قرارداد سرویس و نگهداری سیستم مخابراتی

قرارداد سرویس و نگهداری سیستم مخابراتی

بخشی از متن قرارداد:
تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد می شود از دستگاه مرکز تلفن شماره ای و دستگاه کنسول اپراتوری و منبع تغذیه……………آمپری و باطری های به خوبی نگهداری و در صورت نیاز سرویس نماید .
پیمانکار متعهد می شود از شبکه کابل کشی و سیستم سیم کشی های داخل تلفن از پست مرکزی تا محل استقرار تلفن های رومیزی و سیستم تلفن های ردیفی با ظرفیت های مختلف در اطاق های کار شرکت به خوبی نگهداری کرده و در صورت نیاز به سرویس اقدام نماید .
پیمانکار متعهد می شود جابجایی شماره های داخلی و خطوط مستقیم و جابجایی تلفن های رومیزی و تلفن های ردیفی در انواع مختلف و تعمیرات قطعات فرموده دستگاه مرکزی تلفن و تلفن های رومیزی را انجام دهد .
پیمانکار متعهد می شود کلیه قطعات ید کی و وسایل مورد نیاز را تأمین نموده و هزینه آن را طبق فاکتور ارائه شده با تائید کارفرما اخذ نماید .
پیمانکار متعهد می شود که مالیات و سایر کسورات قانونی که به موضوع قرارداد تعلق می گیرد ، را پرداخت نماید.
پیمانکار متعهد می گردد در طول قرارداد دستگاه مرکزی تلفن و قسمت های مختلف آن را همیشه آماده بهره برداری کامل نگاه دارد .
پیمانکار متعهد می شود در صورت بروز اختلال و خرابی در کا ر دستگاه مرکز تلفن پیمانکار موظف است پس از اطلاع کارفرما در کوتاه ترین زمان نسبت به اعزام متخصص و رفع اشکال اقدام نماید .
پیمانکار متعهد می شود با گماردن یک نفر تکنسین در طول ساعات فعالیت شرکت نسبت به انجام تعمیرات و … تلفن اقدام نماید .
پیمانکار متعهد می شود در موقع لازم که حجم کار پس از توان یک نفر است با اعزام نفرات کافی نیست به انجام تعمیرات و جابجایی اقدام کند .
پیمانکار متعهد می شود جهت کنترل کیفیت کارهای اجرایی هر هفته افراد متخصص خود را به محل موضوع قرارداد اع زام کند، و تخصص و صلاحیت فنی کارشناس به کار گرفته شده توسط پیمانکار باید به تائید کارفرما برسد .
پیمانکار متعهد می شود که کلیه خدمات موضوع قرارداد را طبق دستورات و استانداردهای بین المللی انجام دهد و کلیه خدمات موضوع قرارداد را به دیگری واگذار یا انتقال ندهد ، و در صورت تخلف یا قصور و اهمال در کار توسط پیمانکار ، پیمانکار مسئول جبران ضرر و زیان وارده خواهدبود . و کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نموده و ادامه کار را به شرکت دیگری واگذار و خسارت ناشی از این امر را از پیمانکار اخذ نماید.
پیمانکار م تعهد می شود چک اجرای حسن قرارداد یک فقره چک به شماره … جهت تضمین به کارفرما تحویل دهد .
تعهدات کارفرما
تهیه و تامین کلیه ابزارهای کار و دستگاه های آزمایش و کنترل جهت ارائه خدمات به عهده کارفرما می باشد.
کارفرما مت عهد می شود کلیه قطعات یدکی و وسایل مورد نیاز را تامین و در صورت تامین از طرف پیمانکار هزینه آن را پرداخت نماید.
کارفرما متعهد می شود مبلغ مندرج در قرارداد را بعد از پایان کار و مدت قرارداد بعد از تسویه کامل با پیمانکار پرداخت نماید ، چک تضمینی دریافتی از پیمانکار را مسترد دارد .