قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

1393/12/25 مدیر سایت 0

ماده1ـ تعاريف: منظور از اصطلاحات مندرج در اين قانون، تعاريفي به شرح زير خواهدبود: 1ـ1ـ پروتكل: پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كه در تاريخ 29/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.  1ـ2ـ فناوري زيستي جديد: به استناد تعريف مندرج در [ادامه مطلب]