تصادف جرحی توسط شخص راکب غیرایرانی فاقد بیمه نامه و گواهینامه و مدارك اقامت قانونی

1400/08/15 مدیر سایت 0

در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیرایرانی فاقد بیمه‎نامه و گواهی‎نامه و مدارك اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسرا ارسال شود و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع [ادامه مطلب]