نکات حقوقی پیرامون عقد شرکت

1400/05/17 مدیر سایت 0

نکات حقوقی پیرامون عقد شرکت   عقد شرکت یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که به همراه حالت مشاع بودن در حق مالکیت به‌وجود می‌آید.  ماده ۵٧١ قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت [ادامه مطلب]