قرارداد نگهداری تاسیسات ( مکانیکی، برودتی، گرمایی )

قرارداد نگهداری تاسیسات ( مکانیکی، برودتی، گرمایی )

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از راهبری و نگهداری و سرویس و تعمیرات کلیه تأسیسات مکانیکی و برقی مخابراتی موجود و نظارت فنی در امر راهبری و دقت در کار مداوم تأسیسات منصوبه در ساختمان شماره ۲ سازمان شامل ۱۰ طبقه، محوطه، ساختمان واقع در ضلع جنوب سایت، فروشگاه تعاونی مصرف و ساختمان واقع در خیابان …………………. می باشد.
ضمایم قرارداد :
شامل اسناد و مدارک به شرح ذیل می باشد که جزء لاینفک این قرارداد محسوب می گردد و به تائید طرفین قرارداد رسیده است .
– پیوست شماره یک ( لیست تجهیزات و دستگاه ها)
– پیوست شماره دو (فهرست اقدامات در راستای موضوع قرارداد)
– پیوست شماره سه (زمانبندی سرویس و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برق موتورخانه و داخل ساختمان)
– دستورکارهای صادره از طرف کارفرما، صورتجلسه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا موارد دیگر قرارداد به امضای طرفین میرسد.
مدت قرارداد :
این قرارداد از تاریخ ۱/۱/۹۱ لغایت۲۹/۱۲/۹۱ ، به مدت یکسال معتبر می باشد .
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :
مبلغ قرارداد به صورت ناخالص بابت انجام خدمات به شرح موضوع قرارداد و به صورت حجمی عبارت است از …………. ریال بازاء هر ماه و ………………. ریال به ازاء یک سال .
تبصره ۱: در صورت نیاز و به تشخیص کارفرما پرداخت اضافه کار مندرج در بند ۶-۱۲، وفق تائید کارفرما قابل پرداخت خواهد بود. (علاوه بر موضوع ماده ۸ قرارداد و مبلغ مندرج در بند ۴-۱)
تبصره ۲: دستمزد مربوط به انجام تعمیرات اساسی و نوسازی دستگاه ها به صورت جداگانه و با توافق طرفین قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد.
در پایان هر ماه وفق صورتحساب ابرازی از سوی پیمانکار و بررسی و تایید از سوی کارفرما با رعایت مقررات ناظر، پرداخت انجام می گردد .
پرداخت کلیه حقوق، دستمزد، مزایا، بیمه، بهداشت، مالیات و هرنوع پرداخت دیگری که به نیروهای پیمانکاری تعلق بگیرد تماما” به عهده پیمانکار میباشد .
تبصره ۱ : پرداخت هزینه لباس پرسنل خارج از مبلغ قرارداد، بر عهده کارفرما می باشد. بدیهی است نوع و فرم لباس با تائید کارفرما خواهد بود.
تبصره ۲ : مسئولیت ایجاد هرگونه تعهد مالی مازاد بر موضوع و مبلغ قرارداد ناشی از اوامر و دستورات کارفرما، بر عهده کارفرما است .
دریافت رسید حق بیمه و مالیات های پرداختی از حساب مذکور در بند ۴-۳ از سازمان
تأمین اجتماعی و ارائه به کارفرما جزء تعهدات پیمانکار خواهد بود .
با در نظر گرفتن حق مدیریت پرداختی توسط کارفرما نظارت بر حسن اجرای قرارداد و پرداخت به پرسنل، حق نظارت و کنترل برای کارفرما محفوظ خواهد بود. لازم است تمامی پرداخت ها به پرسنل موضوع قرارداد از قوانین کار در سال ۱۳۹۱، تبعیت نماید .
در صورتی که در پرداخت دستمزد پرسنل تاخیر حاصل شود کارفرما به پیمانکار اخطار می نماید که طلب نیروهای خود را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما حق دارد دستمزد پرسنل را با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات و تضمین های پیمانکار بحساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کارفرما از حضور خودداری کند کارفرما پرداخت مزبور را راسا” انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.
