نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي

1393/06/11 مدیر سایت 0

  نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي   تهيه و تنظيم : قاسم صانعي فر                راهنما ی فهرستها               عنوان                                           صفحه 1-قانون تسهیل وآئین نامه                                                      3 الی9                                                                                                   2-مقررات دفترخانه                                                              10الی19     [ادامه مطلب]