خواسته مطالبه اجرتالمثل ملک

1400/07/12 مدیر سایت 0

شــــــخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت ‎المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‎الحساب مبلغ 210 میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم‎شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع [ادامه مطلب]