نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت داری به آرای مراجع تشخیصی و صلاحیتی

1396/11/18 مدیر سایت 0

ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و [ادامه مطلب]