قانون تابعيت

1393/10/06 مدیر سایت 0

ماده اول – اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند: 1 – كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2 – [ادامه مطلب]