قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

1393/08/04 مدیر سایت 0

● ماده۱ منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از كلیه آزمون‌هایی كه جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش [ادامه مطلب]