قرارداد اجاره به شرط تملیک صراحت قانونی می خواهد

1397/05/27 مدیر سایت 0

اجاره به‌شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به‌شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می‌شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به‌شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات [ادامه مطلب]