تضمین قرارداد:
پیمانکار متعهد است که تضمینی معادل ۵% مبلغ سالیانه قرارداد را نزد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان وجه التزام و جبران خسارت قرار دهد. در صورت بروز خسارات مازاد بر این مبلغ (اعم از این که از ناحیه پرسنل پیمانکار و یا تخلف از شروط قراردادی و یا هر نوع خسارت دیگر قابل انتساب به پیمانکار باشد)، پیمانکار می پذیرد که کارفرما تا جبران کامل خسارت از پیمانکار کسر نماید. نوع تضمین ارائه شده می بایستی با پذیرش کارفرما ارائه شود.
تعهدات پیمانکار :
پیمانکار بدین وسیله تعهد نمود کلیه امور موضوع قرارداد را براساس ضمائم قرارداد مندرج در
ماده ۲، انجام دهد.
پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر ندارد.
پیمانکار متعهد گردید کلیه مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت الزامات قانونی پیمانکار در ارتباط با این قرارداد منحصرا” به عهده وی میباشد.
پیمانکار مکلف است یک نسخه از تصویر حکم حقوقی صادره و فیش حقوقی ماهیانه پرداختی به ابواب الجمعی خود موضوع مناقصه بر اساس قوانین کار در سال ۱۳۹۱، در ارتباط با بند ۴-۳ قرارداد را به کار فرما ارائه نماید .
مالیات مترتب به قرارداد و حق بیمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی (مطابق با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)، کلا” به عهده پیمانکار بوده و مطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی ذیربط پرداخت می گردد. دریافت رسید حق بیمه و مالیات های پرداختی و ارائه به کارفرما جزء تعهدات پیمانکار خواهد بود .
هرگونه انتخاب و تعویض نیرو باید با اعلام کتبی و اخذ تأیید کارفرما انجام پذیرد و لازم است نیروها از هر جهت مورد اطمینان و شایسته باشند . کارفرما در مورد تعویض نیروهای پیمانکار اختیار تام دارد و پیمانکار موظف به قبول آن میباشد.
صداقت اخلاقی و حرفه ای فرد تعیین شده از طرف پیمانکار می بایست مورد تایید کارفرما باشد و پیمانکار مکلف نسبت به کنترل کامل پرسنل خود از نظر اعمال خلاف و یا هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره بوده و در صورت مشاهده و یا گزارش ، مسئولیت متوجه پیمانکار می باشد.
پیمانکار متعهد است از استخدام کارگران و کارمندان ارگان های دولتی بدون اجازه کارفرما و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی بوده ولی برگ معافیت و یا آماده به خدمت در دست ندارد خودداری نماید.
هر گاه نیروهای پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال نظم گردند کارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار بر کنار کند . پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت بر کنار شدگان را بار دیگر در همان محل بکار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.
پیمانکار پیرو امضاء قرارداد کلیه مدارک حقوقی (قرارداد کار با پرسنل)، پرسنلی، بهداشت، بیمه‌،
عدم سوء پیشینه و تعهدنامه کتبی هریک از پرسنل خود را کتبا” به کارفرما تحویل می نماید . بدیهی است این مدارک متناسب با تغییرات پدیداری، به طور مستمر به روز خواهد گردید.
پرسنل موضوع قرارداد جهت حضور و غیاب می بایست از کارت ساعت استفاده نمایند.
زمان حضور نیروهای پیمانکار در محل موضوع قرارداد با هماهنگی و براساس نظر کارفرما بوده و به شرح ذیل محاسبه می گردد:
– روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه: کارکرد عادی وفق ساعت کاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
– خارج از ساعات اداری روزهای کاری، روزهای پنج شنبه و تعطیلات به صورت اضافه کارکرد.
تعطیلات رسمی به هیچ وجه نباید مانع از اجرای مفاد موضوع قرارداد گردد و پیمانکار موظف است تدابیر لازم را درخصوص تأمین نیروهای مورد نیاز برای اجرای کامل موضوع این قرارداد را اتخاذ نماید.
ایام مرخصی پرسنل پیمانکار باید طوری تنظیم شود که هیچ گونه لطمه ای به اجرای صحیح و مداوم عملیات موضوع قرارداد وارد نیاید.
