آیا تنظیم هر نامه هاي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟

1400/03/06 مدیر سایت 0

آیا تنظیم هر نامه‎اي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/65 مورخ 4 تیر سال 1398 به شماره ثبت وارده 505، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین‎الملل این اداره‎کل [ادامه مطلب]