قرارداد ارائه خدمات مورد نیاز توسط یکدستگاه لودر

قرارداد ارائه خدمات مورد نیاز توسط یکدستگاه لودر

بخشی از متن قرارداد:
موضوع : ارائه خدمات مورد نیاز توسط یکدستگاه لودر ۹۵۰ کاترپیلار یا معادل آن جهت کاردر واحدهای سودااش وانبارهای محصول مجتمع پتروشیمی بطور ۲۴ ساعت در شبانه روز با راننده
شرکت … به شماره ثبت …
با قبول مواد ۱۲ گانه شرائط شرکت در قراداد که عینا” امضاء نموده و به مهرشرکت ممهورشده و به ضمیمه پیشنهادمیباشداعلام میدارد:
این شرکت پس ازمطالعه دقیق کلیه مدارک دریافتی که شامل شرائط شرکت در قراداد ، پیمان ، که همگی درخصوص عملیات فوق درمحل مجتمع پتروشیمی وسایرعملیات ذکرشده ومدارک فوق الذکرمیباشدآمادگی خودرابرای انجام کارمورد قراداد اعلام میدارد.
کلیه مدارک ضمیمه که بامضاء رسیده و ممهور به مهر این شرکت بنام میباشد را ارسال و اذعان داردکه مدارک فوق مربوط به اجرای یک کارکامل بوده وقیمت پیشنهادی این شرکت مربوط به کلیه هزینه های متعلقه باین قراداد میباشدوچنانچه این شرکت ازنظر قیمت اشتباهی نموده باشد شرکت پتروشیمی بابت این اشتباه هیچگونه مسئولیتی نداشته و وجهی ازاین بابت پرداخت نمی نماید واضافه پرداختی نیزازطرف این شرکت از این بابت مطالبه نخواهدشد.
تبصره : همچنین این شرکت اعتراف مینماید به هنگام ارائه پیشنهادقیمت ضمن مراجعه به مجتمع و آگاهی ازمحل اجرای کار به ادارات حراست وایمنی وآتش نشانی مراجعه نموده وازکلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه اطلاع حاصل نموده ودرصورت برنده شدن متعهد به رعایت تمامی آنها میباشد و عواقب ناشی ازعدم رعایت نکات حراستی وایمنی وآتش نشانی بعهده وهزینه این شرکت خواهد بود .
این شرکت حاضراست کلیه عملیات مربوط به این قرارداد را مشتمل براجرای عملیات موضوع فوق وکلیه کارهای مربوطه راطبق برآورد بهای پیشنهادی که برحسب ساعات کارکرد لودر به ازاء هرساعت کارمفید … ریال و جمعا” … ریال برآورد می گردد و غیر قابل تغییر یا افزایش می باشند را درمهلت تعیین شده طبق مفادپیمان اجرا نماید.
یک برگ ضمانتنامه بانکی /رسیدپرداخت بشماره : مورخ : عهده بانک :
شعبه : مبلغ : ریال که ذینفع آن شرکت سهامی (عام) پتروشیمی میباشدبابت شرکت در ارائه خدمات مورد نیاز توسط یکدستگاه لودر ۹۵۰ کاترپیلار یامعادل آن جهت کاردر واحدهای سودااش وانبارهای محصول مجتمع پتروشیمی بطور ۲۴ ساعت در شبانه روز با راننده معتبر به مدت سه ماه به ضمیمه این پیشنهادارسال میگردد.
برنامه کارانجام این عملیات باذکرتعداد کارگران وتعداد ونوع ماشین آلات وشرح انجام عملیات نیزپیوست است.
درصورتیکه پیشنهادماموردقبول واقع گردد این شرکت متعهدمیشودظرف مدت ۱۰ روزازتاریخ ابلاغ کتبی شرکت پتروشیمی نسبت به انعقادقرارداد اقدام وبلافاصله عملیات مورد پیمان راشروع نمایدودرغیراینصورت کارفرما مجازخواهدبودکه سپرده شرکت در قراداد رابه نفع خودضبط نماید.
ضمنا” اذعان داریم که شرکت سهامی (عام) پتروشیمی درقبول ویاردهریک ازپیشنهادات واصله مختارخواهدبود.