پیمانکار متعهد می گردد که مراقبت نماید تا پرسنل ذیربط، مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری را در محل کار مراعات نمایند و در هر حال پیمانکار مسئول اعمال پرسنل خود در مقابل کارفرما و اشخاص ثالث خواهد بود. کلیه خسارات وارده ناشی از اهمال نیروها، بروز تخلف و یا عدم انجام صحیح وظایف محوله، به عهده پیمانکار است و خسارات وارده با تشخیص کارفرما، از طرف پیمانکار به کارفرما پرداخت می گردد.
در غیر این صورت از صورت وضعیت ماهیانه، حسن انجام کار و یا از محل تضمین پیمانکار کسر و تأمین خواهد گردید .
کارفرما می تواند در هر زمانی که صلاح بداند در کلیه موارد موضوع قرارداد کنترل و بازرسی
انجام دهد و پیمانکار موظف به ایجاد تسهیلات و ارائه اطلاعات لازم در این گونه موارد به نماینده کارفرما
می باشد.
پیمانکار علاوه بر انجام عملیات موضوع این قرارداد مسئول تهیه و تدارک کلیه لوازم و ابزار کار از
هر قبیل به جز مصالح و قطعات یدکی مورد نیاز برای انجام سرویس و تعمیر و نگهداری به منظور اجرای سیستم های مکانیکی موضوع قرارداد بوده و استخدام کارگر و کارمند و کارشناس مورد نیاز و تأمین کلیه هزینه‌های ناشی از اجرای عملیات باستثناء موارد زیر را عهده‌دار خواهد بود.
الف ـ تراشکاری ها و سیم‌پیچیها و تهیه قطعات و لوازم مورد نیاز.
ب ـ تعمیر قطعات دستگاه ها که به صورت الکترونیکی و دیجیتالی میباشد (مثل رله دیگ بخار )
ج ـ انجام کندهکاری ها و مرمت کاری های بنایی.
د ـ نشتیابی با دستگاه های الکترونیکی
پیمانکار مدیریت راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیرات تأسیسات و تجهیزاتی را که مطابق مفاد این قرارداد به وی واگذار شده است طبق دستور‌العمل کارخانه‌های سازنده و استانداردهای مورد قبول و باتوجه به نیازمندی های کارفرما به عمل خواهد آورد بطوری که فرسودگیها و تعویض احتمالی قطعات اصلی
دستگاه های لوازم یدکی به حداقل ممکن تقلیل یابد.
پیمانکار درخصوص حفاظت فیزیکی و حراست وسائل، لوازم و تجهیزات موضوع قرارداد در داخل موتورخانه مرکزی و اطاق های هواسازها و اطاق های برق مسئول می باشد ( کلید درب ورودی این مکان ها تحویل پیمانکار خواهد شد،) ولی در سایر جاها یعنی در طبقات ساختمان و مکان هایی که تحت کنترل پیمانکار نمی تواند باشد محدود به حفاظت و نگهداری فنی و تعمیراتی است و به عبارت دیگر حراست فیزیکی موارد فوق در این مکان ها بعهده پیمانکار نخواهد بود.
تأمین وسایل ایمنی مورد نیاز پرسنل پیمانکار از هر جهت و به هر ترتیب که لازم باشد به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار هرگونه مسئولیتی را در مقابل اتفاقات ناشی از عدم تجهیز کارکنان و کارگران خود مطابق با قانون کار به وسایل ایمنی و حفاظتی و همچنین اتفاقات ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی و یا فقدان و کمبود وسایل مورد نیاز جهت کار آن ها را که موجب بروز مخاطراتی گردد به عهده
می گیرد و کارفرما را از کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی مربوط به این مورد مبری می دارد.
در صورتی که در حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه قرارداد ضروری است پیمانکار موظف است یک هفته قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شوند مراتب را با ذکر دلیل کتبا” به کارفرما اطلاع دهد. کارفرما تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه را که مورد قبول است به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.
همزمان با انقضاء مدت قرارداد، پیمانکار موظف است کلیه وسائل و تجهیزات سیستم های تأسیسات و برق و همچنین مواد و مصالح خریداری شده را که مورد مصرف قرار نگرفته است تحویل کارفرما دهد.