ارث جنین از از اموال متوفی

1396/11/19 مدیر سایت 0

ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی مالی از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی‌مانده چیزی نیز است. در اصطلاح حقوقی مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او است. حمل نیز در [ادامه مطلب]