قرارداد تعویض قطعه

قرارداد تعویض قطعه

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از عملیات پیاده و سوار کردن :
یک قطعه از بدنه کوره هزار تنی دوم کارخانه بطور ۲٫۴۰m و وزن ۳۰ تن .
داکت معلق متصل به برج خنک کن کوره در ارتفاع ۶۰ متری از زمین به طول ۲۰ متر و وزن تقریبی ۱۰ تن .
تعداد ۱۰ عدد لوله های ساتالایت مربوط به کوره هزار تنی دوم .
کلیه قطعات فلزی و ماشین آلاتی که در طی تعمیرات کوره هزار تنی دوم با صلاحیت کارفرما و ابلاغ به پیمانکار نیاز به جابجایی و بردن در ارتفاعات و یا پیاده نمودن دارند .
پیمانکار متعهد است جهت انجام عملیات فوق طبق برنامه زمان بندی که از طرف کارفرما ابلاغ می شود کلیه ماشین آلات مورد لزوم اعم از کرن , کمپرسی , کفی و تریلر به تعداد کافی راننده را مهیا نموده و بطور شبانه روز در کارخانه آماده به کار داشته در ضمن در طی ۲۵ روز عملیات بازسازی . دو دستگاه لیفتراک با راننده بطور شبانه روزی در کارخانه حضور داشته باشند و پیمانکار متعهد است بصورت شبانه روزی کرن ها و تریلرهای مورد لزوم جهت انجام عملیات را طبق برنامه اعلام شده از طرف کارفرما در کارخانه آماده به کار داشته و در اسرع وقت نسبت به انجام کارهای محول شده از سوی کارفرما اقدام نماید و در صورت عدم حضور به موقع هریک از ماشین آلات پیمانکار اعم از کرن و تیلر و کمپرسی و لیفتراک به نحوی که موجب تأخیر در کار و یا ایجاد خسارت نماید کارفرما مجاز است نسبت به اخذ خسارات وارده از طریق چک تضمین و مراحل قانونی اقدام نماید . در هر حال مسئولیت پیاده و سوار کردن موارد ذکر شده فوق در مدت زمان ارائه شده از طرف کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم انجام هریک از کارها به دلائل مختلف از جمله مهیا ننمودن ماشین آلات مورد لزوم کلیه خسارات وارده از پیمانکار اخذ خواهد شد .
مدت قرارداد
مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ شروع عملیات بازسازی کوره هزار تنی دوم به مدت ۲۵ روز تعیین می گردد . تاریخ شروع از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد .
مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد معادل ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
نحوه پرداخت
۲۰% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت چک معادل مبلغ پیش پرداخت در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .
۴۰% مبلغ قرارداد پس از گذشت ۱۰ روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر پس از کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .
۳۰% مبلغ قرارداد پس از گذشت ۲۰ روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .
۳۰% مبلغ قرارداد پس از اتمام عملیات تعمیرات و بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می گردد .
مابقی مبلغ قرارداد پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت می گردد .
دوره تضمین قرارداد
دوره تضمین قرارداد یک ماه پس از پایان عملیات می باشد .
تضمین حسن انجام کار
از طرف پیمانکار چک شماره ………….. عهده بانک …………. شعبه سیمان به مبلغ ……………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . در صورت تأخیر و یا ایجاد خسارت در حین عملیات بازسازی کارفرما مجاز از طریق چک مذکور نسبت به اخذ خسارت اقدام نماید .