قانون خدمت وظيفه عمومي

1393/03/08 مدیر سایت 0

وزارت كشور قانون خدمت وظيفه عمومي كه درجلسه روزيكشنبه 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 8/8/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراءبه پيوست ابلاغ ميگردد. نخست [ادامه مطلب]