قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

1393/07/06 مدیر سایت 0

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تعاریف و اصطلاحات مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند: 1.  شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که [ادامه مطلب]