قانون ثبت طرحهای صنعتی

1393/03/02 مدیر سایت 0

قانون ثبت طرحهای صنعتی   فصل دوم ـ طرحهاي صنعتي         ماده20ـ از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي [ادامه مطلب]