قرارداد خدمات فنی

قرارداد خدمات فنی

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
عبارت است از تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور ۹/۶/۶۶ کیلو ولت کارخانه سیمان ……….
مدت قرارداد
مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ۴۵ روز تعیین می گردد .
مبلغ قرارداد
مبلغ موضوع قرارداد ………….. ریال تعیین می گردد که از این مبلغ معادل ۶۵% بابت مواد مصالح , لوازم و ۳۵% بابت دستمزد می باشد ( مواد و مصالح شامل مس ـ عایق ـ برسبورد ـ الکترود نقره و چسب سیلیکات و غیره می باشد . ) .
نحوه پرداخت
۲۵% مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره …………. عهده بانک …………. شعبه ………… به مبلغ ریال به عنوان علی الحساب از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید بدیهی است چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ علی الحساب مسترد خواهد گردید .
۶۵% از مبلغ کل قرارداد پس از خاتمه مراحل تعمیر , و حداکثر بارگذاری پس از یک ماه تحویل ترانسفورماتور با تأیید ناظر قرارداد پرداخت خواهد گردید .
۱۰% از مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد که پس از پایان دوره تضمین با تایید ناظر قرارداد مسترد می گردد .
تبصره : پرداخت هرگونه وجهی بعد از تعمیر کامل ترانس منوط به تست ترانسفورماتور توسط پیمانکار و ارائه برگه های آزمایش مربوطه است .
کسورات قانونی
از کلیه مطالبات پیمانکار ۵% به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
تبصره : محل اجرای تعمیرات در کارگاه پیمانکار واقع در کرج جاده فردیس می باشد .
تضمین حسن انجام کار
از طرف پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………….. شعبه سیمان به مبلغ ……….. ریال صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .
ناظر قرارداد
از طرف کارفرما آقای مهندس ………….. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد .
دوره تضمین موضوع قرارداد
دوره تضمین قرارداد یک سال از زمان تحویل یا ۶ ماه از زمان بهره برداری می باشد .
خسارت تأخیر
در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر ۱% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از ۱۰ روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .
فسخ قرارداد
در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .
حوادث غیرمترقبه
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .
حل اختلاف ( حکمیت و داوری )
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد . رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .
سایر شرایط قرارداد
تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .
تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.
پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیـــر نخواهــد داشت .
هـــزینه ایـــاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .