قانون اعسار

1393/12/27 مدیر سایت 0

ماده اول – معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. ‌ فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاكمه مواد 2 لغایت 19-با [ادامه مطلب]