متن کامل قانون بیمه بیکاری

1394/03/01 مدیر سایت 0

متن کامل قانون بیمه بیکاری ماده 1 – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: 1 – [ادامه مطلب]