قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری هواپیما

1394/03/12 مدیر سایت 0

‌قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی ‌مصوب 1349.12.4 ‌ماده واحده – 1 – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در [ادامه مطلب]