متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی

1397/03/05 مدیر سایت 0

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجه به اینکه برابر بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، [ادامه مطلب]