قانون تصدی های دولت

1393/06/21 مدیر سایت 0

قانون تصدی های دولت فصل اول احکام عمومی ماده اول: این قانون بمنظور تحکیم انکشاف اقتصاد سکتور دولتی و تنظیم امور تصدیهای دولت وضع گردیده است. ماده دوم: این قانون اهداف ذیل را تأمین مینماید: تثبیت ماهیت حقوق- وظایف- صلاحیت [ادامه مطلب]

قانون تصدی های دولت

1393/04/05 مدیر سایت 0

قانون تصدی های دولت فصل اول احکام عمومی ماده اول: این قانون بمنظور تحکیم انکشاف اقتصاد سکتور دولتی و تنظیم امور تصدیهای دولت وضع گردیده است. ماده دوم: این قانون اهداف ذیل را تأمین مینماید: 1.   تثبیت ماهیت حقوق- وظایف- [ادامه مطلب]