قانون سرقفلی

1393/06/25 مدیر سایت 0

سرقفلی چیست؟  حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند [ادامه مطلب]

قانون سرقفلی

1393/02/27 مدیر سایت 0

سرقفلی چیست؟  حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند [ادامه مطلب]