رد مال به نفع دولت

1397/04/21 مدیر سایت 0

اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی [ادامه مطلب]