آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

1393/03/27 مدیر سایت 0

فصل اول: كليات ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌- مصوب ‌ 1374 مهندسي‌ساختمان‌ :  امور فني‌ و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي‌ ساختمان ‌و [ادامه مطلب]