قانون دیه 1

1393/02/22 مدیر سایت 0

كتاب چهارم ديات باب اول – تعريف ديه و موارد آن ماده 294 – ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود . ماده 295 [ادامه مطلب]