ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی

1400/03/05 مدیر سایت 0

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده، چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن [ادامه مطلب]