مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداري کند

1400/08/15 مدیر سایت 0

هرگاه زوج هنگام انعقاد عقد نکاح به صورت عادي یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده ملکی خریداري کند، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک کند، آیا چنین تعهدي با توجه به [ادامه مطلب]

شرایط تنفیذ طلاق

1400/08/15 مدیر سایت 0

شرایط تنفیذ طلاق   تنفیذ طلاق زمانی مطرح می‎شود که زوجین تصمیم می گیرند طلاق خود را در خارج از ایران به ثبت برسانند. در این صورت حکم طلاق صادرشده در خارج از کشور باید توسط دادگاه‎های ایران تنفیذ یا [ادامه مطلب]