قانون سفته

1393/01/20 مدیر سایت 0

سفته ، سندی معتبر    آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران [ادامه مطلب]