قانون دیه 2

1393/02/24 مدیر سایت 0

فصل نهم – ديه فك ماده 415 – از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه [ادامه مطلب]