ضعف‌های خود را در برابر همسر ناسازگار برطرف نمایید

1397/01/28 مدیر سایت 0

نویسنده: سعید کاوه از ویژگی‌های بارز همسر ناسازگار، به کنترل، اطاعت و انقیاد کامل در آوردن شریک زندگی خویش است، زیرا یکی از مشخصه‌های افرادی که از نظر رفتاری و شخصیتی مشکل‌دار و بیمار هستند، داشتن اضطراب و نداشت مهارت [ادامه مطلب]

همسر ناسازگار بیمار است

1397/01/28 مدیر سایت 0

نویسنده: سعید کاوه گاهی عمومی در اجتماع ما در ارتباط با آسیب‌ها و بیماری‌های رفتاری در حد متعارف و رضایت بخشی نیست. به همین دلیل بسیاری از افراد با اشخاصی آسیب خورده، ناسالم و بیمار سرو کار دارند. ولی آگاهی [ادامه مطلب]