چگونه می‌توان از همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، شکایت کرد؟

1396/11/21 مدیر سایت 0

دیده بان هشتم : با استناد به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها ، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با  عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند. به گزارش پایگاه [ادامه مطلب]