قانون هواپيمايي كشوري

1394/03/12 مدیر سایت 0

قانون هواپيمايي كشوري ماده 1- منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد. ماده 2- اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي [ادامه مطلب]

قانون هواپيمايي كشوري

1393/05/22 مدیر سایت 0

ماده 1 – منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. ‌ماده 2 – اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي [ادامه مطلب]