قرارداد تعمیر و نگهداری چیلر ( مجتمع های اداری و مسکونی )

قرارداد تعمیر و نگهداری چیلر ( مجتمع های اداری و مسکونی )

بخشی از متن قرارداد:
ماده ۱) عنوان : تعمیر و راه اندازی ……………… دستگاه چیلر …………………..
ماده ۲) مشخصات
۱-۲- نصب کمپرسور بر روی شاسی
۲-۲- مونتاژ کنترل ها
۳-۲- سربندی کابل کمپرسور
۴-۲- شارژ روغن کمپرسور ( روغن …………….. لیتر )
۵-۲- تست و نشت یابی مدار گاز ( گاز ازت ……………… کپسول )
۶-۲- تست برق تک فاز
۷-۲- وکیوم و شارژ گاز اولیه ( گاز ازت ……………. کپسول )
۸-۲- تعویض فیلتر درایر ( ……………………. عدد )
۹-۲- عیب یابی
۱۰-۲- شارژ گاز نهایی و راه اندازی ( یک مدار )
۱۱-۲- تهیه کلیه اجناس و قطعات مورد نیاز به عهده و هزینه مدیر می باشد .
ماده ۳) مدت : مدت اجرای قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ………………. روز کاری تعیین می گردد .
چنانچه در اجرای قرارداد تأخیری پیش آید مدیر روزانه مبلغ ……………………. ریال از محل پرداخت ها به عنوان خسارت دیرکرد کسر خواهد نمود و مجری حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .