قانون تشكيل شركت پست

1393/07/08 مدیر سایت 0

ماده 1- به منظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامه‌ريزي، تأسيس، تجهيز، گسترش و بهره‌برداري واحدهاي پستي هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات، و به قصد تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، مرتبط با ساير كشورهاي [ادامه مطلب]