قانون دریایی ایران

1393/06/28 مدیر سایت 0

قانون دریایی ایران1 (مصوب 29/ 6/ 1343 کمیسیون مشترک مجلسین) با اصلاحات بعدی فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده 1- (شرایط تابعیت کشتی) : 1- هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته [ادامه مطلب]