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی در آخر خوانده نمی شود.

ماده ۱۶- برای پزشکان ، دندانپزشکان – داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی صندوقهای رای جداگانه وجود خواهد داشت .

ماده ۱۷- قبل از شروع اخذ رای باید صندوقهای خالی اخذ رای در حضور هئیت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هیئت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طی

صورتجلسه ای خالی بودن صندوق های مذدکور به تائید نمایندگان هیئت نظارت شهرستان برسد.

ماده ۱۸- پس از پایان اخذ رای صندوقهای فوق الذکر بلافاصله توسط هیئت اجرائی با حضور هیئت نظارت باز و آراء ماخوذه شمارش و تعداد آنها با تعداد قسمت فوقانی تعرفه ها تطبیق و صورتجلسه مربوطه تنظیم و به امضاء اعضاء هیئت نظارت و هیئت اجرائی رسیده و سپس صندوق مهر و موم و با حضور مامورین انتظامی به محل شمارش آراء منتقل میگردد.

ماده ۱۹- تعیین ساعت شمارش آراء بر طبق نظر هیئت نظارت بوده و مهر و موم با حضور نامبردگان باز شده و شمارش صورت خواهد گرفت . در صورتیکه امکان شمارش کلیه آراء نباشد به جلسه بعد با نظر هیئت نظارت موکول خواهد شد آراء شمارش شده در صندوق جداگانه مهر و موم و نگهداری میگردد، تعداد آراء شمارش شده وباقیمانده به ترتیب مقرر در ماده ۱۸ این آئین نامه صورتجلسه خواهد شد.

ماده ۲۰- کاندیداهای هر یک از شهرستانها میتوانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء ۲ تا ۵ نفر از بین خود تعیین و به هیئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفی نمایند.

ماده ۲۱- پس از خاتمه شمارش آراء اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آراء کسب نموده و با ذکر تعداد آراء توسط هیئت های نظارت صورتجلسه شده وبه هیئت مرکزی نظارت برای طی مراحل قانونی ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲- هیئت مرکزی نظارت پس از بررسی و تائید انتخابات در صورت تساوی آراء از آخرین افراد منتخب عده لازم را به حکم قرعه انتخاب خواهد کرد مگر آنکه یکی از منتخبین مذکور به نفع دیگری کنار رود.

ماده ۲۳- هیئت های اجرائی انتخابات پس از شمارش آراء حائزین اکثریت آراء را بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و به تعداد یک سوم اعضای هیئت مدیره را به ترتیب آراء ماخوذه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص و به هیئت مرکزی نظارت اعلام می نماید تا طی آگهی باطلاع مشمولین ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

ماده ۲۴- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره فوت نموده و یا استعفاء دهند، بنحوی که هیئت مدیره مشمول انحلال موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نگردد، به پیشنهاد رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ، از اعضای علی البدل انتخاب شده جهت جایگزین نمودن اعضای مستعفی و یا فوت شده دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۵-  مدت قبول و رسیدگی به شکایات و اعتراضات که از طرف افراد به هیئت نظارت میرسد یک هفته پس از اعلام نتایج آراء خواهد بود.

ماده ۲۶- پس از تعیین حائزین اکثریت هیئت مرکزی نظارت در صورت تائید نهائی حسن انجام انتخابات هر شهرستان ، اعتبار نامه های منتخبین را امضاء و اسامی آنان را آگهی می نماید.

ماده ۲۷- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اخذ را ی در سراسر کشور در یک روز معین انجام میشود و مدت آن بین ۵ تا ۱۴ ساعت با نظر هیئت نظارت هر شهرستان خواهد بود.

تبصره – اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

ماده ۲۸- تبلیغات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها حداکثر ۱۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات شروع میگردد و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری پایان می یابد .

ماده ۲۹- کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خود و یا نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعیه دیواری، اعلامیه ، زندگینامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.

تبصره – کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبلیغات شئون اسلامی و قوانین جاری کشور را مراعات نمایند.

ماده ۳۰- افتتاح (تشکیل اولین جلسه) هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در یک زمان معین در سراسر کشور و حداکثرهفت روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و یا هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط ( در صورتیکه هیئت مرکزی نظارت تفویض نموده باشد) در حضور اعضای هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط و بنا به دعوت ریاست هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط انجام  خواهد پذیرفت.

ماده ۳۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از افتتاح هیئت مدیره یک نفر را از بین خود بعنوان نماینده هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه در مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تعیین و رسما به دفتر امور انتخابات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی نمایند.

ماده ۳۲- اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی از بین نامزدهائیکه صلاحیت انها به تائید هیئت مرکزی نظارت رسیده باشد توسط مجمع نمایندگان هیئت مدیره های نظام پزشکی سراسر کشور انتخاب می گردند.

تبصره – انتخابات شورایعالی نظام پزشکی پس از اتمام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و تائید نهائی صحت انجام انتخابات آنها ، از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی و معرفی نمایندگان موضوع ماده ۲۳ آئین نامه انجام می پذیرد.

ماده ۳۳- مسئولیت برگزاری انتخابات اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی بر عهده هیئت اجرائی نظام پزشکی شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۳۴- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است طی اعلامیه ای از طریق رسانه های گروهی ظرف مدت ۵ روز از داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی ثبت نام بعمل آورد.

ماده ۳۵- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز پس از تشکیل هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها که همزمان با هم و در سراسر کشور خواهد بود و نمایندگان خود را معرفی خواهند نمود، جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها را بمنظور انتخاب اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی در تهران تشکیل دهد.

تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورایعالی ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را در مورد صحت یا ابطال انتخابات فوق الذکر به هیئت اجرائی انتخابات اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲- جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

ماده ۳۶- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۵ روز نظر خود را در مورد صلاحیت داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی به هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی اعلام خواهند نمود.

ماده ۳۷- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی فوت یا استعفاء نمایند از بین افراد علی البدل جایگزین میگردد.

ماده ۳۸- اولیه جلسه شورایعالی نظام پزشکی حداکثر ۷ روز پس  از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بنا به دعوت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضـاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و دیگر مسئولین پزشکی کشور در محل ساختمان سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- در این جلسه اعتبار نامه منتخبین شورایعالی نظام پزشکی اعطاء خواهد شد .

ماده ۳۹- شرایط لازم برای داوطلبین عضویت در شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی برابر شرایط ذکر شده در ماده ۲۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۴۰- نحوه رای گیری بصورت مخفی بوده و تعیین محل برگزاری انتخابات شورایعالی بعهده هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده ۴۱- در صورتیکه هیئت های اجرائی و نظارت در شهرستانها در اجرای دقیق آئین نامه انتخابات با ابهاماتی روبرو گردند جهت رفع ابهام از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت برای هیئت های فوق قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۴۲- این آئین نامه در اجرای ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ و به پیشنهاد شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به تصویب رسید

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.