قوانین انتقال دانشجو

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

فصل هشتم: انتقال و جابجایی

ماده ۴۲- انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده ۴۳- انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:

۱-۴۳- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

۲-۴۳- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

۳-۴۳- واحدهای اختصاصی ( پایه ، اصلی و تخصصی ) باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحد های اختصاصی دوره باشد.

۴-۴۳- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل ۱۲ باشد.

۵-۴۳-نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد سپرده اند ، با رعایت شرایط ماده ۴۳ و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است .

ماده ۴۴- در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرایط مذکور در ماده ۴۳ (به استثنای شرط ۱) انجام میشود:

۱-۴۴- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

۲-۴۴- معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

۳-۴۴- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، و یا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمی دولت باشد و جابجائی محل زندگی وی بدون درخواست او انجام شده باشد.

تبصره ۱ : تشخیص و تائید صحت هر یک از موارد مذکور بر عهده دانشگاه مقصد است .

تبصره۲: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه، صورت گرفته باشد.

تبصره۳ : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره۴: در موارد استثنائی، بر اساس تشخیص دانشگاه در صورتی که محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، همسر او میتواند به تهران منتقل شود.

ماده ۴۵- انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده ۴۴

ماده ۴۶- انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، بلامانع است .

ماده ۴۷- انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد، بلامانع است.

ماده ۴۸- انتقال همسر و فرزندان اعضاء هیات علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود، صورت می گیرد.

ماده ۴۹- انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل بر اساس آئین نامهء مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

ماده ۵۰- دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد کتبا” و حداقل ۶ هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره : پذیرش درخواست انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری خارج از ضوابط موضوع ماده۵۰ در صورت تأخیر قبل از اتمام مهلت ثبت نام خواهد بود.

ماده ۵۱- دانشگاه مبداء ، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را به همراه تقاضا نامه و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال کند و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

ماده ۵۲- کلیه واحدهائی که دانشجوی انتقالی با نمرات ۱۲ و بالاتر در دانشگاه مبداء گذرانده است پذیرفته میشود و پذیرش واحدهای با نمره بین ۱۰ و ۱۲ بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره۱:تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا مردودی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عینا” در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می گردد.

تبصره ۲- عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از ۱۲ مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد.

ماده ۵۳- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر میشود و در آن مدرک ، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو مجموع واحدها در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات و سوابق تحصیلی دانشجو قید میشود.

ماده ۵۴- انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

ماده ۵۵- جابجائی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یکبار بلامانع باشد.

۱-۵۵- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

۲-۵۵- هر دو دانشجو در یک مرحله از آموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند.

تبصره۱: برای جابجائی دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد سپرده اند ، کسب موافقت دستگاه اجرائی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است.

تبصره۲: دانشجویانی که بیش از ۵۰ درصد واحدهای دوره را در دانشگاه مبداء گذرانده اند تا پایان دوره به صورت دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ادامه تحصیل خواهند داد و مدرک فراغت از تحصیل آنها توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

تبصره ۳: جابجائی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست در طول سه هفته اول آغاز تحصیل با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.

ماده ۵۶- دانشجوی متقاضی جابجائی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجائی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره۱: دانشجوی متقاضی جابجائی منحصرا” میتواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره۲: تقاضای جابجائی دانشجویانی که قبلا” یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۵۷- دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به دسته بندی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهائی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره: تقاضاهای جابجائی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده ۵۸- از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به تعداد دانشجویان متقاضی نسبت به قبول تقاضاها بر اساس بالاترین امتیازات موضوع ماده ۵۹ اقدام و نتایج تصمیمات متخذه را قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی به دانشگاههای مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع ابلاغ می نماید.

تبصره: جابجائی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده ۵۹- اولویت در انتخابات دانشجویان متقاضی جابجائی به تهران و دانشگاههای مادر بر حسب کسب بیشترین امتیاز از مجموع امتیازات زیر تعیین میشود:

۱-۵۹- دانشجوی دختر مجرد                                                                                                   ۸ امتیاز

۲-۵۹- دانشجوی متاهل                                                                                                       ۱۰ امتیاز

۳-۵۹- دانشجوی متاهل با فرزند                                                                                             ۱۲ امتیاز

۴-۵۹- میانگین کل بین ۹۹/۱۳-۱۲                                                                                           ۵ امتیاز

۵-۵۹- میانگین کل بین ۹۹/۱۶-۱۴                                                                                           ۱۵ امتیاز

۶-۵۹- میانگین کل بین ۲۰-۱۷                                                                                               ۲۰ امتیاز

۷- ۵۹- انتخاب دانشگاه مستقردر شهر محل اقامت والدین یا یکی از شهرستان های مجاورآن           ۵۰ امتیاز

۸-۵۹- فرزندان شاهد                                                                                                            ۲۰ امتیاز

۹-۵۹- جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی                                                                       ۲۰ امتیاز

۱۰-۵۹- دانشجوی معلول                                                                                                      ۲۰ امتیاز

۱۱-۵۹- داشتن حکم سرپرستی بستگان درجه اول                                                                    ۲۰ امتیاز

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان زرتشت غربی میباشد جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*