قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند.
تبصره – تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 2- براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند :
الف – اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه، قانون اساسي.
ج – نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفري.
د – نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد.
هـ – عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت.
و – عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران.
ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.
تبصره 1- كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
تبصره 2- براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي شرايط اين ماده باشند.
تبصره 3- مدت كار آموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود.
تبصره 4- اقليتهاي مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثني مي باشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به در خواست متقاضي مي باشد. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامي وكلا ، اعلام و در خواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ماده 3- سي درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران ( رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد.
ماده 4 – اعضاي هيأت مديره ( اعم از اصلي و علي البدل ) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي ( الف ) تا ( ز ) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي گردند :
الف – داشتن حداقل 35 سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سل وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محكوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.
تبصره 1- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند.
تبصره 2- انتخاب اعضاي هيأت مديره كانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي باشد.
تبصره 3- وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را براساس اين قانون تجديد نمايد.
ماده 5- در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت مديره كانونهاي وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأت هاي مديره كانونهاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 6- وكلا نمي توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
تبصره 1- ادامه وكالت در پرونده هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است. در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.
تبصره 2- محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد.
تبصره 3- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد.
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند.
تبصره 4- كساني كه داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.
ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار ده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/1/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.