قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

1394/08/25 مدیر سایت 0

قسمت اول – اهداف ماده 1- به منظور تسريع در انجام امور زير بنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ،‌ سرمايه گذاري و افزايش درآمدعمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا، [ادامه مطلب]