مرسولات غیرقابل قبول (ممنوعات)

1395/08/09 مدیر سایت 0

۱٫ کلیات ۱-۱ مرسولاتی که حائز شرایط مندرج در کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبکاری یا با نیت پرهیز از پرداخت کامل هزینه‌های مربوطه نیز قابل قبول نیستند. ۱-۲ استثنائات مربوط به ممنوعات ذکر [ادامه مطلب]

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور

1395/08/09 مدیر سایت 0

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور : الف )ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی : باستناد ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  اسباب سفر و اشیاءشخصی مسافر در موقع حرکت خود [ادامه مطلب]

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1395/07/20 مدیر سایت 0

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱       در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ [ادامه مطلب]

آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره

1395/07/19 مدیر سایت 0

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه [ادامه مطلب]

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

1395/05/15 مدیر سایت 0

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران  فصل اول – تعریف ، اهداف فصل دوم – وظایف و اختیارات فصل سوم – شرایط عضویت فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه فصل پنجم – انتخابات آئین نامه انتخابات هیئت [ادامه مطلب]